Linnavara valitseja muutmine, kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitusregistrist mahakandmine (Kauge tn 4)

Tallinna Linnavalitsus 30.01.2008 korraldus number 133

Redaktsiooni kehtivus 30.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. jaanuar 2008 nr 133-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine, kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitisregistrist mahakandmine (Kauge tn 4)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja § 68 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 5, 14, 15 ja 8. mai 1997 määrusega 21 kinnitatud Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra punktidega 8.1, 10, 10.2, 15 ja 16, Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 11 kinnitatud Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja punktiga 4.9.6.17 ning tulenevalt Tallinna Elamumajandusameti ettepanekust:

 

 

1. Sotsiaal- ja Tervishoiuametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele ja bilanssi Kauge tn 4 hoonestatud kinnistu, kinnistusregistri registriosa nr 1434101, pindala 1446 m², riigikaitsemaa.

2. Nõustuda Tallinna Elamumajandusameti ettepanekuga Tallinna linnale kuuluval kinnistul Kauge tn 4 asuva ehitise (Riikliku ehitisregistri kood 101044086) kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise ning Riiklikust ehitisregistrist kustutamise kohta.

3. Tallinna Elamumajandusametil:

3.1 korraldada Kauge tn 4 ehitise lammutamine;

3.2 kanda Kauge tn 4 ehitis bilansist maha;

3.3 registreerida Kauge tn 4 ehitise kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine Riiklikus ehitisregistris.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusametile, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär