Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitjale Alo Brandtile
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2007 määrus number 110
Jõustumine:24.12.2007
Kehtetuks tunnistamine:20.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:24.12.2007 - ...

KEHTETU:

Tlv m 15.04.2009 nr 36 jõust. 20.04.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

19. detsember 2007 nr 110

 

 

 

 

 

Volituste andmine Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitjale Alo Brandtile

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 10 lõike 1, § 11²,
Kinnistusraamatuseaduse § 34 lõike 7, Maakatastriseaduse § 20 lõigete 4, 5 ja 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga ja 23. oktoobri 2003 määrusega nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2, Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 2007 määruse nr 98 „Volituste andmine Tallinna linna ametiasutustele katastriüksuste moodustamisega ja kinnistamisega seotud toimingute tegemiseks ning Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste kehtetuks tunnistamine“ § 1 ja 3.

 

 

 

 

 

§ 1.  Volitada Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitjat Alo Brandti:

(1) Maakatastriseaduse § 20 lõike 51 ja Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra punkti 11 alusel maa taotleja esindajana kirjutama alla piiriprotokollidele hoonestamata maa korral.

(2) Maakatastriseaduse § 20 lõikes 4 ja Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra punkti 17 alusel linnavalitsuse volitatud esindajana kirjutama alla kirjalikele avaldustele munitsipaalomandisse antud maa, tagastatud või ostueesõigusega erastatud maa maakatastris registreerimiseks.

(3)  Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003 määruse nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ § 20 alusel muu õigustatud isiku (taotleja) esindajana kirjutama alla piiriprotokollile hoonestamata maa korral.

(4) Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003 määruse nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ § 21 lõike 1 alusel kohaliku omavalitsusüksuse ja naaberomavalitsusüksuse esindajana kirjutama alla piiriprotokollidele maa munitsipaliseerimise, maa riigi omandisse jätmise, Tallinna linna omandis oleva maa jagamise, ühendamise ja piiride muutmise korral.

(5) Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 11² alusel Tallinna linna volitatud esindajana esitama kirjalikke kinnistamisavaldusi munitsipaalomandisse antud maa kinnistusraamatusse kandmiseks.

(6) Kinnistusraamatuseaduse § 34 lõike 7 alusel Tallinna linna volitatud esindajana võtma punktis 1.5 nimetatud kinnistamisavaldusi osaliselt või täielikult tagasi kuni kandemääruse tegemiseni.

(7) Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 10 lõike 1 alusel Tallinna Linnavalitsuse esindajana esitama kinnistamisavaldusi maareformi käigus tagastatud maa kinnistusraamatusse kandmiseks. 

(8) Tallinna linna omandis Tallinna Maa-ameti valitsemisel olevate ehitiste ja maa osas:

1) Maakatastriseaduse § 20 lõike 51 ja Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra punkti 11 alusel maa taotleja esindajana hoonestatud maa korral ja piirinaabri esindajana alla kirjutama piiriprotokollidele;

2) Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra punkti 8 alusel katastriüksuse moodustamist taotlenud isiku esindajana väljaspool Tallinna linna haldusterritooriumi asuva munitsipaalomandisse taotletava maa osas ja piirinaabrina andma kirjalikke nõusolekuid plaanil määratud maatüki piiride ja pindalaga;

3) Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003 määruse nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ § 20 alusel muu õigustatud isiku (taotleja) esindajana hoonestatud maa korral ja maa omaniku esindajana kirjutama alla piiriprotokollidele;

4) Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003 määruse nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ § 21 lõike 3 alusel katastriüksuse omaniku (piirinaabri) esindajana kirjutama alla piiriprotokollidele, kui mõõdistatava maaüksusega piirneva, varem mõõdistatud katastriüksuse piirile paigaldatakse uusi piirimärke, taastatakse olemasolevaid piirimärke või kui piirnev katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 24. detsembril 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär