Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2008 otsus number 8
Redaktsiooni kehtivus:24.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. jaanuar 2008 nr 8

 

 

 

 

Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 23 lg 6, § 24 lõigete 3 ja 6 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõigete 1, 3, 5 ja 6 alusel ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3‑4‑korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandusteenindusettevõtteid. Detailplaneeringuga kavandatav hoonestus on funktsiooni ning korruselisuse osas kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

- Lähtudes planeeringuala lähiümbruses välja kujunenud ehituslikust situatsioonist, Tallinna üldplaneeringust ning arvestades asjaoluga, et antud alal ei asu kaitstavaid loodusobjekte, on keskkonnaminister andnud nõusoleku Jõeküla magistraalkraavi kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks 10 meetrini.

- Detailplaneeringu ideeks on väikesemahuliste korterelamutega avatud linnaruumi moodustamine, mis külgneb Vähi ja Põlde tänava äärde planeeritud korterelamutega.

- Detailplaneeringuga ette nähtud hoonestustihedus ja ehitusmahud on kavandatud naaberkinnistutele varemplaneeritud korterelamutega sarnased ning sobivad olemasolevasse linnaruumi. Planeeringulahendus muudab piirkonna hoonestuse struktuuri ja rütmi atraktiivsemaks ning vaheldusrikkamaks. Detailplaneeringuga nähakse ette kuni 51 uut korterit.

- Parkimiskohtade vajadus on arvutatud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014 äärelinna normi alusel, kokku on planeeritud 82 parkimiskohta.

- Detailplaneeringuga on loodud jalakäijatele ühenduskoridor Silgu tänava ja Kakumäe tee vaheliselt maa-alalt Tiskre oja kaldale ning liidetud sama maa-ala kergliiklusteed Abara tänava kaudu Tiskre tee kergliiklusteega, mille tulemusena moodustab planeeritud maa-ala olulise lüli piirkonna jalakäigu- ning kergliiklusteede võrgustikus.

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneering, ARHITEKTIBÜROO M. NURM Osaühing töö, millega on moodustatud Haabersti linnaosas 1,2 ha suurusel planeeritaval maa-alal üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ja määratud Jõeküla tee 18 kinnistule ehitusõigus nelja kuni 2‑korruselise korterelamu ja ühe maa-aluse korrusega parkimismaja rajamiseks. 

2. Detailplaneeringu kohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 29. detsembril 2006 sõlmitud lepingule nr TT‑43/H.

3. Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978‑k kehtestatud endise kinnistu Jõeoti‑28 detailplaneeringu osa.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008
otsuse nr 8
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ juurde

 

 

 

Esitada Tallinna Linnavolikogule kehtestamiseks Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneering, millega on moodustatud Haabersti linnaosas 1,2 ha suurusel planeeritaval maa-alal üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ja määratud Jõeküla tee 18 kinnistule ehitusõigus nelja kuni 2‑korruselise korterelamu ja ühe maa-aluse korrusega parkimismaja rajamiseks. 

Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978‑k kehtestatud endise kinnistu Jõeoti‑28 detailplaneeringu osa.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Haabersti linnaosas Jõeküla tee ääres. Tegemist on osaliselt võsastunud endise heinamaaga. Planeeritav maa-ala on hoonestamata. Elamumaa sihtotstarbega Jõeküla tee 18 kinnistu pindala on 10 440 m2 ning kinnistu kuulub eraomandusse. Lisaks jääb planeeritavale maa-alale ka reformimata riigimaa – Jõeküla tee lõik pindalaga 1291 m2.

Jõeküla tee 18 kinnistu kirdeosa on kaetud tiheda 1‑3 meetri kõrguse peamiselt sookasest, raagremmelgast ja pajust koosneva võsastikuga. Kinnistu läänenurgas ja Jõeküla tee ääres kasvad üksikult ja grupiti ka sookask, harilik haab, raagremmelgas, harilik toomingas, hall lepp ja punane leeder. Linnahaljastuse seisukohast ei oma olemasolev haljastus mingit väärtust ja tuleks likvideerida. 

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritav maa-ala tungib kiiluna tänaseks väljaehitatud Aaviku elamurajooni funktsionalistlikus stiilis 1- ja 2‑korruseliste üksikelamute ja planeeritud Vähi tänava – Põlde tänava väikeste korterelamute vahele. Kontaktvööndi hoonestus on valdavalt 2‑korruseline, planeeritavast alast lõunas ja idas paiknevad üksikelamud, läände ja loodesse planeeritud üksikud korterelamud on välja ehitamata.

3. Tallinna üldplaneering

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud  väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3‑4‑korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandusteenindusettevõtteid.

Kuna planeeritav maa-ala külgneb Jõeküla tee äärde jääva Jõeküla magistraalkraaviga, siis näeb looduskaitseseaduse § 38 lg 1 p 5 ette magistraalkraavi ääres 25 meetri ulatuses ehituskeeluvööndi. Käesoleva detailplaneeringuga soovitakse ehituskeeluvööndit vähendada 10 meetrile keskkonnaministri nõusolekul. Vastavalt Loodukaitseseadusele taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamise nõusolek keskkonnaministrilt pärast detailplaneeringu vastuvõtmist. Looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2 kohaselt esitab ehituskeeluvööndi vähendamiseks kohalik omavalitsus keskkonnaministrile taotluse ja planeerimisseaduse kohaselt kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu. Looduskaitseseadusest tulenevalt muudab üldplaneeringut detailplaneering, millega vähendatakse ehituskeeluala. Vastavalt sellele on Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu näol tegemist Tallinna üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritaval maa-alal kehtib Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978‑k kehtestatud endise kinnistu Jõeoti‑28 detailplaneering. ARHITEKTIBÜROO M. NURM Osaühingu tööga nr 02012302 nähti Haabersti linnaosas asuvale 12 ha suurusele maa-alale ette 97 krunti – üksikelamute, kahekorruseliste mitme korteriga elamute, lasteaia ja tehnohoonete ehitamiseks; haljasalade ja teede ning parkla rajamiseks. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub endise kinnistu Jõeoti‑28 detailplaneering Jõeküla tee 18 kinnistu osas kehtetuks.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga on planeeritud 2 krunti: elamumaa sihtotstarbega 10 440 m2 suurune Jõeküla tee 18 krunt ja 1291 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt.

Jõeküla tee 18 kinnistu elamumaa sihtotstarvet käesoleva detailplaneeringuga ei muudeta. Detailplaneering näeb ette neli kuni 2‑korruselist korterelamut ja 1‑korruselise maa-aluse parkimismaja. Elamud on kavandatud vahelduva hoonestusviisiga. Hoonemahud on liigendatud, et need sobituksid paremini külgneva väikeelamute piirkonnaga. Nelja korterelamusse on kokku planeeritud kuni 51 korterit.

Võrreldes vastuvõetud detailplaneeringu lahendusega on käesolevaks ajaks muudetud detailplaneeringu parkimise lahendust. Varem parkimiskohade vajaduse arvutamise aluseks võetud Eesti Standardi EVS 843:2003 äärelinna vööndi asemel on rakendatud Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014 äärelinna normatiivi. Normikohase arvu parkimiskohade tagamiseks on planeeritud lisaks maa-alune parkla, mida vastuvõetud Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneering ette ei näinud. Kokku on planeeritud 82 parkimiskohta – 35 kohta maa-aluses parkimismajas ja 47 parkimiskohta maapealsetes parklates. Planeeritud parkimiskohade arv vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014 äärelinna normile. Juurdepääs planeeritavale maa-alale on kavandatud Põlde tänava ja Jõeoti tänava kaudu, olemasolevat liiklusskeemi detailplaneeringuga ei muudeta.

Laste mänguväljakud on planeeritud krundi avaliku ruumina kujundatud osasse, st piirinaabriks on naaberkinnistu mänguväljakud. Selline lahendus võimaldab luua avatud mänguväljakute süsteemi.

Olemasolev kõrghaljastus ei ole linnahaljastuse seisukohalt väärtuslik. Detailplaneering näeb ette täiendada olemasolevat vähest kõrghaljastust. Samuti nähakse planeeritavate korterelamute juurde ette konteinerhaljastust, mis eraldab autode parkimiskohad eluhoonetest.

Jõeküla tee ääres oleval Jõeküla magistraalkraavil on 25 meetri ulatuses seadusekohane kaitsevöönd. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek vähendada Jõeküla magistraalkraavi ehituskeeluvööndit 25 meetrilt 10 meetrile, kuna detailplaneering näeb ette rajada vähendatava kaitsevööndiga maa-alale hooneosa. Keskkonnaminister on andnud loodukaitseseaduse § 40 lõikes 3 sätestatud nõusoleku Jõeküla magistraalkraavi kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks 25 meetrilt 10 meetrile vastavalt Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu lahendusele.

Käesoleva detailplaneeringu ideeks on väikesemahuliste korterelamutega avatud linnaruumi moodustamine Aaviku elamurajooni ja traditsioonilise aedlinnalise planeeringuga Silgu tänava  -  Kakumäe tee vahelisel maa-alal. Detailplaneeringuga ette nähtud hoonestustihedus ja ehitusmahud on kavandatud naaberkinnistutele varem planeeritud korterelamutega sarnased. Planeering muudab piirkonna hoonestuse struktuuri ja rütmi tihedamaks ning vaheldusrikkamaks, luues erinevate planeerimisprintsiipidega hoonestusalade vahele inimdimensionaalse pingestatud linnaruumi.

Avatud linnaruumi kaudu on planeeritav maa-ala liidetud lähiümbruse puhke- ja virgestusaladega. Planeeringuga on loodud jalakäijatele ühenduskoridor Silgu tänava ja Kakumäe tee vaheliselt maa-alalt Tiskre oja kaldale ning kergliiklusteed liidetud Abara tänava kaudu Tiskre tee kergliiklusteega. Planeeritud maa-ala moodustab olulise lüli jalakäigu- ning kergliiklusteede võrgustikus.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 17. septembril 2004 registreeritud avaldusega OÜ Hastings esindaja Gela Karlõšev. 7. märtsil 2005 sõlmitud lepinguga nr DP‑5/H‑05 on detailplaneeringu koostamise finantseerimise õigus üle antud OÜ‑le Hastings. Leping nr DP‑5/H‑05 lõpetati 9. veebruaril 2006 ja detailplaneeringu koostamise õigus anti üle ARHITEKTIBÜROO M. NURM Osaühingule 9. veebruaril 2006 lepinguga nr DP‑5‑1/H‑05.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 1. juuni 2005 korraldusega nr 1067‑k, detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Haabersti linnaosas asuvale Jõeküla tee 18 kinnistule nelja korterelamu rajamine. Teade detailplaneeringu algatamise kohta ilmus ajalehes Postimees 4. juunil 2005. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 17. juunil 2005. Teade eskiislahendusega tutvumise ja arutelu toimumise aja ning koha kohta ilmus ajalehes Postimees 9. juunil 2005.

Detailplaneeringu koostas ARHITEKTIBÜROO M. NURM Osaühing kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega. Detailplaneeringu koosseisus on dendroloog Aino Aaspõllu koostatud haljastuse hinnang.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Haabersti Linnaosa Valitsus kooskõlastas detailplaneeringu märkusteta. Haabersti Linnaosa Halduskogu kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel lisatingimustel: näha planeeringus ette 1,5 parkimiskohta korteri kohta; sõnastada detailplaneeringus selgelt, et elamutele ei rajata sokli- ja/või ärklikorrust; hoonete ühekordsete osade maksimaalseks kõrguseks näha ette 4,5 meetrit, näidata ära ka absoluutse kõrguse piir.

Haabersti Halduskogu parkimiskohtade arvu puudutav nõue on täidetud. Detailplaneeringuga on kavandatud kokku 51 korterit ning 82 parkimiskohta. Planeeritud parkimiskohade arv vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006‑2014 äärelinna normile. Teistest esitatud tingimustest tulenevalt on detailplaneeringu põhijoonisel hoonete kõrgusi ja korruselisust puudutavad täpsustused sisse viidud.

Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond, Tallinna Transpordiamet ja Harjumaa Päästeteenistus kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel lisatingimustel: ehitus- ja haljastusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga, jäätmete kogumise konteinerid paigutada kõvakattega platsile või katusealusesse. Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud. Lisaks märkis Tallinna Keskkonnaamet, et Jõeküla magistraalkraavi ehituskeeluvööndi vähendamise nõusolek tuleb taotleda keskkonnaministrilt pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ning vähendatud ehituskeeluvöönd (10 meetrit tavalisest veepiirist) jõustub detailplaneeringu kehtestamise järel.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis, et reformimata riigimaast moodustatav transpordimaa sihtotstarbega krunt taotletakse munitsipaalomandisse, kuna moodustab osa Jõeküla tee tänavamaast. Lisaks märkis Tallinna Maa-amet, et kuna planeeritav maa-ala hõlmab reformimata riigimaad, siis on vajalik detailplaneering kooskõlastada riigi maa‑ametiga.

Reformimata riigimaa valitseja, Keskkonnaministeeriumi esindaja Maa-amet on märkinud, et ei esita vastuväiteid reformimata riigimaale 1291 m2 suuruse transpordimaa sihtotstarbega krundi positsioon 2 moodustamise suhtes eeldusel, et kohalik omavalitsus taotleb transpordimaa krundi positsioon 2 pärast detailplaneeringu kehtestamist munitsipaalomandisse.

OÜ KAKUMÄE VÕRGUD (käesoleval ajal ärinimega Tehnovõrkude Ehituse OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu märkusteta.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas planeeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse  täiendavalt. Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Osaühing Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis, et tööjooniste staadiumiks konkretiseeritaks tehnilisi tingimusi ja tööjoonised kooskõlastataks täiendavalt. Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Aktsiaselts KH Energia ‑ Konsult kooskõlastas detailplaneeringu ning märkis, et tööjoonised tuleb täiendavalt kooskõlastada. Vastav nõue ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

OÜ Hastings, Aktsiaselts Freece Eesti, osaühing Ordway Capital ja OÜ DEVIAN INVEST kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 17 lõike 3 punktist 2 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikest 5 esitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu Harju maavanemale lisakooskõlastuste määramiseks. Harju maavanem pidas vajalikuks detailplaneering enne vastuvõtmist kooskõlastada Keskkonnaministeeriumiga planeeringualasse jääva Jõeküla magistraalkraavi ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Kuna looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2 kohaselt saab keskkonnaminister otsustada ehituskeeluvööndi vähendamise küsimuse vastuvõetud detailplaneeringu alusel, esitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu Keskkonnaministeeriumile läbivaatamiseks ja eelinformatsiooni andmiseks.

Keskkonnaministeerium on 30. märtsi 2006 kirjas nr 16.6/2630‑2 asunud seisukohale, et planeeritaval maa-alal ei asu looduskaitseobjekte ning Jõeküla tee 18 kinnistule elamute rajamine ei kahjusta kalda kaitse eesmärke ja nõustub põhimõtteliselt esitatud detailplaneeringu lahendusega.

Detailplaneering, millega nähti ette Jõeküla tee 18 kinnistule 4 kuni 2‑korruselise kokku kuni 51 korteriga korterelamu rajamine ning heakorrastuse, haljastuse juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2006 korraldusega nr 1855‑k. Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Postimees 16. septembril 2006.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet esitas Tallinna Linnavalitsuse poolt vastu võetud Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu alusel 29. septembril 2006 Keskkonnaministrile taotluse Jõeküla magistraalkraavi kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks 25 meetrilt 10 meetrini.

Lähtudes planeeringuala lähiümbruses välja kujunenud ehituslikust situatsioonist, Tallinna üldplaneeringust ning arvestades asjaoluga, et antud alal ei asu kaitstavaid loodusobjekte, andis keskkonnaminister loodukaitseseaduse § 40 lõikele 3 tuginedes 27. oktoobri 2006 kirjaga nr 16‑6/11852‑2 nõusoleku Jõeküla magistraalkraavi kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks 10 meetrini vastavalt Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu lahendusele.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 29. septembrist 13. oktoobrini 2006. Teade avaliku väljapaneku aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 21. septembril 2006. Avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ei laekunud.

Tallinna Linnavalitsus esitas 20. novembri 2006 kirjaga nr LV‑1/602 detailplaneeringu Harju maavanemale planeerimisseaduse § 23 lg 1 p 2 ja lg 3 p 3 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 18 lg 13 kohaselt järelevalve teostamiseks ja heakskiidu andmiseks.

Tingimusel, et planeeringu lahedusega nõustub Jõeküla tee 18 kinnistu omanik, andis Harju maavanem 20. detsembril 2006 kirjaga nr 2.1‑13/576 detailplaneeringule heakskiidu.

Maavanema esitatud tingimusega on arvestatud, osaühing Ordway Capital ja Aktsiaselts Freece Eesti on detailplaneeringu kooskõlastanud.

29. detsembril 2006 sõlmitud lepinguga nr TT‑43/H kohustus osaühing Ordway Capital tagama detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude väljaehitamise ning üldkasutatava haljastuse rajamise hiljemalt viie aasta jooksul pärast detailplaneeringu kehtestamise korralduse jõustumist.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 kohaselt kuulub volikogu ainupädevusse detailplaneeringu kehtestamine, mille puhul planeerimisseaduse kohane järelevalve teostamine planeeringute koostamise üle on kohustuslik. Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 3 alusel kehtestab detailplaneeringu, mille puhul teostatakse planeerimisseaduse kohast järelevalvet või millega määratakse miljööväärtusega hoonestusala, linnavolikogu oma otsusega.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees