Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
30.01.2008- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine, kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitusregistrist mahakandmine (Kauge tn 4)
Tallinna Linnavalitsus 30.01.2008 korraldus number 133
Redaktsiooni kehtivus:30.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. jaanuar 2008 nr 133-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine, kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitisregistrist mahakandmine (Kauge tn 4)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja § 68 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 5, 14, 15 ja 8. mai 1997 määrusega 21 kinnitatud Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra punktidega 8.1, 10, 10.2, 15 ja 16, Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 11 kinnitatud Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja punktiga 4.9.6.17 ning tulenevalt Tallinna Elamumajandusameti ettepanekust:

 

 

1. Sotsiaal- ja Tervishoiuametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele ja bilanssi Kauge tn 4 hoonestatud kinnistu, kinnistusregistri registriosa nr 1434101, pindala 1446 m², riigikaitsemaa.

2. Nõustuda Tallinna Elamumajandusameti ettepanekuga Tallinna linnale kuuluval kinnistul Kauge tn 4 asuva ehitise (Riikliku ehitisregistri kood 101044086) kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise ning Riiklikust ehitisregistrist kustutamise kohta.

3. Tallinna Elamumajandusametil:

3.1 korraldada Kauge tn 4 ehitise lammutamine;

3.2 kanda Kauge tn 4 ehitis bilansist maha;

3.3 registreerida Kauge tn 4 ehitise kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine Riiklikus ehitisregistris.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusametile, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär