Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 51
Jõustumine:01.01.2008
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 01.01.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.12.2011 nr 38, jõustumine 01.01.2012

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011
Tvk m 28.01.2010 nr 5, jõustumine 04.02.2010
Tvk m 14.05.2009 nr 17 jõust. 20.05.200

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 51

 

 

Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, konkurentsiseaduse § 301 ja § 33, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 punkti 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 kinnitatud Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmiga aastateks 2006-2009.

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

(1) Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi Ettevõtlusamet) kaudu uute töökohtade loomise toetamise meetmeks eraldatud rahaliste vahendite (edaspidi toetus) kasutamist.

(2) Toetuse andmise eesmärgiks on uute töökohtade loomise stimuleerimine ja selle kaudu väikeettevõtluse toetamine ja arendamine Tallinnas.

§ 2.  Mõisted

Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) uus töökoht – toetust taotleva äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja poolt loodav töökoht, mida seni ei ole toetuse taotleja ega temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingus varem olnud;

2) toetus – tagastamatu abi, v.a korra § 4 lõikes 10 ja § 9 lõikes 2 toodud juhtudel;

3) abikõlblik tehing – otseselt uute töökohtade loomiseks põhivarainvesteeringuna tehtav soetus hankijalt, kelle põhitegevusalaks põhikirja alusel on antud soetuse valmistamine või müük;

4) projekt – toetust taotleva äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse laienemisega ning uute töötajate töölevõtmisega otseselt seotud tegevused ja kulutused;

5) taotleja – toetuse taotlemiseks nõuetekohase taotluse esitanud äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja;

6) toetuse saaja – toetuse taotleja, kelle taotlus on rahuldatud ja kellega Ettevõtlusamet on sõlminud toetuslepingu toetuse kasutamiseks;

7) töötleva tööstuse ettevõte – ettevõte, kelle põhitegevusala majandusaastaaruande alusel kuulub Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (lühendatult EMTAK, avaldatud Statistikaameti veebilehel) jaotuse D “Töötlev tööstus” alla.

§ 3.  Nõuded taotlejale

(1) Taotlejaks võib olla:

1) äriühing;

2) füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE).

(2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

1) taotleja on registreeritud Tallinnas ja tema peamine tegevuskoht (FIE-del ka elukoht rahvastikuregistris) on Tallinnas ning toetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Tallinnas;

2) taotleja põhikohaga töötajate arv on 3 kuni 250;

(Tvk m 28.01.2010 nr 5, jõustumine 04.02.2010)

3) äriühingust taotleja omanikeks on vähemalt 51% ulatuses eraisikud;

(Tvk m 14.05.2009 nr 17 jõust. 20.05.2009)

4) taotlejal puuduvad maksuvõlad;

5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 4.  Nõuded taotlusele

(1) Toetuse ülemmääraks on 19 173,49 eurot.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(2) Kuni 4793,37 eurose toetuse taotlemise korral luuakse vähemalt kaks uut töökohta. Kuni 9586,75 eurose toetuse taotlemise korral luuakse vähemalt kolm uut töökohta. Üle 9586,75 eurose toetuse taotlemise korral luuakse vähemalt viis uut töökohta.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(3) Töötajad võetakse tööle põhikohaga ja nendega sõlmitakse tähtajatu tööleping.

(4) Loodavad töökohad on uued, st uuteks töökohtadeks ei loeta taotleja poolt loodud töökohti, mis on loodud teise äriühingu või selle osa omandamise või ülevõtmise teel ning uued töötajad ei ole varem olnud töösuhetes taotleja ega temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingutega.

(41) Kui uute töökohtade loomise tulemusena toetuse taotleja töötajate arv eelneva 12 kuu keskmisega võrreldes kokkuvõttes ei suurene, peab ametikoht või peavad ametikohad olema vabanenud seoses vabatahtliku töölt lahkumisega, töövõime kaotusega, vanaduspensionile jäämisega, tööaja vabatahtliku vähendamisega või töötaja üleastumisest tingitud õiguspärase töölt vabastamisega, mitte seoses koondamisega.

(Tvk m 14.05.2009 nr 17 jõust. 20.05.2009)

(5) Uued töökohad luuakse maksimaalselt 6 (kuue) kuu jooksul peale taotluse vastuvõttu Ettevõtlusameti poolt ja loodud töökohad säilivad vähemalt 3 (kolme) aasta jooksul alates nende loomise päevast, st uue töötajaga töölepingu sõlmimise kuupäevast.

(6) Toetuse andmisel arvestab Ettevõtlusamet ainult neid abikõlblikke tehinguid, mis taotleja on teinud peale taotluse vastuvõttu Ettevõtlusameti poolt.

(7) Abikõlblikeks ei loeta tehinguid taotlejaga seotud äriühingute või isikute vahel (tulumaksuseaduse mõistes). Samuti ei loeta abikõlblikeks soetusi hankijatelt, kelle põhitegevusalaks vähemalt viimase aasta jooksul ei ole olnud soetatava põhivara müük. Taotleja on kohustatud esitama Ettevõtlusameti esimesel nõudmisel kolm sõltumatute ettevõtjate poolt koostatud hinnapakkumise koopiat kulutuste korral, mis ületavad ilma käibemaksuta piirmäära 6391,16 eurot ühe tarnija kohta.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(8) Taotleja omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 50% projekti kogumahust.

(9) Projekti kaasfinantseerimise korral kolmanda(te)st allika(te)st ei arvestata võõrvahendeid omafinantseeringuna ja sellised kaasfinantseeringud peavad olema ära näidatud taotluses või selle lisas (projektis) koos kaasfinantseerija(te) kirjalike kinnitus(t)ega.

(10) Toetust antakse ainult sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja tuleb kas täielikult või osaliselt tagastada kui:

1) saadud toetust on kasutatud mittesihipäraselt;

2) toetuse abil loodud töökohti ei ole loodud taotluses näidatud mahus 6 (kuue) kuu jooksul peale taotluse vastuvõttu Ettevõtlusameti poolt või loodud töökohad ei ole säilinud 3 (kolme) aasta pärast alates nende loomise päevast, st uue töötajaga töölepingu sõlmimise kuupäevast;

3) ilmneb, et taotleja on esitanud valeinformatsiooni oma ettevõtte, projekti või toetuse kasutamise kohta või keeldub vastavat infot andmast.

(11) Toetust võib taotleda ainult konkreetsete töökohtade loomisega otseselt seotud põhjendatud kulude katteks, s.o investeeringuteks (masinate, seadmete ja muu tööstuslikku või teeninduslikku laadi põhivara soetamiseks), kusjuures soetatava materiaalse põhivara üksiku eseme maksumus peab olema vähemalt 191,73 eurot ning kasutusiga vähemalt kolm aastat.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(111) Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:

 

 

1) kinnisvara soetamise ja sellega seonduvad kulud;

 

 

2) ehitiste soetamise ja ehitamise ning renoveerimisega seotud kulud;

 

 

3) olmeelektroonika soetamise kulud, välja arvatud juhul, kui olmeelektroonika on otseselt seotud projekti raames planeeritud teenuse osutamisega;

 

 

4) kontoritehnika ja mööbli soetamise kulud, välja arvatud vahetult toote valmistamiseks või teenuse osutamiseks vältimatult vajalike arvutite ja mööbli soetamine;

 

 

5) äriühingu tugifunktsioone toetava rakendustarkvara (sealhulgas raamatupidamis-, kliendihaldus-, tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammide ning presentatsioonide loomisel kasutatavate programmide) soetamise kulud;

 

 

6) sõiduauto soetamise ja sellega seonduvad kulud;

 

 

7) rakendustarkvara lähteülesande koostamisega seotud kulud;

 

 

8) materiaalse põhivara soetamisega seotud kulud: kapitalirendi tüüpi liisingulepingu sõlmimise kulud, intressikulud, kindlustuse kulud jms kulud;

 

 

9) kapitalirendi makse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale.

 

(Tvk m 28.01.2010 nr 5, jõustumine 04.02.2010)

(12) Toetust ei anta järgmiste valdkondade projektidele:

1) põllumajanduslik ja kalanduslik tootmine;

2) transport, jae- ja hulgikaubandus (v.a Eesti omamaise põllumajandusliku toodangu kaubastamine);

3) finantsteenused, renditeenused ja kinnisvaraarendus;

4) alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja vahendus;

5) hasartmängude korraldamine;

6) koolitus ja konsultatsioon;

7) energeetika, gaasi- ja veevarustus.

2. peatükk
TAOTLUSTE MENETLEMINE

§ 5.  Taotluse esitamine

(1) Toetuste taotluste vastuvõtt kuulutatakse välja ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga. Ettevõtlusamet annab taotluste vastuvõtust teada üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel.

(Tvk m 28.01.2010 nr 5, jõustumine 04.02.2010)

(2) Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti (Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroo, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199). Taotleja peab kas esitama või saatma taotluse paberkandjal ning saatma koopia elektrooniliselt või saatma taotluse elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult.

(3) Toetuse taotlemise kord ja taotluse ankeet on kättesaadavad Tallinna kodulehel www.tallinn.ee, Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis (Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroo, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199).

(4) Toetuse taotluse ankeedi vormi kinnitab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 6.  Taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

(1) Ettevõtlusameti volitatud isik kontrollib vastuvõetud taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava projekti vastavust korras sätestatud nõuetele.

(2) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks kui on täidetud korras esitatud nõuded.

(3) Taotleja ja/või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral teeb ettevõtlusameti juhataja taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest ning informeerib taotlejat sellest kirjalikult, saates taotlejale väljavõtte käskkirjast posti teel 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates käskkirja väljaandmisest.

(Tvk m 28.01.2010 nr 5, jõustumine 04.02.2010)

(4) Vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse.

§ 7.  Taotluse läbivaatamine ja hindamine

(1) Toetuse määramisel hinnatakse taotlust alljärgnevate kriteeriumite lõikes:

1) loodav uute töökohtade arv ja nende palgatase võrreldes Tallinna ettevõtete keskmise palgaga antud tegevusvaldkonnas (võrdluse aluseks on Statistikaameti andmebaas);

2) (Välja jäetud - Tvk m 28.01.2010 nr 5, jõustumine 04.02.2010)

3) prognoositud lisandväärtus võrreldes antud valdkonna keskmisega (võrdluse aluseks on Statistikaameti andmebaas).

(2) Rahuldamisele kuuluvad käesoleva paragrahvi lõikes 1 äratoodud hindamiskriteeriumite alusel pingeritta asetatud taotlused. Taotluse rahuldamisel ja toetuse eraldamise otsustamisel lähtub Ettevõtlusamet Tallinna linna eelarves vastaval eelarveaastal uute töökohtade loomise toetuseks ettenähtud vahendite mahust. Juhul kui taotlusi esitatakse ka pärast seda kui toetusi on eraldatud eelarves ettenähtud toetuse kogumahus, jäetakse ülejäänud esitatud taotlused rahuldamata.

(3) Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. Taotluse osalisel rahuldamisel võib hindamiskomisjon vähendada toetuse summat.

(31(Välja jäetud - Tvk m 28.01.2010 nr 5, jõustumine 04.02.2010)

(4) Vastavaks tunnistatud taotluse esmast läbivaatust korraldab Ettevõtlusamet, kes esitab taotluse koos omapoolse hinnangu ja ettepanekuga hindamiskomisjonile. Ettevõtlusameti poolt esitatud taotluste hinnangud ja ettepanekud ei ole hindamiskomisjonile siduvad.

(5) Hindamiskomisjoni kuulub 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget. Hindamiskomisjoni liikmeteks on Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse esindajad ning ettevõtluse spetsialistid. Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.

(6) Hindamiskomisjon teeb nõuetekohaste taotluste kohta omapoolsed ettepanekud hiljemalt 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest.

(Tvk m 28.01.2010 nr 5, jõustumine 04.02.2010)

(7) Hindamiskomisjoni istungid protokollitakse. Hindamiskomisjoni otsusele ja ettepanekule kirjutavad alla hindamiskomisjoni esimees ja liikmed.

(8) Hindamiskomisjon esitab oma otsuse koos ettepanekuga Ettevõtlusameti juhatajale 3 (kolme)  tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

§ 8.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Ettevõtlusameti juhataja kinnitab hindamiskomisjoni ettepaneku oma käskkirjaga 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates hindamiskomisjoni poolt ettepaneku tegemisest.

(2) Ettevõtlusamet informeerib taotlejat hinnatud taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest kirjalikult, saates taotlejale väljavõtte käskkirjast posti teel 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates käskkirja väljaandmisest.

(3) Taotluse rahuldamise otsus on kehtiv 2 (kahe) kuu jooksul arvates otsuse tegemise päevast, mille jooksul peab taotleja sõlmima Ettevõtlusametiga toetuslepingu (edaspidi leping). Toetuslepingu tüüpvormi kinnitab linnavalitsus.

3. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED

§ 9.  Toetuse väljamaksmine

(1) Käesoleva korra alusel antud toetuse kasutamist ja väljamaksmist reguleerib Ettevõtlusameti ja toetuse saaja vahel sõlmitav leping.

(2) Toetuse mittesihtotstarbelisel kasutamisel, toetuse saaja poolt käesoleva korra või lepingu tingimuste rikkumisel või valeandmete esitamisel on Ettevõtlusametil õigus leping ühepoolselt üles öelda. Ettevõtlusametil on õigus juhul, kui ta on toetuse saajale või tema eest teinud toetuse osas väljamakseid, nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

§ 10.  Aruandlus ja kontroll

(1) Toetuse saaja on kohustatud lepingus sätestatud korras esitama aruandeid. Aruannete vormid on lepingu lahutamatud lisad. Aruannete vormid kinnitab linnavalitsus.

(2) Ettevõtlusametil on õigus igal ajal nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente projekti teostamise kohta.

(3) Toetuse saaja peab lisama aruandele aruandlusperioodil tehtud projektiga seotud kulusid tõendavad dokumendid ja/või nende koopiad.

(4) Projekti lõpparuande kinnitab Ettevõtlusamet 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul alates lõpparuande esitamisest toetuse saaja poolt koos kõigi nõutud dokumentidega.

(5) Projekti teostamise käigus esialgses projektis muudatuste tegemisel on toetuse saaja kohustatud taotlema Ettevõtlusametilt muudatuste heakskiitmist juhul, kui eelarve muudatus on suurem kui 20% eelarve kirje mahust ja samas ei muutu eelarve kogusumma või kui muutub projekti kestus, tegevused või eesmärgid. Iga muudatus, millega kaasneb toetuse saaja omafinantseeringu vähendamine alla lepingus sätestatud määra, tuleb kooskõlastada Ettevõtlusametiga.

(6) Ettevõtlusamet teostab kontrolli toetuse kasutamise üle. Ettevõtlusamet võib nimetatud kontrolliõigusi üle anda kolmandatele isikutele.

(7) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub Ettevõtlusamet või Ettevõtlusameti nimel tegutsev kolmas isik lepingust, taotlusest, otsusest, nendega kaasnevast dokumentatsioonist ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest.

(8) Ettevõtlusamet korraldab rahuldatud taotluste, taotluste kohta tehtud otsuste ja projekti aruannete säilitamise.

4. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED

§ 11.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määrus nr 22 “Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord”.

§ 12.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees