Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 otsus number 298
Jõustumine:13.12.2007
Redaktsiooni kehtivus:13.12.2007 - 10.02.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 10.02.2011 nr 14, vastuvõetud 10.02.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 298

 

 

 

 

Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 4 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määruse nr 5 “Tallinna arengudokumentide menetlemise kord” § 17 lg 1 ja § 28,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

     

1. Algatada “Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava aastateks 2008‑2013” koostamine linna arengudokumentides seatud eesmärkide täpsustamiseks ning mänguväljakute võrgustiku planeerimise, mänguväljakute projekteerimise ning ehitamise plaanipäraseks arenguks ning selle tegevuse rahastamise aluse loomiseks, lähtudes kehtestatud arengudokumentidest, hetkeolukorrast ning linna rahalistest võimalustest.

2. Kehtestada vastavalt lisale punktis 1 nimetatud arengukava koostamise lähteülesanne.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

4. Tallinna Keskkonnaametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007
otsuse nr 298
LISA

 

Lähteülesanne valdkonnapõhise arengukava “Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava aastateks 2008‑2013” koostamisele

 

 

 

1. Arengukava eesmärk

Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava (edaspidi arengukava) koostamise eesmärk on, arvestades linnaosa elanike vanuselist koosseisu ning olemasolevate mänguväljakute paiknemist ja funktsionaalsust, luua Tallinna linna terviklikult kattev, erinevatele vanusegruppidele suunatud  mitmekülgseid liikumis- ja mängimisvõimalusi pakkuv mänguväljakute võrgustik, pannes paika arengumeetmed, tegevuskava ning selleks vajalikud ressursid. Arengukava on aluseks uute mänguväljakute asukohtade valikule ja mänguväljakute rajamisele ning olemasolevate mänguväljakute korrastamisele või siis mittekasutatavate mänguväljakute likvideerimisele, arvestades linnaosade vajadusi, lähtuvalt rahvaarvust, laste keskmisest vanusest, olemasolevate mänguväljakute seisukorrast, funktsionaalsusest ja nende paiknemisest linnaosas.

Arengukava täpsustab ja konkretiseerib linna arengudokumentides seatud sihte uute mänguväljakute rajamiseks ning olemasolevate mänguväljakute parendamiseks, täiendamiseks või mittekasutatavate mänguväljakute likvideerimiseks.

Mänguväljakuna käsitletakse arengukava raames avalikult kasutatavaid erinevatele vanusegruppidele mõeldud liikumise ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid mänguelemente sisaldavaid rajatisi. Arengukava ei hõlma spordiväljakuid v.a rulaparke, liikluslinnakuid, era- ja haridusasutuste (lasteaiad ja koolid) territooriumidel ja hoonetes asuvaid mängu- ja liikumisväljakuid.

2. Arengukava koostaja, koostamisse kaasatavad asutused, linnavolikogu liikmed ja kolmandad isikud

Arengukava koostamist korraldab Tallinna Keskkonnaamet koostöös Tallinna linnaosade valitsuste ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse, Tallinna Linnavolikogu asjassepuutuvate komisjonide esindajate, ühiskondlike organisatsioonide esindajate, ettevõtjate, kes tarnivad tooteid ja hooldavad mänguelemente, ning mänguväljakute rajamise ja hoolduse protsessis silmapaistnud üksikisikute kaasabil.

3. Taustinformatsioon

Tallinna Keskkonnaamet tellis 2007. aasta kevadel avalike mänguväljakute ülevaatustöö TipTipTap OÜ‑lt, mille käigus kaardistati mänguväljakute täpsed asukohad, nende seisukord, valgustatus ning määrati laste vanusegrupid, kellele mänguväljakud on mõeldud. Kokku hinnati 612 väljakut. Ülevaatuse käigus selgus, et suurem osa mänguväljakutest on ehitatud 1980. aastatel ja on Euroopa Liidu standardites sätestatud ohutusnõuetele mittevastavad. Suur osa mänguvahenditest on katki, räämas, roostetanud ja kulunud, kiigekonstruktsioonidel puuduvad rippkiiged, puidust mänguelemendid on mädanenud ning nõrga ja ohtliku konstruktsiooniga.

Metallkonstruktsioonidest mänguväljakuid, mis paiknevad kaootiliselt haljasaladel, praktiliselt ei kasutata. Seevastu kasutatakse intensiivselt kaasaegseid mänguväljakud, mis on värvikirevad ning pakuvad erinevaid lapse tervisele ja arengule olulisi tegevusi.

Olemasolevad mänguväljakud on ehitatud põhiliselt vanusegrupile 4‑12 eluaastat, vähesel määral on kaetud väikelaste (kuni 3‑aastased) vajadused (nt beebiistmetega kiiged, väikelaste liumäed, liivakastid koos inventariga jne). Vähe on  kogupere mängulinnakuid  ning noorukitele mõeldud mänguväljakuid. Täielikult puuduvad mänguväljakud puuetega lastele ning eakate harjutusväljakud.

Olemasolevad mänguväljakud koosnevad enamasti üksikutest elementidest ja ei paku mitmekesiseid tegevusvõimalusi ning nende paiknemine linnaosas ei ole alati põhjalikult läbi mõeldud. Suuremal osal väiksematele lastele mõeldud mänguväljakutel puuduvad piirdeaiad ning need asuvad sõiduteele ohtlikult lähedal.

Olemasolevate mänguväljakute seisukord linnaosade kaupa:

Lasnamäe linnaosa

Linnaosas on valdavalt 1980. aastatel rajatud mänguväljakud, mis koosnevad peamiselt metallist mänguvahenditest ja betoonäärtega liivakastidest. Elemendid on vanad, roostes, kulunud, katki ja amortiseerunud.

Kaasaegsed, värvikirevad ja huvitavad mänguväljakud peaaegu puuduvad. Viimastel aastatel on ehitatud üksikuid uusi mänguväljakuid, näiteks Kivila parki ja Tuulte platsile. Linnaosa 209 mänguväljakust 21,5% on ohutud ja 48,3% ohtlikud, ülejäänud on potentsiaalselt ohtlikud.

Mustamäe linnaosa

Linnaosas on valdavalt 1970. aastatel rajatud mänguväljakud, mis on enamuses amortiseerunud. Mitmed liivakastid on rohtu kasvanud ja kasutamiskõlbmatud. Kaasaegsed, värvikirevad ja huvitavad atraktsioonid peaaegu puuduvad. Korralikud mänguväljakud on Männi pargis, Retke tee 10‑12, Sütiste tee 22‑24 ehitise juures. Linnaosa 165 mänguväljakust 15,8% on ohutud ja 57% ohtlikud, potentsiaalselt ohtlikke on 27,2%.

Haabersti linnaosa

Linnaosas on palju 1980. aastatel rajatud metallist mänguväljakuid. Lisaks on aastal 2000 ja hiljem ehitatud üle kümne uue ja kaasaegse mänguväljaku. Linnaosa 101 mänguväljakust 28,7% on ohutud ja 54,5% ohtlikud, potentsiaalselt ohtlikke on 16,8%.

Kristiine linnaosa

Linnaosas on põhiliselt 1990. aastate teisel poolel ja 2000. aastal ehitatud mänguväljakud. Vähesel määral on 1980. aastatel rajatud mänguplatse. Linnaosa 22 mänguväljakust 36,4% on ohutud ja 54,6% ohtlikud, potentsiaalselt ohtlikke on 9%.

Põhja-Tallinna linnaosa

Linnaosas on nii 1980., 1990. aastatel rajatud mänguväljakuid, kui ka aastatel 2000‑2006 ehitatud mänguväljakuid. 30  mänguväljakust 10% on ohutud ja 73,3% ohtlikud, potentsiaalselt ohtlikke on 16,7%.

Kesklinna linnaosa

Kõikidest linnaosadest on kesklinna mänguväljakud kõige paremas seisukorras ning komplektsed. Linnaosa 20 mänguväljakust 85% on ohutud ja potentsiaalselt ohtlikke on 15%.

Pirita linnaosa

Linnaosas asuvad põhiliselt 1990. aastatel ja 2000. aastal või hiljem rajatud mänguväljakud. 28 mänguväljakust 6 on ohtlikud. 71,4% on ohutuid mänguväljakuid, potentsiaalselt ohtlikke on 6,2%.

Nõmme linnaosa

Linnaosas on peamiselt 2000. aastal ja hiljem rajatud mänguväljakud, mis on paraku üsna lagunenud. Väga vähe on arvestatud väikelaste vajadustega. Terves linnaosas on sarnased mänguväljakud, mis koosnevad ühesugustest mänguelementidest. Paljudel mänguväljakutel puuduvad korralikud kiiged ja liivakastid. Linnaosa 37 mänguväljakust 32,4% on ohutud ja 62,2% ohtlikud, potentsiaalselt ohtlikke on 6,4%.

4. Lähtealused

4.1 Arengukava koostamisel tuleb lähtuda järgmistest kehtivatest dokumentidest ja õigusaktidest:

4.1.1 rahvusvahelised lepingud, konventsioonid;

4.1.2 Eesti õigusaktid, standardid, strateegiad ja kontseptsioonid;

4.1.3 Tallinna Linnavolikogu määrused:

4.1.3.1 “Tallinna arengukava 2006‑2021”;

4.1.3.2 Strateegia “Tallinn 2025”;

4.1.3.3 Linnaosade üldplaneeringud;

4.1.3.4 “Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus”.

4.2 Arengukava koostamisel tuleb võimaluse korral arvestada järgmiseid koostamisel olevaid dokumente ja nende raames tehtavaid uuringuid:

4.2.1 linnaosade arengukavad;

4.2.2 rohealade teemaplaneering;

4.2.3 Tallinna kesklinna miljööväärtusega hoonestusalade teemaplaneering.

5. Nõuded arengukava koostamiseks, ajavahemik ja kehtivuse tähtaeg

5.1 Arengukava koostatakse aastateks 2008‑2013. Arengukava kehtib tähtajani 31.12.2013.

5.2 Arengukava peab kirjeldama linnavalitsuse ja volikogu meetmeid ja tegevusi olemasolevate mänguväljakute korrastamiseks ja uute rajamiseks Tallinnas.

5.3 Arengukava koostamisel tuleb analüüsida linnaosa elanike vanuselist koosseisu, mänguväljakute paiknemise asukohta, funktsionaalsust, kasutustihedust ning sellest lähtudes anda lahendus, kui tihedalt peaksid vastavas linnaosas paiknema erinevatele vanusegruppidele mõeldud mänguväljakud, kui suured, millise funktsionaalsusega ja valgustatusega need peaksid olema ning millisesse piirkonda rajada mänguväljakuid erivajadustega lastele, liikumislinnakuid eakatele, kogupere mänguväljakuid.

5.4 Arengukava raames tuleb lahendada erinevate vanusegruppide ja erivajadustega laste mängimisvõimalused, et luua Tallinna linna terviklikult kattev mitmekülgseid liikumis- ja mängimisvõimalusi pakkuv mänguväljakute võrgustik.

5.5 Arengukava väljatöötamisel keskendutakse avalikele mängu- ja liikumisväljakutele, mis jagunevad eelkõige kasutajate vanuse järgi, lisaks määratletakse erivajadustega laste mänguväljakute, eakate inimeste liikumisväljakute, võimalike taastusravi väljakute ja kogupere mängulinnakute vajadus ning nende integreerimise võimalused järgmiselt:

5.5.1 vanusegrupp 0‑4 aastat;

5.5.2 vanusegrupp 4‑12 aastat;

5.5.3 vanusegrupp12‑18 aastat;

5.5.4 vanusegrupp üle 18 aasta;

5.5.5 erivajadustega lapsed;

5.5.6 eakate liikumisväljakud;

5.5.7 kogupere mängulinnakud.

5.6 Arengukava peab sisaldama:

5.6.1 olemasoleva olukorra analüüsi ja sellel põhinevaid järeldusi;

5.6.2 põhimõtteid ja konkreetseid tegevusi ning rahastamise plaane, millest Tallinna linn lähtub mänguväljakute võrgustiku planeerimisel ja rajamisel ning uute elamupiirkondade planeerimisel;

5.6.3 lähtudes linnaosade arhitektuurist, rajatavate mänguväljakute linnakujunduslikke ettepanekuid, et väljatöötatavad lahendused oleksid esteetilised, elegantsed ja ümbritsevasse keskkonda hästi sobivad, samuti pakkuma mänguväljakute paiknemise kontseptuaalset lahendust.

6. Arengukava koostamise etapid, tähtajad, kooskõlastamise ja avalikustamise kord

6.1 I etapp. Sisaldab objektiivse taustainfo kogumist erinevatest linnaametitest ja linnaosadest. Kohtumised aktiivsete lastevanematega ja asjast huvitatud isikutega. Läbirääkimised mänguväljakute hooldajate/ tarnijatega, nende ettepanekute lisamine. Rühmatöös selgitatakse välja põhi-/ kauged eesmärgid, st kuhu tahetakse jõuda aastaks 2013. Rühmatöös selgitatakse välja, kuidas püstitatud eesmärkideni jõuda, millest alustada ning kuidas neid ellu viia, järjestatakse olulisemad eesmärgid. I etapp valmib 2007. aasta lõpuks.

6.2 II etapp. Tehakse rühmatööd(töid), et koostada visioon ning välja selgitada pika- ja lühiajalised eesmärgid jms subjektiivne teemakohane informatsioon. Tehakse paralleelselt I etapiga, lõpptulemus valmib veebruaris 2008.

6.3 III etapp. Informatsiooni süntees. Tegevuskava koostamine, arvestades linnaeelarveliste vahendite mahtu, vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks. III etapp valmib märtsis 2008.

6.4 IV etapp. Sisaldab kokkuvõtete tegemist, arengukava eelnõu koostamist. Töö valmib märtsis 2008.

6.5 V etapp. Arengukava kooskõlastamine Tallinna linnaosade valitsustega ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga, Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, Tallinna Kommunaalametiga, Tallinna Linnakantselei arenguteenistusega ning vastavate paranduste sisseviimine eelnõusse. Valmib aprillis 2008.

6.6 VI etapp. Arengukava eelnõu avalikustamine toimub Tallinna Keskkonnaameti veebilehel vähemalt 3 nädala vältel pärast selle valmimist, avaliku arutelu ajast ja kohast teavitatakse avalikkust ajalehes “Postimees”. VI etapp valmib juunis 2008

6.7 VII etapp. Arengukava eelnõu tutvustamine ja arutelu. Valmib augustis 2008.

6.8 VIII etapp. Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava eelnõu lõplik vormistamine, arvestades avaliku arutelu tulemusi. Valmib septembris 2008.

6.9 IX etapp. Arengukava kehtestamiseks Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu koostamine ja Tallinna Linnavalitsusele esitamine. Valmib septembris 2008.

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees