Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 "Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 50
jõustumine 01.01.2008

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 50

 

 

Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 “Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, konkurentsiseaduse § 301 ja § 33, Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punkti 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 kinnitatud Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmiga aastateks 2006‑2009.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruses nr 17 “Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord“ (edaspidi kord) tehakse järgmised muudatused:

(1) korra paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse teise lausega:

Juhul kui taotleja on käibemaksukohuslane, võetakse messil osalemiseks tehtud kompenseeritavad kulud arvesse ilma käibemaksuta.“;

(2) korra paragrahvi 7 lõike 1 punkti 5 täiendatakse teise lausega:

Soetused, mis on 1000 (tuhat) krooni ja üle selle, peavad olema teostatud sularahata arvelduste korras.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees