Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
19.12.2007- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tõnu Tuppitsale
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2007 korraldus number 2276
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. detsember 2007 nr 2276-k

 

 

Tallinna linna ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tõnu Tuppitsale

 

 

 

Võlaõigusseaduse §-de 6, 7 ja 578, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas 8. aprillil 2004 Tallinna linna ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud töövõtulepingu nr ÜD – 4/4 punkti 2 lõikega d ja FIDIC Kollase raamatu punktidega 20.4 ja 20.5:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitava kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna Keskkonnaameti juhataja Tõnu Tuppitsat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud  kokkuleppele.

3. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Skanska EMV Aktsiaseltsile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2007

korralduse nr 2276-k

LISA

 

kokkulepe

 

 

 

Käesoleva kokkuleppe on sõlminud Tallinnas, ____. detsembril 2007.a.

Tallinna linn, Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse detsembri 2007 korralduse nr alusel Tallinna Keskkonnaameti juhataja Tõnu Tuppits  (edaspidi „Tellija“), ühelt poolt

 

ja

 

Skanska EMV Aktsiaselts (äriregistrikood 10012122), Madara 25, 10612 Tallinn, keda esindab alusel (edaspidi „Töövõtja“), teiselt poolt,

 

koos või eraldi nimetatud ka vastavalt Pooled või Pool.

 

Arvestades asjaolu, et:

 

Pooled sõlmisid 08. aprillil 2004 Pääsküla prügila sulgemise ehitustööde teostamiseks töövõtulepingu (inglise keeles: Tallinn Waste Management – Phase II; Closing Down of Pääsküla Landfill, Tallinn, Estonia; ISPA measure No: 2001/EE/16/P/PE/005; Contract No: ÜD- 4/4) (edaspidi „Leping“), mis lõppes tööde teostamisega 14. oktoobril 2006;

 

Töövõtja esitas Tellijale 28. juulil 2006 nõude seoses ettenägematult suuremate ja ebaühtlaste vajumitega ning Ehitusjärelvalve inseneri poolt esitatud nõudega prügila nõlvade 7% kalde saavutamiseks vajaliku täiendava täitepinnase paigaldamise kulude katteks summas 7 181 883 krooni, millele lisandub käibemaks 1 292 739 krooni, kokku nõude suuruseks on 8 474 622,27 krooni, kuid Tellija  lükkas Töövõtja nõude protseduurilistele puudustele viidates tagasi;

 

Töövõtja kutsus kokku vaidluste lahendamise komisjoni (Dispute Adjudication Board (edaspidi DAB), mis otsustas 30. märtsil 2007 Töövõtja nõude tagasi lükata;

 

FIDIC Kollase raamatu punkti 20.4 kohaselt esitas Töövõtja 30. aprillil 2007 mittenõustumisteate, kuivõrd Töövõtja arvates on olemas alused täiendavate kulutuste nõudmiseks, DAB tõlgendas vääralt nõude aluseks olevaid asjaolusid ja Lepingu tingimusi, ning Töövõtja on oma õiguste kaitseks valmis alustama kohtumenetlust rahvusvahelises arbitraažikohtus;

 

FIDIC Kollase raamatu punkti 20.5 „Heatahtlik kokkulepe“ kohaselt mittenõustumisteate esitamisel peavad mõlemad Lepingu pooled üritama jõuda vaidluse heatahtliku lahendamise kokkuleppeni enne arbitraaži poole pöördumist, mistõttu asusid Pooled läbirääkimistesse sooviga saavutada kohtuväline kokkulepe.

 

Seetõttu, arvestades nimetatud eeldusi ja vastastikuseid kinnitusi, on Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

 

1.      Vastavalt FIDIC Kollase raamatu punktis 20.5 „Heatahtlik kokkulepe“ sätestatule on Pooled jõudnud kompromissile, mille kohaselt Töövõtja nõustub vähendama oma nõuet ja Tellija tasub Töövõtjale nõude katteks neli miljonit seitsesada tuhat (4 700 000) krooni.

 

2.      Käesoleva kokkuleppe punktis 1 nimetatud summa tasub Tellija Töövõtjale Töövõtja poolt tehtud tööde eest esitatud arve alusel. Töövõtja esitab arve hiljemalt 31. detsembril 2007 ning Tellija tasub arve hiljemalt 15. veebruariks 2008. a.

 

3.      Käesoleva kokkuleppe punktides 1 ja 2 nimetatud kohustuse täitmise korral loevad Pooled Lepingust tulenevad vastastikused kohustused täidetuks ning Pooled ei esita teineteise vastu Lepingust tulenevaid nõudeid, välja arvatud Töövõtja garantiikohustus vastavalt Lepingu tingimustele.

 

Käesolev kokkulepe on sõlmitud kahes võrdset õiguslikku jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

 

Poolte andmed ja allkirjad:

 

Tellija                                                                          Töövõtja

 

Tallinna linn                                                                   Skanska EMV Aktsiaselts

Äriregistrikood 10012122

 

 

……………………..                                                  ………………………….

Tõnu Tuppits

Tallinna Keskkonnaameti juhataja

 

                                                                                               

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär