Ajutise komisjoni moodustamine "Tallinna teise elamuehitusprogrammi" ja teiste elamuehitusprogrammide ettevalmistamiseks ja elluviimiseks

Tallinna Linnavalitsus 16.01.2008 korraldus number 47
Kehtetuks tunnistamine 04.05.2011
Redaktsiooni kehtivus - 04.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 04.05.2011 nr 752

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

16. jaanuar 2008 nr 47-k

 

Ajutise komisjoni moodustamine “Tallinna teise elamuehitusprogrammi” ja teiste elamuehitusprogrammide ettevalmistamiseks ja elluviimiseks

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 otsusega nr 253 „Tallinna elamuehitusprogrammi „Igale noorele perele oma kodu” algatamine” ja
13. detsembri 2007 otsusega nr 294 „Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine”:

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon elamuehitusprogrammide „Igale noorele perele oma kodu” ja  „Tallinna teise elamuehitusprogrammi” ettevalmistamiseks ja elluviimiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Eha Võrk                     Tallinna abilinnapea

Liikmed:           Tarmo Lausing  Tallinna Linnavolikogu aseesimees

Svetlana Kozlova          Tallinna Linnavolikogu liige

                        Michel Zdankevitch      Tallinna Linnavolikogu liige

Priit Pärtelpoeg             Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja – elamuosakonna juhataja

Tiina Nigul                    Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute osakonna juhtivspetsialist

Anne Kass                   Tallinna Maa-ameti munitsipaalmaade osakonna juhataja asetäitja.

3. Kutsuda komisjoni töös liikmena osalema Katrin Paadam Tallinna Tehnikaülikooli dotsent ja Jaan Kurm OÜ Urban Management juhatuse liige.

4. Ajutise komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Elamumajandusamet.

5. Tunnistada kehtetuks Tallina Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldus nr 1503-k „Ajutise komisjoni moodustamine” ja 30. mai 2007 korraldus nr 1006-k „Ajutise komisjoni
(elamuehitusprogrammi „Igale noorele perele oma kodu” ettevalmistamiseks ja elluviimiseks) kooseseisu muutmine”.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele ja Tallinna Elamumajandusametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär