Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad
Tallinna Linnavalitsus 23.01.2008 määrus number 8
Jõustumine:01.05.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ... [RT IV, 27.06.2013, 55]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

23. jaanuar 2008 nr 8

 

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse
ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 otsusega nr 125 „Vee-ettevõtja määramine Kakumäe ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni
tegevuspiirkonnas“ ja 20. juuni 2005 otsusega nr 196 „Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkondadesse määratud vee-ettevõtjate tegevuse jätkamise pikendamine“, TALLINNA LINNA ja OÜ KAKUMÄE VÕRGUD (praegu Tehnovõrkude Ehituse OÜ) vahel 21. jaanuaril 2004 sõlmitud teenuslepinguga, Tehnovõrkude Ehituse OÜ 18. septembri 2007 kirjaga nr 203-V/07 esitatud taotlusega ja 21. detsembril 2007 esitatud korrigeeritud andmetega.

 

 

 

 

 

§ 1. Kehtestada alates 1. maist 2008 Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja Tehnovõrkude Ehituse OÜ poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt lisale.

§ 2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3. Määrus jõustub 1. mail 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

23. jaanuari 2008 määruse nr 8

“Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad“

LISA

(Tlv m 13.10.2010 nr 78, jõustumine 01.01.2011)

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

 

 

1. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind:

1.1 tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest eurodes:

 

Isik

Käibemaksuta

Käibemaksuga

Juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja

2,08

2,50

Füüsiline isik (eluruumi kasutaja õiguslikul alusel)

0,86

1,03

 

1.2 tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest eurodes:

 

Isik

Põhihind

(tasu ärajuhtimise ja puhastamise eest)

Ülereostuse puhastamise tasu

Käibe-maksuta

Käibe-maksuga

Juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja

1,55

0,00

1,55

1,86

Füüsiline isik

0,69

0,00

0,69

0,83

 

2. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär