Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Uus tn 9 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2007 korraldus number 2226
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. detsember 2007 nr 2226-k

 

 

Uus tn 9 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, § 19², § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 341, 342, 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 17. mai 1993 otsusest nr 647, millega tunnistati endise kinnistu nr 407 hooned ning maa, suurusega 701 m², omandireformi objektiks ja XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ning XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades vara suhtes õigustatud subjektideks, 15. detsembri 1997 otsusest nr 9580, millega muudeti eelnevat otsust ja tunnistati omandireformi objektideks Uus tn 9 kaks elumaja, kuur ning krunt suurusega 591 m², Tallinna notar Evi Paberiti asendaja Merle Saare 10. juulil 1998 tõestatud testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notariaalregistri nr 8512, millega XXXXXXXX maa tagastamise nõudeõiguse pärisid XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Evi Paberiti 24. juulil 2001 tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaaldokumendi nr notariaalregistris 9292/2001, millega XXXXXXXX loovutas temale kuuluva maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, ja nõudeõiguse loovutamise lepingust, notariaaldokumendi nr notariaalregistris 9296/2001, millega XXXXXXXX loovutas temale kuuluva maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, Tallinna notar Liia Aigro 20. novembril 2002 tõendatud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest, notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 5784, millega XXXXXXXX maa tagastamise nõudeõiguse pärisid XXXXXXXX, XXXXXXXX ning XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Evi Paberiti 30. novembril 2004 tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingu registri nr 11479/2004, millega XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX loovutasid XXXXXXXX ½ mõttelise osa neile kuuluvast maa tagastamise nõudeõigusest, ja nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingu registri nr 11481/2004, millega XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX loovutasid XXXXXXXX ½ mõttelise osa neile kuuluvast maa tagastamise nõudeõigusest, aktsiaseltsi Geomark koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 4151 ja maa tagastamise toimiku nr 1434 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Uus tn 9;

1.2 pindala: 545 m²;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä) 25%, elamumaa (E) 75%.

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 407 pindalaga 591 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXXX — ½ mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX isikukood XXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXXXX — ½ mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101025341 hoone ja ehitisregistri koodiga 120547576 elamu) kuuluvad punktis 2 näidatud isikutele võrdsetes mõttelistes osades (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 27. novembril 2007).

4. Lugeda endise kinnistu nr 407 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvele 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Toimiku koostamise tasu on alljärgnev:

5.1 XXXXXXXX — 75 (seitsekümmend viis) krooni;

5.2 XXXXXXXX — 75 (seitsekümmend viis) krooni.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 järgida Muinsuskaitseseaduse § 24 ja § 25 ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud tingimusi, kuna Uus tn 9 maaüksus paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis;

6.3 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon Tallinna Kommunaalameti bilansis olevatele tänavavalgustuse rajatistele, Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele liinirajatistele ning Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvatele madalpinge elektriliinidele. Kinnisasja omanikul sõlmida Eesti Energia Aksiaseltsiga servituudi leping;

6.4 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknevad tehnovõrgud või -rajatised ei ole kinnisasja osaks Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksuregistrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär