Tallinna linna ja Saue valla vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Deniss Boroditšile

Tallinna Linnavalitsus 23.01.2008 korraldus number 91

Redaktsiooni kehtivus 23.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. jaanuar 2008 nr 91-k

 

 

Tallinna linna ja Saue valla vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Deniss Boroditšile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §10 lg 1, § 35 lg 5, § 62 lg 1 punkti 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, § 79 lg 1 ning Jäätmeseaduse § 31, § 35, § 132 lg 3:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Saue valla vahel sõlmitava koostöölepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Deniss Boroditši Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile ja Saue Vallavalitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2008

korralduse nr 91-k

LISA

 

KOOSTÖÖLEPING

 

 

 

Tallinn                                                                                                       “ jaanuar  2008

 

Käesolev koostööleping (edaspidi Leping) on sõlmitud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 35 lg 5, § 62 lg 1 punkti 1 alusel ja kooskõlas Jäätmeseaduse § 31, § 35, § 132 lg 3 ning Haldusmenetluse seaduse § 97 lg 1, § 99 lg 2 ja § 101 lg 4.

 

Tallinna linn, asukoht Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199, keda Tallinna Linnavalitsuse ... .................. 2008 korralduse nr ............ alusel esindab Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš, (edaspidi nimetatud Linn) ühelt poolt

ja

Saue vald, asukoht Veskitammi 4, Laagri, Saue vald, Harjumaa 76401, keda............................. alusel esindab ........................................,(edaspidi nimetatud Vald) teiselt poolt, edaspidi nimetatud ka Pool või koos Pooled, leppisid kokku alljärgnevas:

 

1.      ÜLDSÄTTED

1.1.      Lepingu eesmärgiks on reguleerida Tallinna linna ja Saue valla vahelisi suhteid seoses Saue valla elanikele Tallinnas aadressil Raba tn 40 asuva jäätmejaama (edasi jäätmejaam) teenuste osutamisega.

1.2.      Pooled nimetavad oma esindajateks, kes on kohustatud ja õigustatud järgima Lepingu täitmist, järgmised ametiasutused ja isikud: 

Tallinna linna nimel - Tallinna Keskkonnaamet, registrikood 75032325, asukoht Harju tn 13, 10130 Tallinn, kelle esindajaks lepingu täitmise kontrollimisel on Niina Safronova, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peapetsialist, tel 6404610, e-post niina.safronova@tallinnlv.ee;

 

Saue valla nimel - .................................................

 

2.      POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED         

2.1      Linn kohustub:

2.1.1        võimaldama Saue valla elanikel kasutada Linna jäätmejaama, mis asub Tallinnas Raba tn 40, teenuseid järgmiselt:

2.1.1.1  ära anda tasuta taaskasutatavaid jäätmeid, sh töötlemata puitu, vanametalli, paberit ja pappi, plaste, rehve (kuni 8 tk), pakendeid, kasutatud kodutehnikat, sorditud kive ja betooni, lehtklaasi ja ohtlikke jäätmeid;

2.1.1.2  ära anda sortimata ehitusjäätmeid, suurjäätmeid, sh kasutuskõlbmatut vana mööblit ja muid kasutuskõlbmatuid sortimata jäätmeid vastavalt jäätmejaama operaatori poolt kehtestatud hinnakirjale;

2.1.1.3  kasutada jäätmejaama teenuseid aastaringselt, sh riigipühadel ja pühade-eelsetel tööpäevadel.

2.1.2        teavitama Valda punktis 2.3 nimetatud muudatustest vähemalt 10 kalendripäeva ette faksi või elektroonilise posti teel;

2.1.3        esitama Vallale kulude hüvitamiseks arved üks kord kvartalis, kvartalile järgneva kuu  5. kuupäevaks;

2.1.4        informeerima Valda kõikidest Lepingu täitmisega seotud takistustest.

 

2.2      Vald kohustub tasuma Linnale jäätmejaama teenuste kasutamise eest 5% Linna poolt jäätmejaama opereerijale taaskasutatavate jäätmete vastuvõtu korraldamisel osutatud teenuste eest makstavast tasust vastavalt Linna esitatud arvele ja sellele lisatud kuludokumentide koopiatele üks kord kvartalis, hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul arve väljastamise kuupäevast lugedes.

                                                                       

2.3      Linnal on õigus muuta ühepoolselt vastuvõetavate jäätmete nomenklatuuri, piirkoguseid ja vastuvõtuaegu ilma lepingut muutmata.

 

2.4      Vallal on õigus teha Linnale ettepanekuid jäätmejaama paremaks opereerimiseks.

 

3.      VASTUTUS

3.1.      Linnal on õigus nõuda Vallalt viivitusintressi 0,5% Lepingu punktis 2.2 nimetatud tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

3.2.      Kui Vald viivitab punktis 2.2 nimetatud tasu maksmisega, on Linnal õigus leping üles öelda, sellest kirjalikult Valda informeerides, ilma etteteatamistähtajata ning nõuda Vallalt leppetrahvi 10 000 (kümme tuhat) krooni.

 

4.      LÕPPSÄTTED

4.1.      Leping jõustub .................................. ja on sõlmitud määramata tähtajaks.

4.2.      Lepingu Pooltel on õigus Lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teisele Poolele kirjalikult vähemalt üks kuu ette.

4.3.      Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

4.4.      Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tallinna Halduskohtus.

4.5.      Käesolev Leping on koostatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe (1) eksemplari.

 

5.      POOLTE REKVISIIDID

 

Tallinna linn                                                                   Saue vald

Vabaduse väljak 7                                                        Veskitammi 4 Laagri

15199 Tallinn                                                               Saue vald Harjumaa 76401

Tel 640 4218                                                               Tel 654 1130

Faks 640 4208                                                             Faks 679 6868

 

 

 

____________________                                            ____________________

Deniss Boroditš                                                           

abilinnapea                                          

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär