Linnavara tasuta võõrandamine (toolid)

Tallinna Linnavalitsus 27.12.2007 korraldus number 2330

Redaktsiooni kehtivus 27.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. detsember 2007 nr 2330-k

 

Linnavara tasuta võõrandamine (toolid)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 65 lg 5, § 67 lg 1 punktidega 3 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidega 3.3, 10.2, 12.2, 21.1 ning arvestades Riigikogu Kantselei 15. augusti 2007 taotlust nr 4-3/503 eesmärgiga taastada Riigikogu hoone esialgne interjöör:

 

 

 

1. Võõrandada tasuta riigi omandisse ja anda Riigikogu valdusesse Tallinna linnale kuuluvad ning Tallinna Linnaarhiivi valitsemisel olevad neli tugitooli inventarinumbriga 403292 ja kaks tumbat inventarinumbriga 403293.

2. Tallinna Linnaarhiivil korraldada punktis 1 nimetatud vara üleandmine.

3. Tallinna Linnkantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile ja Riigikogu
Kantseleile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär