Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine "Tallinna teise elamuehitusprogrammi" ja teiste elamuehitusprogrammide ettevalmistamiseks ja elluviimiseks
Tallinna Linnavalitsus 16.01.2008 korraldus number 47
Redaktsiooni kehtivus: - 04.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 04.05.2011 nr 752

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

16. jaanuar 2008 nr 47-k

 

Ajutise komisjoni moodustamine “Tallinna teise elamuehitusprogrammi” ja teiste elamuehitusprogrammide ettevalmistamiseks ja elluviimiseks

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 otsusega nr 253 „Tallinna elamuehitusprogrammi „Igale noorele perele oma kodu” algatamine” ja
13. detsembri 2007 otsusega nr 294 „Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine”:

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon elamuehitusprogrammide „Igale noorele perele oma kodu” ja  „Tallinna teise elamuehitusprogrammi” ettevalmistamiseks ja elluviimiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Eha Võrk                     Tallinna abilinnapea

Liikmed:           Tarmo Lausing  Tallinna Linnavolikogu aseesimees

Svetlana Kozlova          Tallinna Linnavolikogu liige

                        Michel Zdankevitch      Tallinna Linnavolikogu liige

Priit Pärtelpoeg             Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja – elamuosakonna juhataja

Tiina Nigul                    Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute osakonna juhtivspetsialist

Anne Kass                   Tallinna Maa-ameti munitsipaalmaade osakonna juhataja asetäitja.

3. Kutsuda komisjoni töös liikmena osalema Katrin Paadam Tallinna Tehnikaülikooli dotsent ja Jaan Kurm OÜ Urban Management juhatuse liige.

4. Ajutise komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Elamumajandusamet.

5. Tunnistada kehtetuks Tallina Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldus nr 1503-k „Ajutise komisjoni moodustamine” ja 30. mai 2007 korraldus nr 1006-k „Ajutise komisjoni
(elamuehitusprogrammi „Igale noorele perele oma kodu” ettevalmistamiseks ja elluviimiseks) kooseseisu muutmine”.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele ja Tallinna Elamumajandusametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär