Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Sotsiaalkeskuse põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 06.02.2008 määrus number 12 [RT IV, 27.06.2013, 9]
Jõustumine:11.02.2008
Kehtetuks tunnistamine:01.10.2014
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2008 - 01.10.2014 [RT IV, 27.06.2013, 9]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 17.09.2014 nr 63 [RT IV, 26.09.2014, 2 - jõust. 01.10.2014]

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

6. veebruar 2008 nr 12

 

 

 

Nõmme Sotsiaalkeskuse põhimäärus

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 otsuse nr 300 Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutmine alusel.

 

 

 

§ 1. Üldsätted

(1) Nõmme Sotsiaalkeskus (edaspidi asutus) on Tallinna linna hoolekandeasutus, mille tegevuse eesmärk on Nõmme linnaosa eakate, puuetega inimeste, lastega perede ja teiste abivajajate toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine. Keskus tegutseb päevakeskusena.

(2) Asutuse ametlik nimi on Nõmme Sotsiaalkeskus.

(3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Nõmme-Kase 12b, 11617 Tallinn.

(4) Asutus on Nõmme Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus, mis on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.

(5) Asutusel on oma alaeelarve ning asutuse nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid.

(6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

(7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Struktuur

(1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

(2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:

1) laste päevakeskus aadressidel Nõmme-Kase 12b, Pärnu mnt 288b ja Raudtee 97a;

2) koduhoolduskeskus aadressil Nõmme-Kase 12b;

3) eakate päevakeskus aadressidel Sihi 26, Männiku tee 96 / Pihlaka 1 ja Suvila 1.

(3) Asutuse struktuuriüksuste tööd juhivad üksuste juhid, kes alluvad otse direktorile.

§ 3. Teenused

(1) Asutus osutab järgmisi teenuseid:

1) laste päevakeskuse teenus;

2) päevakeskuse teenus;

3) koduteenused.

(2) Lähtudes Tallinna linna vajadustest võib asutus osutada oma klientidele iseseisvat toimetulekut parandavaid teenuseid, mille eesmärk on tagada teiste inimestega võrdsed võimalused, suunata inimene ühiskonnaelus aktiivselt osalema, teda arendada ja kujundada iseseisvaks toimetulekuks soodne keskkond.

(3) Asutus võib osutada toimetulekut soodustavaid tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab linnaosa vanem.

§ 4. Asutuse ülesanded

Asutus:

1) korraldab laste päevakeskuse ja eakate päevakeskuse aastaringset tööd;

2) korraldab piirkondlikku noorsootööd lastepäevakeskuse kaudu;

3) korraldab laste töö-, projekt- ja puhkelaagreid;

4) korraldab huvitegevust;

5) korraldab piirkondlikke ennetus- ja vabaajaüritusi ja -tegevusi;

6) korraldab dementsetele ja liikumispuuetega inimestele päevahoiu-, päevategevus- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamist;

7) osutab linnaosa valitsuse poolt suunatud kõrvalabi vajavatele inimestele koduteenuseid;

8) kirjastab ja levitab asutuse tegevusega seotud trükiseid;

9) osutab oma tegevusega seotud muid, sh tasulisi teenuseid ja korraldab vajalikku majandustegevust;

10) korraldab ja vahendab täienduskoolitusi, korraldab teabepäevi;

11) korraldab toimetulekut soodustavate teenuste osutamist (valmistoit, isikliku hügieeni ja pesupesemisega seotud teenused, vajaduse korral ka muud teenused);

12) teeb koostööd sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutuste, mittetulundusühingute ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii kodu- kui ka välismaal.

§ 5. Vara ja vahendid

(1) Asutuse valduses olevat linnavara kasutab asutus oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna Linnavolikogu õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

(2) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna linna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 6. Juhtimine

(1) Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

(2) Direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ja täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

(3) Lähtuvalt riigi ja Tallinna õigusaktidest direktor:

1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;

2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja  -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

3) korraldab asutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust seadusega ette nähtud korras;

4) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves ette nähtud vahendite piires;

5) tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes seaduste ja põhimääruse kohaselt, sh kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;

6) esitab asutuse eelarve projekti, asutuse alaeelarve ning eelarve täitmise aruande linna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt;

7) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

8) linnaosa vanemaga kooskõlastatult kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab linnaosa vanem;

9) teavitab linnaosa valitsust eraldistest või annetusest, tagab eraldise või annetuse kasutamise annetaja soovi järgi ning nimetatud vahendite kohta arvestuse pidamise;

10) vastutab asutuse valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest, eelarvevahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;

11) volitab vajaduse korral juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama asutust kohtus riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

12) korraldab asutusele saabunud teabenõuete, kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;

13) täidab muid ülesandeid.

(4) Asutuse direktorit asendab direktori asetäitja või linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 7. Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

(1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

(2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras tsentraliseeritult linnaosa valitsus.

(3) Asutus koostab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna linna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

(4) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8. Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnaosa valitsusele.

(3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 9. Rakendussätted

(1) Tallinna Linnavalitsuse 5. detsembri 1997 määrus nr 94 „Nõmme Vanurite Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 11. veebruaril 2008.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär