Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 16.01.2008 määrus number 4
jõustumine 21.01.2008
Kehtetuks tunnistamine 03.05.2013
Redaktsiooni kehtivus 08.08.2011 - 03.05.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 24.04.2013 nr 25 [RT IV, 30.04.2013, 34 - jõust. 03.05.2013]

REDAKTSIOON:
Tlv m 03.08.2011 nr 97, jõustumine 08.08.2011
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011
Tlv m 10.02.2010 nr 13, jõustmine 15.02.2010
Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. jaanuar 2008 nr 4

 

 

 

 

 

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine
(Tlv m 03.08.2011 nr 97, jõustumine 08.08.2011)

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrusega nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord“.

 

 

 

 

 

§ 1.  (Kehtetu - Tlv m 03.08.2011 nr 97, jõustumine 08.08.2011)

§ 2.  Kinnitada represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vorm (määruse lisa).
(Tlv m 03.08.2011 nr 97, jõustumine 08.08.2011)

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2005 määrus nr 44 “Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja maamaksuvabastuse avalduse vormi ning represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine“.

§ 4.  Määrus jõustub 21. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

16. jaanuari 2008 määruse nr 4

LISA

(Tlv m 03.08.2011 nr 97, jõustumine 08.08.2011)

REPRESSEERITU JA REPRESSEERITUGA VÕRDSUSTATUD ISIKU

MAAMAKSUVABASTUSE AVALDUS

 

Palun vabastada mind maamaksust vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrusele nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord“.

Taotleja andmed

Ees- ja perekonnanimi ....................................................................................................................

Isikukood...................................... Represseeritu tunnistuse nr.............................................

Elukoht……………………………………………………………............................................

(postiaadress)

Muud kontaktandmed (telefon, e-posti aadress) ..........................................................................

Maatüki andmed

Maksustatava maatüki aadress ........................................................................................................

(tänav, maja nr)

Maksustatava maatüki pindala ja sihtotstarve ................................................................................

Omandiosa suurus ...........................................................................................................................

Kinnitan, et:

ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- ja üüritulu;

nõustun enda avaldatud isikuandmete töötlemisega Isikuandmete kaitse seaduse tähenduses.

Avaldusele lisatud dokument

Represseeritu tunnistuse koopia ……………....................................………………………

 

 

..........................................                                                                        ..........................................

          (täitmise kuupäev)                                                                                                                         (allkiri)                        

 

Täidab vastuvõtja

Avalduse võttis vastu .....................................................................................................................

(ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

Vastuvõtmise kuupäev ...................................................................................................................

Märkused ........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

LISATEAVE PÖÖRDEL

 

 

Teadmiseks taotlejale

 

1)     Maamaksuvabastusele on õigus represseeritul ja represseerituga võrdsustatud isikul, kelle kasutuses on Tallinna haldusterritooriumil asuv elamumaa sihtotstarbega maatükk või selle mõtteline osa ning kes ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

 

2)     Kui represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku kasutuses on mitu elamumaa sihtotstarbega maatükki, on tal õigus saada maksuvabastust ainult ühele neist maatükkidest.

 

3)     Maamaksuvabastuse taotlemise avaldus tuleb esitada kirjalikult Tallinna Linnavaraametile hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks.

(Tlv m 25.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009;
Tlv m 10.02.2010 nr 13, jõustmine 15.02.2010)

 

Alus: Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrus nr 11.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär