Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 16.01.2008 korraldus number 49
Redaktsiooni kehtivus:16.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. jaanuar 2008 nr 49-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste
andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt.

2. Volitada abilinnapead Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008

korralduse nr 49-k

LISA

 

Koostööleping

 

 

 

Tallinnas, “     “ jaanuaril 2008

Tallinna linn, mida Tallinna Linnavalitsuse “   “ jaanuari 2008 korralduse nr “   “ alusel esindab Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli

ja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi “EAS“), registrikood 90006006, asukoht Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn, mida põhikirja alusel esindab juhatuse liige Ülari Alamets,

edaspidi nimetatud ka Pool või koos Pooled,

 

võttes arvesse asjaolu, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi “Eksponent“),

 

võttes arvesse asjaolu, et Eksponent soovib osaleda messidel:

 • „BALTTOUR 2008“, mis toimub Riias, Lätis osaeksponendina;
 • „EIBTM 2008“, mis toimub Barcelonas, Hispaanias täiseksponendina;
 • „IMEX 2008“, mis toimub Frankfurtis, Saksamaal täiseksponendina;
 • „Inwetex/CIS Travel Market 2008“, mis toimub St. Peterburgis, Venemaal osaeksponendina;
 • „ITB 2008“, mis toimub Berliinis, Saksamaal osaeksponendina;
 • „MATKA 2008“, mis toimub Helsingis, Soomes täiseksponendina;
 • „MITT 2008“, mis toimub Moskvas, Venemaal osaeksponendina;
 • „REISELIV 2008“, mis toimub Oslos, Norras osaeksponendina;
 • „TOPRESA 2008“, mis toimub Pariisis, Prantsusmaal täiseksponendina;
 • „TRAVEL 2008“, mis toimub Stockholmis, Rootsis täiseksponendina;
 • „TUR 2008“, mis toimub Göteborgis, Rootsis osaeksponendina;
 • „WTM 2008“, mis toimub Londonis, Suurbritannias osaeksponendina;

(edaspidi “Mess“),

 

sõlmisid käesoleva koostöölepingu (edaspidi “Leping“) alljärgnevatel tingimustel:

 

1.      LEPINGU DOKUMENDID

 

1.1.       Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest, milles lepitakse kokku Lepingu sõlmimise ajal ja pärast Lepingu sõlmimist, ning mis on Lepingu lahutamatuteks osadeks.

1.2.       Lepingu sõlmimisel on Lepingule lisatud:

Lisa 1 – Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise eesmärgil korraldatavate välismesside ühispindade organiseerimise kord.

1.3.       Käesolev Leping on aluseks iga Messi suhtes eraldi Messi tingimusi täpsustava memo lisamiseks vastavalt Lepingu punktile 9.3.

 

2.      MÕISTED, LEPINGU EESMÄRK JA OBJEKT

 

2.1.       Lepingus on suure algustähega kirjutatud sõnu ja mõisteid kasutatud alljärgnevas tähenduses, väljaarvatud juhtudel kui kontekstist tuleneb teisiti:

2.1.1.      Mess – kolmanda(te) isiku(te) poolt väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi korraldatud välisnäitus, kus EAS osaleb Messi korraldajaga sõlmitud lepingu alusel;

2.1.2.      Eesti ühispind – EAS-i poolt korraldajatelt tellitud ja kujundatud Messi pind;

2.1.3.      Eksponent – ettevõtja või organisatsioon, kes soovib osaleda Messil Eesti ühispinnal Messi kogu aja jooksul (Täiseksponent) või poole toimumisaja jooksul (Osaeksponent);

2.1.4.      Erieksponent – täiseksponent, kes soovib osaleda Messil selgelt piiritletud ja võimaluse korral tema erisoove arvestades kujundatud Eesti ühispinna osal (Eripinnal);

2.1.5.      Kaaseksponent – ettevõtja või organisatsioon, kes kasutab Eksponendi töökohta/-letti Eksponendiga sõlmitud lepingu alusel. Kaaseksponente käsitletakse Eksponendi osana ja nendele ei laiene eraldi Eksponendi õigused;

2.1.6.      Messil osalemine – Eksponendi osalemine Messil Eesti ühispinnal Lepingu alusel;

2.1.7.      Töökoht/-lett – Eksponendile tööks ettenähtud kindlaksmääratud Eesti ühispinna füüsiline osa;

2.1.8.      Akrediteering – Messi korraldaja poolt kindlaksmääratud dokument või dokumentide kogum, mis annab Eksponendi esindaja(te)le õiguse viibida Messi territooriumil ja töötada seal Messi korraldaja poolt kehtestatud tingimustel;

2.1.9.      Messipääse – Messi korraldaja poolt kindlaksmääratud dokument, mis annab Eksponendi esindaja(te)le õiguse viibida Messi territooriumil Messi korraldaja poolt kehtestatud tingimustel ja kellaaegadel;

2.1.10  Reklaammaterjalid – Eksponendi poolt EAS-i vahendusel Messile saadetavad trükised;

2.1.11  Lisateenused – Messi korraldaja poolt lisatasu eest pakutavad ja EAS-i poolt vahendatavad teenused (sh reklaami-, side- ja muud teenused) ning Eksponendile EAS-i poolt kehtestatud tasuta piirmäära ületavad Akrediteeringud ja Messipääsmed.

2.2.       Lepingu eesmärk on kindlaks määrata Poolte vastastikused õigused ja kohustused seoses Messil osalemisega.

2.3.       EAS kohustub võimaldama Lepingus sätestatud tingimustel Eksponendil osaleda Messil, Eksponent on kohustatud tasuma Messil osalemise eest ja esitlema Messil oma tooteid/teenuseid.

 

3.      ARVELDUSTE KORD

 

3.1.       Eksponent osaleb messidel:

3.1.1.      „BALTTOUR 2008“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 7500 (seitse tuhat viissada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.2.      „EIBTM 2008“ täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas
49 000 (nelikümmend üheksa tuhat) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.3.      IMEX 2008“ täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 49 000 (nelikümmend üheksa tuhat) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.4.      Inwetex/CIS Travel Market 2008“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 7500 (seitse tuhat viissada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.5.      „ITB 2008“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas
19 635 (üheksateist tuhat kuussada kolmkümmend viis) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.6.      „MATKA 2008“ täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas
22 136 (kakskümmend kaks tuhat ükssada kolmkümmend kuus) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.7.      „MITT 2008“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 21 639 (kakskümmend üks tuhat kuussada kolmkümmend üheksa) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.8.      „REISELIV 2008“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas
16 830 (kuusteist tuhat kaheksasada kolmkümmend) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.9.      „TOPRESA 2008“ täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas
18 000 (kaheksateist tuhat) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.10.  „TRAVEL 2008“ täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas
12 500 (kaksteist tuhat viissada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.11.  „TUR 2008“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas
15 708 (viisteist tuhat seitsesada kaheksa) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.12.   „WTM 2008“ osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 24 900 (kakskümmend neli tuhat üheksasada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele.

3.2.       Eelnimetatud tasud sisaldavad ühe Eksponendi esindaja Akrediteeringut, Eksponendi nime kuvamist infoletil ja stendi seinal, ehitatud Töökoha/-leti ning läbirääkimiste- ja tagaruumi kasutamise võimalust Messi toimumisaja jooksul vastavalt Lepingu Lisale 1, samuti muid Messi korraldaja poolt Eksponendile ettenähtud toodete/teenuste kasutamist (vastavalt Messi memole).

3.3.       Eksponent tasub EAS-ile Lepingu punktis 3.2 nimetamata tellitud Lisateenuste eest vastavalt EAS-i poolt esitatud arvele.

3.4.       Arve esitab EAS iga punktis 3.1 toodud messi kohta eraldi.

3.5.       Messil osalemiseks peab Eksponent arve tasuma enne messi algust.

 

4.      POOLTE KOHUSTUSED

 

4.1.       EAS kohustub:

4.1.1.      andma Eksponendile õigeaegselt informatsiooni Messi toimumiskoha ja -aja, Eesti ühispinna asukoha, kujunduse ning Messi korraldaja poolt pakutavate Lisateenuste kohta;

4.1.2.      korraldama hiljemalt 3 (kolm) nädalat enne Messi algust Eksponentide koosoleku, Töökohtade/-lettide loosimise ja edastama infot selle kohta Eksponendile;

4.1.3.      tutvustama Eksponentide koosolekul Messi kodukorda ja Eesti ühispinna kujundust;

4.1.4.      võimaldama Eksponendil kasutada Eesti ühispinnal asuvat Töökohta/-letti ning läbirääkimiste- ja tagaruumi Messi toimumisaja jooksul vastavalt Lepingu Lisale 1;

4.1.5.      võimaldama Eksponendil tasuta lähetada Messile Reklaammaterjale. EAS garanteerib Reklaammaterjalide oma kulul tollimise, transpordi Messi toimumiskohta ja eksponeerimise reklaamalusel Messi toimumisaja vältel. Reklaammaterjalide maksimaalne kogus on täiseksponendile seitse ja osaeksponendile neli A4 formaadis kasti. Reklaammaterjalide tagasitoimetamine Messilt ei ole EASi kohustuseks.

 

4.2.       Eksponent kohustub:

4.2.1.      tasuma EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Messil osalemise ja tellitud Lisateenuste eest;

4.2.2.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Akrediteeringute tellimiseks vajaliku informatsiooni Eksponendi esindaja(te) kohta;

4.2.3.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Eesti ühispinna kujundamiseks vajaliku informatsiooni Eksponendi kohta;

4.2.4.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks andmed ametliku messikataloogi jaoks vastavalt nõutud vormile;

4.2.5.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Messile saadetavate Reklaammaterjalide nimekirja ja koguse;

4.2.6.      toimetama Messile saadetavad Reklaammaterjalid EAS-i poolt määratud kohta oma kulul Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks;

4.2.7.      järgima Messil osalemise tingimusi, mis on kehtestatud Messi korraldaja ja EAS-i poolt;

4.2.8.      kasutama Eesti ühispinda, selle juurde kuuluvaid Reklaammaterjale ja teenindust sihipäraselt ja heaperemehelikult vastavalt Lepingu Lisale 1 kogu Messi toimumisaja jooksul;

4.2.9.      täitma ja edastama Messi kohta koostatud tagasisideankeedi EAS-ile 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates Messi lõppemisest;

4.2.10.  teavitama Kaaseksponente Lepingu Lisaks 1 olevast dokumendist “Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise eesmärgil korraldatavate välismesside ühispindade organiseerimise kord“ ja tagama sellest kinnipidamise Kaaseksponentide poolt.

 

5.      POOLTE ÕIGUSED

 

5.1.       EAS-il on õigus:

5.1.1.      rakendada leppetrahve, kui Eksponent rikub Lepingus ja/või Lepingu Lisas 1 sätestatud tingimusi, alljärgnevatel tingimustel ja määrades:

5.1.1.1.     Juhul kui Eksponent lahkub enne Messi lõppu oma Töökohalt/-letist, va lahkumine mõjuval põhjusel kooskõlas Lepingu Lisa 1 lisas 3 „Ühispinnal osalemise kodukord“ punktides 2 ja 10 sätestatud tingimustega, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 3600 (kolm tuhat kuussada) Eesti krooni iga Messi lõppemisest puudujääva tunni eest.

5.1.1.2.     Juhul kui Eksponent võimaldab kasutada Eesti ühispinda kolmandatel isikutel (mitteeksponentidel), väljaarvatud Kaaseksponentidel, kuni 1 (ühe) tunni ulatuses Messi toimumisajast, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 4700 (neli tuhat seitsesada) Eesti krooni.

5.1.1.3.     Juhul kui Eksponent võimaldab kasutada Eesti ühispinda kolmandatel isikutel (mitteeksponentidel), väljaarvatud Kaaseksponentidel, üle 1 (ühe) tunni Messi toimumisajast, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 15 700 (viisteist tuhat seitsesada) Eesti krooni.

5.1.1.4.     Juhul kui Eksponent rikub Lepingu Lisa 1 lisas 3 “Ühispinnal osalemise kodukord“ punkte 6 ja 13, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 4700 (neli tuhat seitsesada) Eesti krooni.

5.1.1.5.     Juhul kui Eksponent rikub Messi korraldaja poolt sätestatud Messil osalemise tingimusi, kohustub Eksponent tasuma leppetrahvi Messi korraldaja poolt sätestatud tingimustel ja suuruses.

5.1.2.      igal ajal Leping üles öelda või Lepingust taganeda kui Eksponent ei täida nõuetekohaselt oma lepingulisi kohustusi, teatades sellest Eksponendile kirjalikult ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.

5.1.3.      Eksponenti messile mitte lubada kui Eksponent ei ole enne messi algust tasunud arvet messil osalemise kohta.

 

5.2.       Eksponendil on õigus:

5.2.1.      Leping igal ajal üles öelda või Lepingust taganeda, teatades sellest EAS-ile kirjalikult ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva;

5.2.2.      EAS-i eelneval nõusolekul kaasata oma Töökohta/-letti Kaaseksponente, jäädes ise EAS-i ees vastutavaks lepinguliste kohustuste täitmisel.

 

6.      ERITINGIMUSED

 

6.1.       Eksponendi poolt tasutud Messil osalemise tasu ja tasu Eksponendi poolt tellitud Lisateenuste eest tagastamisele ei kuulu ning jääb EAS-ile tehtud kulude katteks.

6.2.       Juhul, kui Eksponent taganeb Lepingust enne Messi algust, on Eksponent kohustatud hüvitama EAS-ile Eksponendi Messil osalemise ettevalmistamisega seotud kulud alljärgnevalt:

6.2.1.      Rohkem kui 90 kalendripäeva enne messi algust – 10% messil osalemise tasust;

6.2.2.      46-90 kalendripäeva enne messi algust – 50% messil osalemise tasust;

6.2.3.      0-45 kalendripäeva enne messi algust – 100% messil osalemise tasust.

 

7.      VÄÄRAMATU JÕUD

 

7.1.       Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

 

8.      LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPPEMINE

 

8.1.       Leping jõustub selle sõlmimisest ja kehtib kuni Poolte lepinguliste kohustuste kohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

8.2.       Lepingut võib muuta või täiendada Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks osaks.

 

9.      TEATED JA INFORMATSIOON

 

9.1.       Kõik Lepingu täitmisega või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi “Teated“), loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks kui need Teated on Pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

 

9.2.       Kontaktisikud:

 

Messi nimi

EAS

Eksponent

BALTTOUR 2008,

Riias, Lätis

Elin Priks

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 433

Faks 6279 701

e-post: elin.priks@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

 

EIBTM 2008,

Barcelonas, Hispaanias

Monika Sooneste

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 455

Faks 6279 701

e-post:

monika.sooneste@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

IMEX 2008,

Frankfurtis, Saksamaal

Eva-Kristiina Ponomarjov

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 767

Faks 6279 427

e-post: Eva-Kristiina.Ponomarjov@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

Inwetex/CIS Travel

Market 2008,

St.Peterburg, Venemaal

Oksana Skorbatjuk

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 423

Faks 6279 701

e-post:

oksana.skorbatjuk@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

ITB 2008, Berliinis,

Saksamaal

Eva-Kristiina Ponomarjov

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 767

Faks 6279 427

e-post: Eva-Kristiina.Ponomarjov@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

 

 

MATKA 2008,

Helsingis, Soomes

Monika Sooneste

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 455

Faks 6279 701

e-post:

monika.sooneste@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

 

MITT 2008, Moskvas,

Venemaal

Oksana Skorbatjuk

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 423

Faks 6279 701

e-post:

oksana.skorbatjuk@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

 

REISELIV 2008, Oslos,

Norras

Kristiina Ojamaa

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 778

Faks 6279 701

e-post:

kristiina.ojamaa@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

 

TOPRESA 2008,

Pariisis, Prantsusmaal

Oksana Skorbatjuk

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 423

Faks 6279 701

e-post:

oksana.skorbatjuk@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

 

TRAVEL 2008,

Stockholmis, Rootsis

Kristiina Ojamaa

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 778

Faks 6279 701

e-post:

kristiina.ojamaa@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

 

TUR 2008, Göteborgis,

Rootsis

Kristiina Ojamaa

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 778

Faks 6279 701

e-post:

kristiina.ojamaa@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

 

WTM 2008, Londonis,

Suurbritannias

Eva-Kristiina Ponomarjov

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 767

Faks 6279 701

e-post: evakristiina.

ponomarjov@eas.ee

Tiina Kiibus

Vabaduse väljak 7, 15199

Tallinn

tiina.kiibus@tallinnlv.ee

 

 

9.3.       Informatsiooni Messi toimumiskoha ja -aja, Eesti ühispinna asukoha, kujunduse ning Messi korraldaja poolt pakutavate Lisateenuste kohta edastab EAS-i kontaktisik Eksponendile messi memo vormis ja see lisatakse ilma allkirjastamata Lepingule enne Messi algust.

 

10.    LÕPPSÄTTED

 

10.1   Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2.   Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada Poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

10.3.   Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe.

 

11.    POOLTE ALLKIRJAD

 

EAS                                                                                         Eksponent

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus                                            Tallinna linn     

 

Registrikood 90006006                                                          

                                                                                               Tallinna Ettevõtlusamet

                                                                                               Registrikood 75023817

Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn                                              Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Tel: 6279 770                                                                           Tel: 640 4218

Faks: 6279 701                                                                        Faks: 640 4208

e-post: tourism@eas.ee                                                            e-post: tiina.kiibus@tallinnlv.ee

 

 

 

 

___________________                                                          ___________________

Ülari Alamets                                                                            Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                             Tallinna abilinnapea

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär