Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lauliku tn 48 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 06.02.2008 korraldus number 144
Redaktsiooni kehtivus:06.02.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. veebruar 2008 nr 144-k

 

 

Lauliku tn 48 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg l, § 12 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹, § 19², § 36 lg 1, Maakorraldusseaduse § 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 51¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. veebruari 1999 otsusest nr 10525 ja 8. novembri 1999 otsusest nr 11109, millega Tallinnas, Lauliku tn 48, endisel kinnistul nr 3072 asunud krundi, suurusega 3641 m², suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX, XXXXXXXX  ja XXXXXXXX, igaüks neist 1/3 mõttelises osas, Tallinna notar Heli Mõttuse 3. jaanuaril 2003 välja antud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute registri nr 61, millega XXXXXXXX vara läks üle XXXXXXXX, Tallinna notar Heli Mõttuse 25. juulil 2003 tõestatud ehitise mõttelise osa kinkelepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri nr 10267, millega XXXXXXXX kinkis XXXXXXXX 4/9 mõttelist osa Lauliku tn 48 ehitistest ja loovutas 1/3 maa tagastamise nõudeõiguse ning millega XXXXXXXX loovutas 1/9 mõttelise osa maa tagastamise nõudeõigusest XXXXXXXX ja 1/9 mõttelise osa XXXXXXXX, OÜ Hades Geodeesia 23. jaanuaril 2008 koostatud katastriüksuse plaanist (töö nr K200721) ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 5880 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Lauliku tn 48;

1.2 pindala: 3697 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3072, pindalaga 3641 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 4/9 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 4/9 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, sündinud XXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/9 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101005249 elamu, ehitisregistri koodiga 101005250 majandushoone, ehitisregistri koodiga 101044027 kasvuhoone) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 25. jaanuaril 2008.

4. Lugeda endise kinnistu nr 3072 maa tagastatuks.

5. Punktis 2.2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 22 (kakskümmend kaks) krooni ja 20 (kakskümmend) senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduses tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2  taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksuregistrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär