Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Uus-Tatari tn T1 ja Uus-Tatari tn T2/Ravi tn T1 kinnistute Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistutele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2007 korraldus number 2252
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. detsember 2007 nr 2252-k

 

 

Uus-Tatari tn T1 ja Uus-Tatari tn T2/Ravi tn T1 kinnistute Tallinna linnale tasuta
omandamine ja kinnistutele valitseja
määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ja tulenevalt 6. oktoobri 2005 otsusest nr 254 „Uus-Tatari ja Ravi tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ ning OSAÜHING KOGER
KINNISVARA 12. oktoobri 2007 avaldusest:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale OSAÜHINGULT KOGER KINNISVARA (äriregistrikood 10783474, asukoht Tartu mnt 84a, Tallinn) Uus-Tatari ja Ravi tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringuga ette nähtud Ravi tänava ja Uus-Tatari tänava kõnniteede laiendamiseks vajalikud järgmised kinnistud:

1.1 Uus-Tatari tn T1 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 19922101, katastritunnus 78401:110:0028, pindala 36 m2, sihtotstarve transpordimaa);

1.2 Uus-Tatari tn T2/Ravi tn T1 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 19922001, katastritunnus 78401:110:0027, pindala 72 m2, sihtotstarve transpordimaa).

2. Tallinna linnale omandatavate punktis 1 nimetatud kinnistute valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistute tasuta võõrandamise lepingu sõlmimisega.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda kinnistute omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

4.2 teha korraldus teatavaks OSAÜHINGULE KOGER KINNISVARA ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär