Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine

Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 otsus number 294

Redaktsiooni kehtivus 13.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 294

 

 

 

 

Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 3, § 49 lg 1 p 1, 2, 3 ja § 50¹ lg 6 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Algatada Tallinna teine elamuehitusprogramm, mille eesmärk on kindlustada eluasemega Tallinna linnale vajalikud töötajad.

2. Tallinna Linnavalitsusel moodustada Tallinna teise elamuehitusprogrammi ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajutine komisjon, mille ülesanneteks on:

2.1 selgitada välja ja defineerida, kes on Tallinna linnale vajalik töötaja, kes vajab linnalt munitsipaalelamispinda;

2.2 selgitada välja, kui suur on munitsipaalelamispinda vajavate Tallinna linnale olulistes asutustes hõivatud töötajate leibkondade arv;

2.3 koostada tegevuskava Tallinna teise elamuehitusprogrammi elluviimiseks;

2.4 töötada välja ning esitada 1. märtsiks 2008 Tallinna Linnavolikogule ja Tallinna Linnavalitsusele õigusaktide eelnõud, mis on vajalikud punktis 1 nimetatud programmi elluviimiseks.

3. Vajadusel võib Tallinna Linnavalitsus käesoleva otsuse alusel väljatöötatava programmi ühitada Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 otsuse nr 253 “Tallinna elamuehitusprogrammi “Igale noorele perele oma kodu“ algatamine“ alusel väljatöötatava elamuehitusprogrammiga.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees