Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2008. aasta eelarve
Tallinna Linnavolikogu 20.12.2007 määrus number 58
Jõustumine:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2008 - 29.06.2008

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2007 nr 58

 

 

Tallinna linna 2008. aasta eelarve

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, § 22 lõike 3, § 38 lõike 1 alusel ja kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 2 lõikega 1, § 8 lõikega 1 ja § 12 lõikega 1, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktidega 1 ja 8, § 55 lõigetega 1 ja 2, linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidega 2.3, 15.3, 20 ja 21.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2008. aasta:

1) Koondeelarve vastavalt lisale 1;

2) Tulude eelarve vastavalt lisale 2;

3) Linnakassa tulud vastavalt lisale 3;

4) Linna asutuste omatulud ja välisrahastus vastavalt lisale 4;

5) Kulude eelarve vastavalt lisale 5;

6) Investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 6;

7) Finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 7;

8) Rahakäibe prognoos vastavalt lisale 8.

§ 2.  Käesoleva määruse:

(1) Lisas 5 “Kulude eelarve“ toodud kulude (v.a töötasu, toetused ja finantskulud) arvelt võib teha soetusi summas kuni 30 000 krooni (ilma käibemaksuta) soetuse kohta.

(2) Lisas 5 “Kulude eelarve“ toodud amortisatsiooni summad on arvestuslikud.

(3) Lisas 6 “Investeerimistegevuse eelarve“ toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2008. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 3.  Lubada linnavalitsusel:

(1) Kinnitada Tallinna linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuse laekumist.

(2) Linna asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele uutele linna asutustele.

(3) Teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja töötasu piires.

(4) Võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 320 000 000 krooni intressimarginaaliga kuni 0,30%. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Linnavalitsusel informeerida kassalaenu võtmisel Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjoni kassalaenu võtmisest ja tingimustest.

(5) Võtta eelarvelaenu summas 500 000 000 krooni tähtajaga kuni 20 aastat, intressimarginaaliga kuni 0,20%.

(6) Võtta eelarveaastal laenu välisabi sildfinantseerimiseks mahus kuni 30 000 000 krooni intressimarginaaliga kuni 0,30%.

(7) Jaotada eelarves Tallinna Haridusametile pedagoogilise ja tehnilise personali palgatõusu katteks, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile kultuuritöötajate palgatõusu katteks ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile hoolekandeasutuste töötajate palgatõusu katteks ettenähtud vahendid toodete ja muude eelarvepositsioonide vahel.

(8) Suunata 2007. aasta eelarves ülekantavaks määratud 2008. aastasse ülekantavate kulutuste katteks eelnevate perioodide akumuleeritud tulemit vastavas mahus.

(9) Täpsustada 2007. aasta eelarvest 2008. aastasse ülekantavate kulutuste ulatuses asutuste alaeelarveid.

(10) Teha eraldisi käesoleva määruse lisas 5 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, allahinnatavate nõuete reservist, linna vara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist ja kaasfinantseerimise reservist.

§ 4.  2008. aasta eelarves ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele kavandatud omatulude ületamisel saab täiendavat omatulu kasutada katteallikana üksnes linna eelarve muutmisega Tallinna Linnavolikogus.

§ 5.  Ametiasutuste (v.a Tallinna Linnavolikogu Kantselei) juhtidel teavitada toote vastutajate ning linnaosade vanematel toote piirkondlike vastutajate määramisest või muutmisest Tallinna Linnakantselei finantsteenistust.

§ 6.  Töötasu on lubatud maksta üksnes nende tootegruppide, toodete või eelarvepositsioonide kuludest, mille puhul on töötasu kulud eraldi välja toodud.

§ 7.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISAD