Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ja Moskva vahel sõlmitava kultuurikoostöö protokolli projekti ja 2008.-2009. aasta kultuurikoostöö programmi projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 09.01.2008 korraldus number 17
Redaktsiooni kehtivus:09.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. jaanuar 2008 nr 17-k

 

 

Tallinna ja Moskva vahel sõlmitava kultuurikoostöö protokolli projekti ja 2008.-2009. aasta kultuurikoostöö programmi projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 13 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 79 lg 1 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna ja Moskva vahel sõlmitava kultuurikoostöö protokolli projekt ja 2008.-2009. aasta kultuurikoostöö programmi projekt.

2. Volitada abilinnapea Kaia Jäppineni Tallinna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kultuurikoostöö protokollile (lisa 1) ja  2008.-2009. aasta kultuurikoostöö programmile (lisa 2).

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Moskva Kultuuriametile ja Kaia Jäppinenile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 9. jaanuari 2008

korralduse nr 17-k

LISA 1

 

Kultuurikoostöö protokoll

Tallinna  ja Moskva vahel

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus (Eesti Vabariik) ja Moskva Kultuuriamet (Vene Föderatsioon), edaspidi nimetatud Pooled,

juhindudes 16. aprillil 2004 Moskvas alla kirjutatud Koostööprotokollist Tallinna Linnavalitsuse ja Moskva Linnavalitsuse vahel,

tuginedes väljakujunenud vastastikustele sõbralikele suhetele ja ühisele püüdlusele kultuurikoostöö arendamiseks

ning soovides tõhustada linnadevahelist koostööd kultuuri vallas,

 

lepivad kokku alljärgnevas.

 

1.      Pooled arendavad koostööd kultuuri vallas võrdõiguslikkuse, pikaajalise partnerluse ja vastastikuse kasu printsiibil kooskõlas Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni õigusaktidega.

2.      Pooled toetavad otsesidemeid ja koostööd linnavalitsuste kultuuriga tegelevate asutuste, linnade ühiskondlike organisatsioonide  ja mittetulundusühingute vahel lähtuvalt hetkevajadustest ja rahalistest võimalustest.

3.      Pooled vahetavad teavet Tallinnas ja Moskvas aset leidvate kultuurisündmuste, festivalide ja konkursside kohta ning toetavad Poolte kunstikollektiivide osalemist nendel.

4.      Pooled peavad koostöö korraldamiseks vajaduse korral läbirääkimisi ja viivad läbi konsultatsioone.

5.      Poolte konkreetset koostööd ja kogemuste vahetust kultuuri vallas reguleerivad käesoleva Koostööprotokolli lisadena sõlmitavad kaheaastased kultuurikoostöö programmid. Koos käesoleva Koostööprotokolliga kirjutavad Pooled alla Kultuurikoostöö programmile Tallinna ja Moskva vahel aastateks 2008 – 2009.

6.      Poolte kokkuleppel võib käesolevat Koostööprotokolli täiendada teiste vastastikuste kokkulepetega, seda muuta või parandada sõltuvalt muutunud oludest.

7.      Käesolev Koostööprotokoll ei puuduta Poolte õigusi ja kohustusi teiste kokkulepete osas, mille osapooled nad on.

8.      Käesolev Koostööprotokoll jõustub selle allakirjutamise hetkel ning on tähtajatu tingimusel, et kumbki Pool ei avalda kirjalikult soovi lepingulised suhted lõpetada.

 

 

Käesolev Koostööprotokoll on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti ja vene keeles.

 

Sõlmitud Tallinnas ______________________ aastal.

 

 

Tallinna abilinnapea                                                       Moskva Kultuuriameti juhataja

Kaia Jäppinen                                                               Sergei Hudjakov                                              

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 9. jaanuari 2008

korralduse nr 17-k

LISA 2

 

Kultuurikoostöö programm 

Tallinna ja Moskva vahel

aastateks 2008 – 2009

 

 

 

 

 

1.      Rahvaraamatukogude koostöö

Kaasa aidata Moskva N. Nekrassovi nim. Universaalse Teadusliku Keskraamatukogu ja Tallinna Keskraamatukogu vahelise koostöö arendamisele (osalemine teaduskonverentsidel, raamatunäituste vahetamine jne).

 

2.      Teatri- ja kontserditegevus

            Korraldada ja läbi viia Tallinna kultuuripäevad Moskvas 2008.

            Korraldada ja läbi viia Moskva kultuuripäevad Tallinnas 2009.

            Kaasa aidata Tallinna muusikakollektiivide osalemisele Moskva kultuuriüritustel ning Moskva           muusikakollektiivide osalemisele Tallinna kultuuriüritustel.

            Kaasa aidata kontaktide loomisele Tallinna ja Moskva teatrite ning kunstikollektiivide vahel

            Kaasa aidata otsesidemetel põhineva koostöö arendamisele Moskva Kolobovi nim. teatri    „Novaja Opera“ ja Rahvusooper Estonia vahel.

 

3.      Muuseumide koostöö

Kaasa aidata otsesidemetel põhineva koostöö arendamisele muuseumiühingu „Moskva Ajaloomuuseum“ ja Tallinna Linnamuuseumi vahel (teadurite vahetus, osalemine muuseumitööd käsitlevatel teaduskonverentsidel, vahetusnäituste korraldamine).

 

4.      Kunsti- ja muusikaõpetus

   Kaasa aidata kogemuste ja õpimetoodika vahetamisele kunsti- ja muusikaõpetuse vallas ning silmapaistvamate pedagoogide õpikodade korraldamisele.

            Kaasa aidata Moskva Edelaringkonna Laste Kunstikooli nr 11 ning Tallinna Muusikakooli   vahelise koostöö arendamisele.

            Kaasa aidata riikliku näitusepaviljoni „Beljajevo Galerii“ (Moskva Edelaringkond) ja Kullo   galerii (Tallinn) vahelise koostöö arendamisele.

 

5.      Kultuurikeskuste koostöö

            Kaasa aidata Tallinna Vene Kultuurikeskuse ning Moskva Edelaringkonna Kultuurivalitsuse             vahelise koostöö ja ühisprojektide korraldamisele.

            Kaasa aidata Tallinna Kultuurikeskuse „Lindakivi“ ning kultuuri- ja kunstikeskuse „Meridian“           (Moskva Edelaringkond) vahelise koostöö arendamisele.

 

6.      Osalemine konkurssidel ja festivalidel

            Korraldada teabevahetust Moskva Kultuuriameti ja Tallinna Linnavalitsuse vahel Moskvas ja           Tallinnas toimuvate festivalide ja konkursside kohta.

            Osutada võrdsetel alustel korraldusabi kummagi Poole kunstikollektiivide osalemisele           festivalidel ja konkurssidel:

- Moskva esinejate osalemine (konkursi tingimuste kohaselt) 2009. aastal Tallinnas toimuvatel festivalidel ja konkurssidel:

-          rahvusvaheline noorte muusikute konkurss Noor Muusik,

-          rahvusvaheline koorifestival „Tallinn 2009“;

   - Tallinna esinejate osalemine (konkursi tingimuste kohaselt) Moskvas toimuvatel festivalidel ja konkurssidel:

                - rahvusvaheline D. Shostakovitshi nim. noorte pianistide konkurss,

                - D. Shostakovitshi nim. avatud muusikafestival.

 

7.      Filmilinastused

            Kaasa aidata Venemaa mängu- ja multifilmide linastuste korraldamisele Tallinnas (2008. a).

            Kaasa aidata Eesti mängu- ja multifilmide linastuste korraldamisele Moskvas (2008. a).

 

 

Tallinna abilinnapea                               Moskva Kultuuriameti juhataja

            Kaia Jäppinen                                       Sergei Hudjakov

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär