Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Estonia pst 13//Sakala tn 6 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.01.2008 korraldus number 21
Redaktsiooni kehtivus:16.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. jaanuar 2008 nr 21-k

 

 

Estonia pst 13 // Sakala tn 6 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamise korra punktidega 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna
linnakomisjoni 26. veebruari 2007 otsusest nr 12877, aktsiaseltsi Geomark koostatud
katastriüksuse plaanist töö nr 7153 ning maa tagastamise toimiku nr 74 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Estonia pst 13 // Sakala tn 6;

1.2 pindala: 4209 m²;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1076 pindalaga 4096,9 m²) järgmisele isikule:

Eesti Pank, registrikood 74000174, asukoht Estonia pst 13, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad hooned ja rajatised (ehitisregistri koodiga 101037942 pangahoone, ehitisregistri koodiga 101037945 garaaž, ehitisregistri koodiga 101037946 pangahoonete vaheehitus, ehitisregistri koodiga 120220941 büroohoone, ehitisregistri koodiga 120245153 ühendusgalerii, ehitisregistri koodiga 220262533 parkla, ehitisregistri koodiga 220290498 koaksiaalkaabel, ehitisregistri koodiga 220530327 sidekanalisatsioon) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

5. Lugeda endise kinnistu nr 1076 maa tagastatuks.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 järgida Muinsuskaitseseaduses ja Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud tingimusi, kuna Estonia pst 13 // Sakala tn 6 asuvad, 1909. ja 1935. aastal püstitatud hooned on Kultuuriministri 13. mai 1997 määrustega nr 21 ja nr 25 tunnistatud kultuurimälestisteks ning paiknevad Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis;

6.3  tagada juurdepääs ja kaitsetsoon aktsiaseltsile Tallinna Soojus kuuluvale soojatorustikule, Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile ja Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvatele liinirajatistele ning Tallinna Kommunaalameti bilansilisele varale. Kinnistu omanikul sõlmida servituudi leping Aktsiaseltsiga Tallinna Küte;

6.4 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknevad tehnovõrgud või -rajatised ei ole kinnisasja osaks Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksuregistrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär