Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2007 korraldusega nr 702-k moodustatud ajutise komisjoni aruanne ja komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 30.01.2008 korraldus number 141
Redaktsiooni kehtivus:30.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. jaanuar 2008 nr 141-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2007 korraldusega nr 702-k moodustatud ajutise komisjoni aruanne ja komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel

 

1. Võtta teadmiseks Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2007 korraldusega nr 702-k Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt aastatel 1993–2007 mitteeluruumide, tööandja eluruumide ja asustamata eluruumide erastamise ja sellele järgnenud eelnimetatud eluruumide võõrandamise tehingute uurimiseks moodustatud ajutise komisjoni juurdelisatud seletuskirjas olev aruanne.

2. Tallinna Elamumajandusametil:

2.1 kontrollida ajutise komisjoni aruandes nimetatud pikaajalistes hooldusrendilepingutes sätestatud kohustuste täitmist üürnike ja rentnike poolt ning esitada linnavalitsusele hiljemalt 1. juuniks 2008 ülevaade kontrolli tulemustest;

2.2 vaadata üle ajutise komisjoni aruandes nimetatud pooleliolevad taastamislepingud ning esitada linnavalitsusele hiljemalt 1. detsembriks 2008 ettepanekud iga konkreetse taastamislepingu objektiks oleva hoone või selle osaga seotud probleemide lahendamiseks, arvestades ajutise komisjoni aruandes tuvastatud asjaolusid;

2.3 vaadata üle Tallinna linna omandis olevate ja ajutise komisjoni aruandes nimetatud tööandja eluruumide kasutamine kolmandate isikute poolt ning esitada linnavalitsusele hiljemalt 1. detsembriks 2008 ettepanekud eluruumide otstarbeka ja linna huvidest lähtuva edasise kasutamise võimaluste kohta, arvestades ajutise komisjoni aruandes tuvastatud asjaolusid.

3. Lõpetada punktis 1 nimetatud ajutise komisjoni tegevus.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2007 korraldus nr 702-k „Ajutise komisjoni moodustamine“.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Taavi Aasale, Tiina Mägile, Leonid Mihhailovile, Marek Jürgensonile, Priit Lellole, Priit Pärtelpojale, Ain Seppikule, Helle Kaldale, Ain Alvinile ja Koit Pikarole.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär