Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
20.12.2007-01.01.2013

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 56
Jõustumine:20.12.2007
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2007 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 56

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2 ja 3, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 4 lõike 1 punkti 8, § 5 punkti 10 ja § 14¹ ning liiklusseaduse § 501 lõike 1 ja lõike 2 punktide 1, 2 ja 3 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 4.3.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“4.3.4 elaniku aastakaart või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise aastakaardi olemasolu kohta;”;

2) määrust täiendatakse punktiga 4.3.41 järgmises sõnastuses

“4.3.41 hooajakaart või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise hooajakaardi olemasolu kohta;”;

3) punkti 4.3.5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“4.3.5 parkimise soodusluba või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise soodusloa olemasolu kohta;”;

4) punkti 4.4 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

“4.4 Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel peab sõiduki esiklaasile olema paigaldatud vastava mobiilsideoperaatori logoga märgis. Elektroonilise aastakaardi, elektroonilise hooajakaardi või elektroonilise soodusloa olemasolul, ei ole nimetatud parkimisõigust tõendava dokumendi paigaldamine sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nõutav.”;

5) punkti 5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“5.3 Pirita tasuline parkimisala, mis on piiritletud Tallinna lahe – Pirita jõe – Kalmuse tee – Kloostrimetsa tee – Metsavahi tee – E. Bornhöe tee – Jahimehe tee – Mõrra tee – E. Bornhöe tee – Randvere tee – Kuusenõmme tee – Mähe tee – Andrekse tee – Ranniku tee – Ranniku põik – Viimsi tee ja Tuule teega.”;

6) punkti 5.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“5.4 Mootorsõidukite avalikud tasulised parkimisalad tähistatakse liikluskorraldusvahenditega. Avalikke tasulisi parkimisalasid piiritlevad tänavad kuuluvad tasulisse parkimisalasse täies mahus.”;

7) punkti 5.5.3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“5.5.3 Pirita linnaosas ajavahemikul 15. maist kuni 15. septembrini kella 10.00‑st kuni 22.00‑ni.”;

8) punkti 6.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“6.1.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit)

4 krooni”;

9) punkti 6.1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“6.1.2 kuukaart

2000 krooni”;

10) punkti 6.2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“6.2.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit)

9 krooni”;

11) punkti 6.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“6.2.2 kuukaart

3500 krooni”;

12) punkti 6.3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“6.3.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit)

18 krooni”;

13) punkti 6.3.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“6.3.2 kuukaart

4500 krooni”;

14) punkti 6.4.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“6.4.1 kella 07.00‑st kuni kella 22.00‑ni iga kuni 15 minutit parkimist
(v.a esimesed 15 minutit)


9 krooni”;

15) punkti 6.4.2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“6.4.2 kella 22.00‑st kuni kella 07.00‑ni iga kuni 15 minutit parkimist
(v.a esimesed 15 minutit)


4 krooni”;

16) punkti 6.5.1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“6.5.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit)

3 krooni”;

17) punkti 6.6 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“6.6 aastakaart kesklinna tasulise parkimisala elaniku
mootorsõiduki parkimiseks


600 krooni”;

18) määrust täiendatakse punktiga 6.7 järgmises sõnastuses:

“6.7 hooajakaart (15. maist kuni 15. septembrini) Pirita tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks


100 krooni”;

19) punkti 7.4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“7.4 Õigust soodustusele tõendab transpordiameti parkimise soodusluba või parkimisjärelevalve ametiisiku saadud kinnitus elektroonilise soodusloa olemasolu kohta.”;

20) punkti 7.6 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“7.6 Parkimistasu maksmisest on vabastatud sõidukijuht “Pargi ja reisi” parklates parkimisel Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis kasutusel oleva kehtiva päeva- või pikemaajalise perioodipileti esitamisel.”;

21) punkti 8 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

“8. Maksusoodustused elanikele ja nende andmise kord”;

22) punkti 8.1. muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“8.1 Elanikul, kelle elukoht on olnud vähemalt üks aasta taotluse esitamisele vahetult eelneval perioodil rahvastikuregistri andmetel Tallinn, kelle elukoht taotluse esitamisel asub rahvastikuregistri andmetel Tallinna avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle ees- ja perekonnanimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus saada tema kasutuses oleva sõiduki parkimiseks elukoha piirkonnas vastavalt punktis 6.6 või 6.7 nimetatud tasu maksmisel aastakaart või hooajakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks eelnimetatud soodustustest ühe sõiduki parkimiseks. Taotluse esitajale aastakaardi või hooajakaardi andmise otsustab transpordiamet, märkides loale sõiduki registreerimisnumbri, loa kehtivuse aja ja parkimispiirkonna, kus on parkimine lubatud. Soodustuse saaja nõusolekul edastatakse teatis elektroonilisest loast taotluses näidatud elektronposti aadressil.”;

23) punkti 8.11 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“8.11 Elanikul, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tallinn ning kelle nimi on kantud mootorsõiduki registreerimistunnistusele, on õigus isikut tõendava dokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse esitamisel saada üks 25% maksusoodustusega määruse punktis 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2 või 6.5.4 nimetatud kuukaart. Soodustus kehtib füüsilisele isikule.

24) punkti 8.9 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

“8.9 Soodusluba või punktides 6.6 või 6.7 nimetatud aastakaart või hooajakaart annab õiguse mootorsõiduki parkimiseks loal näidatud avalikul tasulisel parkimisalal.”;

25) punkti 8.101 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

“8.101 Kui ilmneb, et isik on esitanud valeandmeid, isikul on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg, isiku rahvastikuregistri järgne uus elukoht on väljaspool tasulise parkimise ala või soodustuse andmise alus langeb ära, tunnistab transpordiamet antud aastakaardi, hooajakaardi või soodusloa kehtetuks, tehes otsuse adressaadile teatavaks, otsuse saatmisega isiku poolt loa taotlemisel näidatud postiaadressile. Aastakaardi või soodusloa kehtetuks tunnistamisel parkimistasu ei tagastata. Parkimistasu tagastamist võib taotleda proportsionaalselt soodusloa kasutamata kehtivusaja ulatuses üksnes punkti 8.4.1 alusel väljastatud soodusloa kehtetuks tunnistamisel.”;

26) punkti 10.4.8 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

”10.4.8 linnatranspordi osakonna kontrolör.”.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 lisa 1
punktid 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 6.5.2, 10.4.3, 10.4.4 ja 10.4.5.

§ 3.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 4.  Määrus jõustub 20. detsembril 2007. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008. Käesoleva määruse § 1 punkte 8, 10 ja 12 rakendatakse 1. veebruarist 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees