Tallinna vapimärgi andmine

Tallinna Linnavolikogu 07.02.2008 otsus number 21

Redaktsiooni kehtivus 07.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

7. veebruar 2008 nr 21

 

 

 

 

Tallinna vapimärgi andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 12 lõigete 5 ja 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda linnapoolse erilise austusavaldusena Tallinna vapimärk Urmas Ott’ile.

2. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks Urmas Ott’ile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees