Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Wismari tn 45 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 130 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 09.01.2008 korraldus number 3
Redaktsiooni kehtivus:09.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

9. jaanuar 2008 nr 3-k

 

 

 

 

 

Wismari tn 45 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 130 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, § 221 lg 5, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 2. veebruari 1998 otsusest nr 9708 ja 24. jaanuari 2000 otsusest nr 11322, millega on Tallinnas, Wismari tn 45, endisel kinnistul nr 130 asunud krundi, suurusega 1401 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXX 2/7 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/7 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/7 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/7 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/7 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/7 mõttelises osas, Tallinna notar Heli Mõttuse 19. mail 2005 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 5791, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud 1/7 mõttelist osa endise kinnistu nr 130 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Tallinna notar Sirje Ormani 7. veebruaril 2006 koostatud ja tõestatud ehitise müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 875, mille alusel OÜ Forward Büroo omandas XXXXXXXX kuulunud 1864/10000 (3817472/20480000) mõttelist osa Wismari tn 45 ehitistest ja 3/7 mõttelist osa endise kinnistu nr 130 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Tallinna notar Sirje Velsbergi 28. novembril 2005 koostatud ja tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 8877, mille alusel XXXXXXXX omandas XXXXXXXX kuulunud 1/7 mõttelist osa endise kinnistu nr 130 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Osaühing M.K. Konsultatsioonid koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 227-806 ning maa tagastamise toimiku nr 3204 materjalidest:

 

 

 

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Wismari tn 45;

1.2 pindala: 1330 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 130 pindalaga 1401 m2) järgmistele isikutele 6899712/20480000 mõttelises osas:

2.1 OÜ Forward Büroo, äriregistri kood 10504316, 3817472/20480000 mõttelises osas; aadress Lootsi tn 3a-160, 10151 Tallinn;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, 3082240/20480000mõttelises osas; elukoht XXXXXXXX Tallinn.

3. Wismari tn 45 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101023446 elamu, ehitisregistri koodiga 101029060 kuur, ehitisregistri koodiga 101029061 pesuköök, ehitisregistri koodiga 220396613 piire) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele 7501328/20480000 mõttelises osas, (millest 6899712/20480000 mõttelist osa on ehitisi, mille juurde maa tagastatakse) kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 29.10.2007.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 130 maa-ala suurusega 953 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu 67 (kuuskümmend seitse) krooni ja 40 senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

Summa kuulub vastavalt kaasomandi osa suurusele tasumisele alljärgnevalt:

6.1 OÜ Forward Büroo – 37 (kolmkümmend seitse) krooni ja 30 senti;

6.2 XXXXXXXX – 30 (kolmkümmend) krooni ja 10 senti.

7. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

7.3 tagada krundil asuvatele Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon;

7.4 järgida muinsuskaitseala kaitsevööndis Muinsuskaitseseaduses ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud tingimusi.

8. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustudes.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks OÜ Forward Büroo esindajale, XXXXXXXX ning XXXXXXXX, XXXXXXXX, Osaühing Mental Büroo esindajale, XXXXXXXX, XXXXXXXX, OSAÜHING VIKINGKAPITAL esindajale ja XXXXXXXX;

9.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär