Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Surnute veo korraldamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Tõnu Tuppitsale
Tallinna Linnavalitsus 16.01.2008 korraldus number 51
Redaktsiooni kehtivus:16.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. jaanuar 2008 nr 51-k

 

 

Surnute veo korraldamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Tõnu Tuppitsale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5, Surma põhjuse tuvastamise seaduse § 30 lg 3 ja lg 6 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 69 “Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“ § 6 lg 2 punktiga 19:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Põhja Politseiprefektuuri vahel sõlmitav surnute veo korraldamise kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna Keskkonnaameti juhatajat Tõnu Tuppitsat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile,
Siseministeeriumile ja Põhja Politseiprefektuurile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008

korralduse nr 51-k

LISA

 

Surnute veo korraldamise kokkulepe

 

 

Tallinnas,                                                                                                                      .jaanuaril 2008

 

TALLINNA LINN, keda esindab Tallinna Keskkonnaamet (registrikood 75032325, asukoht: Harju tn 13, 10130 Tallinn) ameti juhataja Tõnu Tuppits’a isikus, kes tegutseb ameti põhimääruse ja Tallinna Linnavalitsuse …jaanuari 2008 korralduse nr …alusel,

ja

PÕHJA POLITSEIPREFEKTUUR (registrikood 70006754, asukoht: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn) prefekt Raivo Küüt’i isikus, kes tegutseb prefektuuri põhimääruse alusel,

 

lähtudes Surma põhjuse tuvastamise seaduse §-st 30 ning vajadusest reguleerida Tallinna linna territooriumil avalikus kohas leitud ning omasteta surnute operatiivset vedu sündmuskohalt ja surnu vedamisega seotud kulude hüvitamist 2008. aastal, leppisid kokku järgmises:

 

1.      Tallinna linna territooriumil vägivaldselt, õnnetuste tagajärjel või avalikus kohas surnute (väljaarvatud meditsiiniasutustes surnute ja liiklusõnnetustes hukkunute) veo sündmuskohalt surnukuuri, kohtuekspertiisi või kohtuarstlikule lahangule surma põhjuse tuvastamise seaduse § 30 lg 3 ja lg 6 tähenduses korraldab 2008. aastal Tallinna Keskkonnamet koostöös Põhja Politseiprefektuuriga (edaspidi politsei) järgmiselt:

1.1.          kõik surmajuhtumite väljakutsed fikseeritakse politsei juhtimiskeskuses;

1.2.          surnute veo teenust osutab OÜ Tallinna Matusebüroo vastavalt Tallinna Keskkonnaametiga 27. märtsil 2006 sõlmitud töövõtulepingule nr 1-6/30;

1.3.          politsei kutsub surnute veo teenuse osutaja sündmuskohale;

1.4.          surnu veo sihtkoha määrab sündmuskohal politsei esindaja.

 

2.      Punktis 1 nimetatud surnute veo eest tasub teenuse osutajale, OÜ-le Tallinna Matusebüroo, Tallinna Keskkonnaamet.

2.1.Põhja Politseiprefektuur hüvitab Tallinna linnale punktis 1 nimetatud surnute kohtuekspertiisi või kohtuarstlikule lahangule vedamise kulud. Hüvitamine toimub üks kord kuus lähtudes punktis 1.2. nimetatud lepingus sätestatud maksumusest 40 krooni (millele lisandub käibemaks 5 %) ühe väljasõidu eest ning vastavalt Tallinna Keskkonnaameti poolt esitatud arvetele ja teostatud tööde aktide koopiatele 10 tööpäeva jooksul arvates nende saamisest.

2.2.Tallinna Keskkonnaametil on õigus nõuda Põhja Politseiprefektuurilt punktis 2.1. nimetatud kulude hüvitamisega viivitamisel viivitusintressi 0,05% päevas tähtaegselt tasumata summalt.

 

3.      Käesolev kokkulepe jõustub …. jaanuaril 2008 ja kehtib kuni 31.detsembrini 2008.

 

Kokkulepe on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi pooltest jääb üks eksemplar.

 

Poolte allkirjad:

Põhja Politseiprefektuur                                                            Tallinna linn

                                                                                                Tallinna Keskkonnaamet          

……………………………                                                    …………………………..

Raivo Küüt                                                                               Tõnu Tuppits

prefekt                                                                                     juhataja           

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär