Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tn 76j maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suurese määramine
Tallinna Linnavalitsus 16.01.2008 korraldus number 24
Redaktsiooni kehtivus:16.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. jaanuar 2008 nr 24-k

 

 

Kadaka tee 76j maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 3, lg 5, § 15 lg 1, lg 2, § 191, § 36 lg 1, Maakorraldusseaduse § 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 567, 568, 569, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 9. mai 1994 otsusest nr 2866, millega endise “Liiva III“ kinnistu nr 28 suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades, XXXXXXXX 31. märtsi 1995 avaldusest, millega ta loovutas nõudeõiguse XXXXXXXX, Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 otsusest nr 232, millega kehtestati Kadaka tee 74e, 74f ja 76e kinnistute maa-ala detailplaneering, Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 1997 korraldusest nr 395-k, millega tagastati Kadaka tee 76d maa suurusega 18 756 m² ja määrati mittetagastatava maa-ala suuruseks 16 944 m², 18. detsembri 1998 korraldusest nr 7680-k, millega määrati 16 944 m² endise “Liiva III“ kinnistu nr 28 mittetagastatava maa eest kompensatsioon, 27. juuni 2001 korraldusest nr 2781-k, millega  tunnistati kehtetuks korralduse nr 395-k punkt 1, millega tagastati endise “Liiva III“ kinnistu nr 28 maast 18 756 m², 7. aprilli 2003 korraldusest nr 758-k, millega tagastati Kadaka tee 76d maaüksus suurusega 3136 m², 29. detsembri 2003 korraldusest nr 3050-k, millega tagastati Kadaka tee 76h maaüksus suurusega 8677 m², 22. juuni 2005 korraldusest nr 1267-k, millega muudeti korralduse nr 3050-k punkte 1.2 ja 4, määrates tagastatava maa pindalaks 9729 m², XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX 15. septembril 2005 esitatud sooviavaldusest 5891 m² suuruse maa-ala kompenseerimiseks, 14. novembri 2005 korraldusest nr 2149-k, millega määrati XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX kompensatsioon 5891 m² maa ¾ mõttelise osa eest, 7. novembri 2007 korraldusest nr 1925-k, millega taotleti Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ning Kadaka tee 76j maaüksustel asuvatele kõnniteedele isikliku kasutusõiguse seadmist Tallinna linna kasuks, Tallinna notar Triin Silla 14. novembril 2006 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri nr 3941, millega XXXXXXXX loovutas XXXXXXXX 1472,75 m² maa tagastamise nõudeõiguse, Tallinna notar Triin Silla 13. novembril 2007 tõestatud võlaõiguslikust isikliku kasutusõiguse seadmise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri nr 5025, millega Tallinna linn, Kadaka Investeeringute Osaühing ja XXXXXXXX leppisid kokku tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmises Kadaka tee 76d, 76h ning 76j maaüksustel asuvatele teedele, XXXXXXXX 13. novembri 2007 avaldusest maa tagastamiseks nõudeõigusest suurema pindalaga, Tallinna Maa-ameti koostatud katastriüksuse plaanist töö nr MS-264 ja maa tagastamise toimiku nr 9627 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas (endine kinnistu nr 28 pindalaga 3,57 ha), millest 5026,25 m² tagastatakse nõudeõigusest suuremas ulatuses, alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kadaka tee 76j;

1.2 pindala: 6499 m²;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa (Ü).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa järgmisele isikule: XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal paiknevad Tallinna linnale kuuluvad ja Tallinna Kommunaalameti bilansis olevad tänavavalgustid ja kergliiklustee.

4. Kinnitada Kadaka tee 76j nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 3. detsembri 2007 akt nr 271.

5. Määrata Mustamäe linnaosas Kadaka tee 76j, endisel kinnistul nr 28 “Liiva III“ nõudeõiguse osast 1472,75 m² suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 25 126 (kakskümmend viis tuhat ükssada kakskümmend kuus) krooni ja 70 (seitsekümmend) senti. Võlg tasuda rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis SEB Ühispank, viitenumber 11112.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

7. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise ja katastriüksuse toimiku koostamise eest tasutakse.

8. Lugeda endise “Liiva III“ kinnistu nr 28 maa tagastatuks.

9. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

9.1 lähtuda maa kasutamisel piirangutest ja kohustustest, mis tulenevad maal paiknevatele kõnniteedele Tallinna linna kasuks seatud isiklikust kasutusõigusest, mille seadmine otsustati Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2007 korraldusega nr 1925-k ja mille suhtes sõlmiti võlaõiguslik isikliku kasutusõiguse seadmise leping (Tallinna notar Triin Silla 13. novembril 2007 tõestatud leping, notari ametitoimingute raamatu registri nr 5025);

9.2 arvestada kinnisasja kasutamisel Harju maavanema 11. aprilli 2006 korraldusega nr 639-k, millega otsustati seada tagastataval maa-alal paiknevale 76 m²-le maale tähtajatu isiklik kasutusõigus OÜ Jaotusvõrk kasuks;

9.3 taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

10. Senine maakasutusõigus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 16. jaanuari 2008

korraldusega nr 24-k

AKT nr 271

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse p 2.1.12.2 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht

Harju maakond

Tallinn

Kadaka tee 76j

19

 

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 9. mai 1994 otsusega nr 2866 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 3,57 ha ja tunnistatud õigustatud subjektideks alljärgnevad isikud:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

XXXXXXXX

1/4
mõttelises osas

8925 m² (S)
pindala

3.2

XXXXXXXX

1/4
mõttelises osas

8925 m² (S)
pindala

3.3

XXXXXXXX

1/4
mõttelises osas

8925 m² (S)
pindala

3.4

XXXXXXXX

1/4
mõttelises osas

8925 m² (S)
pindala

4. Käesoleva akti punktis 3.4 näidatud vara mõttelise osa, suurusega 8925 m2 on 31. märtsi 1995 maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avalduse alusel üle võtnud punktis 4.1 märgitud isik, kes Tallinna notar Triin Silla 14. novembril 2006 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepinguga (notari ametitoimingute raamatu registri nr 3941) loovutas 1472,75 m² omandatud varast punktis 4.2 nimetatud isikule:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

4.1

XXXXXXXX

1/4

8925 m²

(S)
pindala

4.2

XXXXXXXX

147275/892500

1472,75 m²

(S)
pindala

5. Tallinna Linnavalitsuse korraldustega on määratud õigusvastaselt võõrandatud maa eest ja sellel kasvava metsa maksumuse kompenseerimiseks kompensatsiooni alljärgnevalt:

 

Õigustatud subjekti ees- ja perekonnanimi

Tallinna Linnavalitsuse korralduse nr ja kuupäev

Määratud kompensatsioon

maa eest

maa pindala

maal kasvanud metsa maksumuse kompenseerimiseks

5.1 XXXXXXXX

nr 7680-k
18. detsember 1998

nr 2149-k

14. november 2005

21175 kr

 

7364 kr

4236 m²

 

1472,75 m²

 

…… – …… kr

5.2 XXXXXXXX

nr 7680-k

18. detsember 1998

nr 2149-k

14. november 2005

21175 kr

 

7364 kr

4236 m2

 

1472,75 m²

…… – …… kr

5.3 XXXXXXXX

nr 7680-k

18. detsember 1998

nr 2149-k

14. november 2005

21175 kr

 

7364 kr

4236 m2

 

1472,75 m²

…… – …… kr

5.4 XXXXXXXX

nr 7680-k

18. detsember 1998

21175 kr

 

4236 m2

…… – …… kr

Kokku:

 

K1=106792 kr

S1=21362,25 m²

K2= kr

6. Käesoleva akti punktis 4.2 nimetatud isik XXXXXXXX on esitanud Tallinna Maa-ametile 13. novembril 2007 avalduse nõudeõiguse osast S=1472,75 m² suurema pindalaga S4=6499 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

7.  Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatav maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa 5026,25 m².

8. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus, mis arvutatakse valemi järgi:

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V= 25 126 (kakskümmend viis tuhat ükssada kakskümmend kuus) krooni ja 70 (seitsekümmend) senti

 

(summa sõnadega)