Ajutise komisjoni moodustamine miljööväärtuslikel aladel asuvate ehitiste säilitamise või lammutamise koordineerimiseks

Tallinna Linnavalitsus 09.01.2008 korraldus number 18
Kehtetuks tunnistamine 29.05.2019
Redaktsiooni kehtivus 06.06.2019 - 29.05.2019
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 29.05.2019 nr 741

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. jaanuar 2008 nr 18-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine miljööväärtuslikel aladel asuvate ehitiste säilitamise või lammutamise koordineerimiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon miljööväärtuslikel aladel asuvate ehitiste säilitamise või lammutamise koordineerimiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:       Taavi Aas – Tallinna abilinnapea;

Komisjoni liikmed:        Endrik Mänd – linna peaarhitekt;

                                    Rain Seier – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusjärelevalve teenistuse direktor;

Martti Preem – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute osakonna juhataja;

Iivika Maavere – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse Kesklinna osakonna juhataja;

Lia Gailan – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse Haabersti ja Põhja-Tallinna osakonna juhataja;

Enno Tamm – Põhja-Tallinna vanem;

Marek Jürgenson – Kesklinna vanem;

Riin Alatalu – Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti miljööalade osakonna juhataja;

Boris Dubovik – Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja;

Priit Pärtelpoeg – Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja.

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

4. Ajutise komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

5. Komisjonil esitada üks kord kvartalis informatsioon oma tööst linnavalitsuse istungile.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktis 2 ja 3 nimetatud isikutele.

 

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär