Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993 määruse nr 105 "Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine" osaline kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus 09.01.2008 määrus number 3
jõustumine 14.01.2008

Redaktsiooni kehtivus 14.01.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

9. jaanuar 2008 nr 3

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993
määruse nr 105 “Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine“ osaline
kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, Haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 ja § 93 lõike 1 alusel ja kooskõlas Keskkonnaministri 2. aprilli 2003 määrusega nr 27 “Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri“ ja 22. märtsi 2002 määrusega nr 15 “Tallinna linna territooriumil asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus“, Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006 määrusega nr 64 “Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ ning lähtudes asjaoludest, et Tallinnas Magdaleena tn 6 on kolmest kaitse alla võetud hõbevahtrast üks hävinud tormis ja teine dendroloog Olev Abneri 16. novembri 2006 hinnangu kohaselt ohtlikus seisundis, Kopli tn 35 territooriumil kasvanud kahest kirjulehelisest Pensilvaania saare kultivarist üks hävis tormi tagajärjel 9. jaanuaril 2005 ning Keskkonnaministeerium on nimetatud objektide looduskaitse alla võtmise kehtetuks tunnistamise suhtes avaldanud 21. novembril 2006 teate ajalehes “Postimees“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993 määruse nr 105 punkt 2, millega on kinnitatud looduskaitse alla võetud linnapuude, parkide ja aedade kaitse ja hoolde eeskirjad.

§ 2.  Tunnistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993 määruse nr 105 “Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine“ lisa 1 “Looduskaitse all olevate üksikpuude ja puudegruppide nimekiri“  punktid 14 ja 25 järgmiselt:

1) Punktis 25, millega on kaitse alla võetud Tallinnas Magdaleena tn 6 kolm hõbevahtrat, tunnistada kehtetuks kahe hõbevahtra kaitse alla võtmine;

2) Punktis 14, millega on kaitse alla võetud Tallinnas Kopli tn 35 kaks Pensilvaania saare kultivari, tunnistada kehtetuks ühe saare kaitse alla võtmine.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 14. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär