Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 2006
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2008 otsus number 14
Redaktsiooni kehtivus:24.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

24. jaanuar 2008 nr 14

 

 

 

 

Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004‑2006

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 20.12.2006 aktist nr 13/06 ja Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 19.02.2007 otsusest nr 2 ning Tallinna Linnavalitsuse 14.03.2007 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta teadmiseks, et õpilaste toitlustamise korraldamiseks Lasnamäe munitsipaalkoolides sõlmitud lepingud on valdavalt vastavuses Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 “Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra kinnitamine“.

2. Märkida, et enamik kontrollitud koole on jätnud tähelepanuta sotsiaalministri 27. juuni 2002 määruses nr 93 “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ antud soovitusi arvestada toitlustamise korraldamisel vanuserühmade erinevat toitainete ja toiduenergia vajadust ning tagada õpilastele nõuetekohase joogivee kättesaadavus.

3. Juhtida Tallinna Linnavalitsuse tähelepanu sellele, et Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2004 määrus nr 99 “Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse osutamiseks äriruumide tasuta kasutamise lepingu vormi ja lepingu tingimuste kinnitamine“ ei sisalda sätteid, mis võimaldaks kontrollida toitlustamise organiseerimise kulude katteks ettevõtja kasutada jääva osa suurust, määratud Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 1999 määruse nr 2 punktiga 2, ja kohustaks koole pidama arvestust tegeliku sööjate arvu üle.

4. Juhtida Tallinna Linnavalituse tähelepanu sellele, et vastavalt Tallinna Linnavalituse 15. detsembri 2004 määruse nr 99 punktile 10.1.6 on ruumide kasutaja kohustus elektri- ja/või veearvesti paigaldamine, kui see kasutatavas ruumis puudub.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusametile.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees