Sihi tn 110 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine

Tallinna Linnavalitsus 16.01.2008 korraldus number 23
Kehtetuks tunnistamine 19.10.2011
Redaktsiooni kehtivus - 19.10.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 19.10.2011 nr 1587

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

16. jaanuar 2008 nr 23 -k

 

 

Sihi tn 110 maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 19² lg 1 ja lg 3, Maareformi seaduse muutmise seaduse § 26, Pärimisseaduse § 3 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktiga 34² ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. novembri 2000 otsusest nr 11881 ja Tallinna notar Ragne Tehveri asendaja Kersti Paeveeri 28. veebruaril 2007 koostatud ja välja antud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registri number 1488, ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 6386 materjalidest:

 

 

     

1. Lõpetada Nõmme linnaosas, Sihi tn 110, endisel kinnistul nr 628 N asunud krundi suurusega 1826 m² maa tagastamise menetlus ja mitte alustada kompenseerimise menetlust, kuna õigustatud subjekti XXXXXXXX pärand on avanenud 11. oktoobril 1994, kuid Tallinna Linnavalitsusele ei ole esitatud tähtaegselt pärimisõiguse tunnistust maa nõudeõiguse pärimise kohta. 

2. Lugeda endise kinnistu nr 628 N maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX ja avaldada korralduse resolutiivosa ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär