Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 52
Jõustumine:01.01.2008
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 09.11.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 52

 

 

Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, konkurentsiseaduse § 301 ja § 33, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punkti 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 kinnitatud Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmiga aastateks 2006-2009.

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (edaspidi stardiabi kord) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi Ettevõtlusamet) kaudu stardiabiks kui alustava ettevõtluse toetamise meetmeks eraldatud rahaliste vahendite (edaspidi stardiabi) kasutamist.

§ 2.  Stardiabi eesmärk

Stardiabi eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, alustava väikeettevõtluse toetamine ja arendamine Tallinnas.

2. peatükk
STARDIABI TAOTLEMISE TINGIMUSED

§ 3.  Nõuded stardiabi taotlejale

(1) Stardiabi taotlejateks (edaspidi taotleja) võivad olla:

1) äriühingud;

2) füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d);

3) tegevust alustavad ettevõtjad (lepingu sõlmimise ajaks on registreeritud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele).

(2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

1) esmasest registreerimisest äriregistris ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat;

2) ettevõtja on registreeritud Tallinnas ja tema tegevuskoht (FIE-del ka elukoht) on Tallinnas ning stardiabi toel tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Tallinnas;

3) ettevõtte töötajate arv on kuni 20 (kakskümmend);

4) ettevõtte omanikeringi kuuluvad ainult eraisikud;

5) ettevõttel puuduvad maksuvõlad;

6) ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;

7) füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja ei tohi omada rohkem kui 5%-list osalust või kuuluda juhtorgani koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus ning temaga tulumaksuseaduse §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isik ei tohi tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana samal tegevusalal ja samas asukohas, omada osalust või kuuluda juhtorgani koosseisu teises samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus;

8) äriühingust taotlejas ei tohi rohkem kui 5%-list osalust omada isik, kes on äriregistrisse kantud samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või kes omab samaaegselt osalust või kuulub juhtorgani koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas teises juriidilises isikus või kelle puhul temaga tulumaksuseaduse §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isik on äriregistrisse kantud samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või omab osalust või kuulub juhtorgani koosseisu teises samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus.

§ 4.  Abikõlblikud kulud

(1) Stardiabi võib taotleda ainult konkreetsete projektiga põhjendatud kulude katteks, s.o:

1) investeeringuteks (masinate, seadmete ja muu tööstuslikku või teeninduslikku laadi põhivara soetamiseks);

2) kontoritehnika ja mootorsõidukite soetamise korral toetatakse nende liisimist. Liisingu kasutamisel on abikõlblikuks kuluks esmane sissemakse, kuid mitte rohkem kui 25% seadme hinnast.

(2) Taotleja on kohustatud esitama Ettevõtlusameti esimesel nõudmisel kolm sõltumatute ettevõtjate poolt koostatud hinnapakkumise koopiat kulutuste korral, mis ületavad ilma käibemaksuta piirmäära 6391,16 eurot ühe tarnija kohta.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(3) Stardiabi ei anta reeglina järgmiste valdkondade projektidele:

1) põllumajanduslik tootmine;

2) kalanduslik tootmine;

3) transport;

4) jae- ja hulgikaubandus, v.a EL nõuetega vastavusse viimine ja Eesti omamaise põllumajandusliku toodangu kaubastamine;

5) finantsteenused, kinnisvaraarendus ja igasugune rent;

6) alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja vahendus;

7) hasartmängude korraldamine.

§ 5.  Stardiabi määr ja tingimused

(1) Stardiabi ülemmääraks on 6391,16 eurot.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(2) Käesoleva korra alusel väljastatud stardiabi on tagastamatu toetus, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 6 toodud juhtudel.

(3) Ühele ettevõtjale eraldatakse stardiabi üks kord.

(4) Taotleja omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 1/3 projekti kogumahust.

(5) Projekti kaasfinantseerimise korral kolmanda(te)st allika(te)st ei arvestata võõrvahendeid omafinantseeringuna ja sellised kaasfinantseeringud peavad olema ära näidatud taotluses või selle lisas (projektis) koos kaasfinantseerija(te) kirjalike kinnitus(t)ega.

(6) Stardiabi antakse ainult sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja tuleb tagastada kui:

1) saadud stardiabi on kasutatud mittesihipäraselt;

2) ilmneb, et taotleja on esitanud valeinformatsiooni oma ettevõtte, projekti või stardiabi kasutamise kohta või keeldub vastavat informatsiooni andmast.

3. peatükk
TAOTLUSTE MENETLEMINE

§ 6.  Taotluse esitamine

(1) Taotluste vastuvõtuks kuulutatakse Ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga välja avalik konkurss, mille minimaalne kestus on 30 (kolmkümmend) päeva. Informatsioon konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse ajalehes, milles Tallinn linn avaldab ametlikke teadaandeid.

(2) Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti (Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroo, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199). Taotleja peab kas esitama või saatma taotluse paberkandjal ning saatma koopia elektrooniliselt või saatma taotluse elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult.

(3) Stardiabi kord ja taotluse ankeet on kättesaadavad Tallinna kodulehel www.tallinn.ee, Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis (Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroo, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199).

(4) Taotluse ankeedi vormi kinnitab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 7.  Taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

(1) Ettevõtlusameti volitatud isik kontrollib vastuvõetud taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava projekti vastavust korras sätestatud nõuetele.

(2) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui on täidetud korras esitatud nõuded.

(3) Taotleja ja/või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral teeb Ettevõtlusameti juhataja taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast ning teavitab sellest viivitamatult ka taotlejat.

(4) Vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse.

§ 8.  Taotluse läbivaatamine ja hindamine

(1) Stardiabi määramisel hinnatakse taotlust alljärgnevate kriteeriumite lõikes:

1) taotleja juhtkonna ja personali kompetentsus, sealhulgas juhtkonna kursisolekut äriplaaniga, valdkonna tundmine ja juhtimisvõime, juhtkonna ja personali teadmised ja kogemused, äriplaani elluviimiseks vajaliku personali leidmise võimalused;

2) toote või teenuse konkurentsivõime, sealhulgas toote või teenuse omadused, kasutusala, nõudlus, jätkusuutlikkus, konkurentsieelised, tootmisbaas, tootearendus ja hinnakujundus;

3) turg ja konkurents, sealhulgas turuanalüüs, müügiprognooside realistlikkus, olemasolevad ja potentsiaalsed segmendid ja turundusplaan;

4) finantsprognooside kvaliteet ja realistlikkus, sealhulgas äriplaani tulude ja kulude realistlikkus, kasumlikkus, finantsaruannete kooskõla, kavandatava investeeringu põhjendatus projekti eesmärkide saavutamise seisukohast, käibekapitali vajalikkus ja realistlikkus;

5) töökohtade arv ja palgakulud töökoha kohta projekti lõpus, eelistatakse uue püsiva iseloomuga aastaringse keskmisest kõrgemat lisandväärtust tootva töökoha loomist;

6) suure ekspordipotentsiaaliga toote tootmise või teenuse pakkumine;

7) uue või oluliselt täiustatud toote või teenuse turule toomine, samuti uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi (sealhulgas tehnoloogiliste lahenduste) rakendamine ettevõttes.

(2) Taotlust hinnatakse skaalal 1-5.

(3) Rahuldamisele kuuluvad käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud hindamiskriteeriumide alusel 3,5 ja kõrgema koondhinde saanud taotlused. Taotluse rahuldamisel ja stardiabi eraldamise otsustamisel lähtub Ettevõtlusamet Tallinna linna eelarves vastaval eelarveaastal stardiabiks ettenähtud vahendite mahust. Juhul kui taotlusi esitatakse ka pärast seda, kui stardiabi on eraldatud eelarves ettenähtud kogumahus, jäetakse ülejäänud esitatud taotlused rahuldamata.

(4) Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. Taotluse osalisel rahuldamisel võib hindamiskomisjon vähendada stardiabi summat.

(5) Vastavaks tunnistatud taotluse esmast läbivaatust korraldab Ettevõtlusamet, kes esitab taotluse  koos omapoolse hinnangu ja ettepanekuga hindamiskomisjonile. Ettevõtlusameti poolt esitatud taotluste hinnangud ja ettepanekud ei ole hindamiskomisjonile siduvad.

(6) Hindamiskomisjoni kuulub viis kuni seitse liiget. Hindamiskomisjoni liikmeteks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Tallinna Linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajad. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.

(7) Hindamiskomisjon teeb otsuse koos omapoolse ettepanekuga vastavaks tunnistatud taotluse kohta hiljemalt 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul arvates konkursi lõpptähtajast.

(8) Hindamiskomisjoni otsusele ja ettepanekule kirjutavad alla hindamiskomisjoni esimees ja liikmed.

(9) Hindamiskomisjon esitab oma otsuse koos ettepanekuga Ettevõtlusameti juhatajale 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

§ 9.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Ettevõtlusameti juhataja kinnitab hindamiskomisjoni ettepaneku oma käskkirjaga 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates hindamiskomisjoni poolt ettepaneku tegemisest.

(2) Ettevõtlusamet informeerib taotlejat hinnatud taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest kirjalikult, saates taotlejale väljavõtte käskkirjast posti teel 5 (viie) tööpäeva jooksul, arvates käskkirja väljaandmisest.

(3) Taotluse rahuldamise otsus on kehtiv 2 (kahe) kuu jooksul, arvates otsuse tegemise päevast, mille jooksul peab taotleja sõlmima Ettevõtlusametiga stardiabi toetuslepingu (edaspidi leping). Lepingu vormi kinnitab linnavalitsus.

4. peatükk
STARDIABI VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED

§ 10.  Stardiabi väljamaksmine

(1) Käesoleva korra alusel eraldatud stardiabi kasutamist ja väljamaksmist reguleerib Ettevõtlusameti ja taotleja vahel sõlmitav leping.

(2) Ettevõtlusamet maksab stardiabi välja otse taotlejale lepingus sätestatud ajal ja korras.

(3) Eraldatud stardiabi mittesihtotstarbelisel kasutamisel, taotleja poolt käesoleva korra või lepingu tingimuste rikkumisel või valeandmete esitamisel on Ettevõtlusametil õigus leping ühepoolselt lõpetada ning juhul kui Ettevõtlusamet on taotlejale või tema eest teinud stardiabi osas väljamakseid, nõuda saadud stardiabi kas täielikku või osalist tagastamist.

§ 11.  Aruandlus ja kontroll

(1) Taotleja on kohustatud lepingus sätestatud korras esitama aruandeid. Aruannete vormid on lepingu lahutamatud lisad. Aruannete vormid kinnitab linnavalitsus.

(2) Ettevõtlusametil on õigus igal ajal nõuda taotlejalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente projekti teostamise kohta.

(3) Taotleja peab lisama aruandele aruandlusperioodil tehtud projektiga seotud kulusid tõendavad dokumendid ja/või nende koopiad.

(4) Projekti lõpparuande kinnitab lepingupartnerina Ettevõtlusamet 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul alates lõpparuande esitamisest taotleja poolt koos kõigi nõutud dokumentidega.

(5) Projekti teostamise käigus esialgses projektis muudatuste tegemisel on taotleja kohustatud taotlema Ettevõtlusametilt muudatuste heakskiitmist kui eelarve muudatus on suurem kui 20% eelarve kirje mahust ja samas ei muutu eelarve kogusumma või kui muutub projekti kestvus, tegevused või eesmärgid. Iga muudatus, millega kaasneb taotleja omafinantseeringu vähendamine alla lepingus sätestatud määra, tuleb kooskõlastada Ettevõtlusametiga.

(6) Kontrolli käesoleva korra alusel eraldatud stardiabi kasutamise üle teostab Ettevõtlusamet. Ettevõtlusamet võib nimetatud kontrolliõigusi üle anda kolmandatele isikutele.

(7) Eraldatud stardiabi sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub Ettevõtlusamet taotlusest, otsusest ja lepingust, nendega kaasnevast dokumentatsioonist ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest.

(8) Ettevõtlusamet korraldab rahuldatud taotluste, taotluste kohta tehtud otsuste ja projekti aruannete säilitamise.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 12.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 määrusega nr 26 kehtestatud “Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord”.

§ 13.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees