Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 54
jõustumine 20.12.2007

Redaktsiooni kehtivus 20.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 54

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 53¹ lg 1, § 53² lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel ning kooskõlas liiklusseaduse § 46, Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001 määruse nr 66 “Liikluse reguleerimise kord“ § 6 p 7 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ paragrahvi 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5 Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkonnaks on osalemine avaliku korra tagamisel, järelevalve teostamine linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle, häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine ja sisevalve üksuse ülesannete täitmine Tallinna haldusterritooriumil.“.

§ 2.  Määrus jõustub 20. detsembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees