Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtotstarbelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tiit Terikule
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2007 korraldus number 2186
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. detsember 2007 nr 2186-k

 

 

Sihtotstarbelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tiit Terikule

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Sotsiaalministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitava sihtotstarbelise eraldise kasutamise lepingu projekt.

2. Volitada Pirita linnaosa vanemat Tiit Terikut Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele ja linna asutusele Pirita Vaba Aja Keskusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2007

korralduse nr 2186-k

LISA

 

Sihtotstarbelise eraldise kasutamise leping

 

 

 

 

Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas ___. _____________ 2007.

 

 

Sotsiaalministeerium, registrikood 70001952, asukoht Gonsiori tn 29 Tallinn (edaspidi Ministeerium), keda ministeeriumi põhimääruse alusel esindab kantsler

Riho Tapfer

ja

Tallinna linn (edaspidi Eraldise saaja), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse korralduse
nr-k alusel Pirita linnaosa vanem Tiit Terik, keda edaspidi nimetatakse eraldi Pool või koos Pooled, leppisid kokku alljärgnevas (edaspidi Leping):

 

1.         Lepingu objekt

1.1.      Leping reguleerib „Hasartmängumaksu seaduse“ § 7 lõike 2 punktis 4 loetletud meditsiini-, hoolekande-, pereprojektide ning vanurite ja puuetega inimeste projektide toetuste siht­otstarbelist kasutamist.

1.2.      Leping sõlmitakse kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2002. määruse nr 140 „Hasart­mängumaksu laekumistest toetuste taotlemise ja andmise kord“ § 4 lõikega 2 ning lähtudes Hasartmängumaksu Nõukogu 21. augusti 2007 otsuse nr 189  päevakorrapunktist nr  2.

1.3.      Lepinguga Ministeerium eraldab Eraldise saajale 55 200.- (viiskümmend viis tuhat kakssada) krooni (edaspidi Eraldis), mida Eraldise saaja kohustub kasutama sihtotstarbeliselt alljärgneva linna asutuse Pirita Vaba Aja Keskuse projekti elluviimiseks (edaspidi Projekt) Lepinguga ettenähtud tingimustel ja korras:

1.3.1.      Projekti nimetus on: Vanaemad ja vanaisad – oskuslikud arvutikasutajad.“

1.3.2.      Projekti eesmärk on õpetada eakaid ühiskonnaliikmeid kaasaegses infoühiskonnas orienteeruma ja vajalike teadmiste ning oskuste kaasabil hakkama saama. 

1.3.3.      Oodatav tulemus: projektis osalenud eakad oskavad kasutada arvutit süsteemselt, on saanud teadlikeks arvutikasutajateks. Oskavad töötada arvutiga iseseisvalt kasutades õigeid töövõtteid.

2.         Eraldise saaja õigused ja kohustused

2.1.      Eraldise saajal on õigus:                                         

2.1.1.   kasutada Eraldist Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras.

2.2.            Eraldise saaja kohustub:

2.2.1.      viima Projekti ellu taotluses nimetatud ajal;

2.2.2.   kasutama Eraldist sihipäraselt ja ratsionaalselt vastavalt Lepinguga kokkulepitud tingimus­tele ja korras;

2.2.3.   esitama Ministeeriumile Lepingu täitmise koondaruande hiljemalt
15.06.2008, koondaruande vorm on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel www.sm.ee;

2.2.4.   säilitama Lepinguga seotud dokumente, sh Eraldise kasutamise kuludokumente õigus­aktides sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte vähem kui 3 aastat alates Lepingu lõppe­misest;

2.2.5.   pidama eraldisena saadud raha kohta arvestust vastavalt Raamatupidamisseadusest tulenevatele nõuetele, sealhulgas pidama eraldi kulude arvestust Projekti kohta ning kulutõendavatele dokumentidele märkima omakäelise kinnituse, et tegemist on antud Projekti kuluga;

2.2.6.   võimaldama Lepinguga seotud dokumentidele, sh kuludokumentidele juurdepääsu Minis­teeriumi või Riigikontrolli esindajale nende nõudmisel eesmärgiga kontrollida Eraldise kasutamise sihipärasust;

2.2.7.   esitama viivitamatult Ministeeriumi või Riigikontrolli nõudel kogu Lepinguga ja selle täit­mi­se­ga seotud informatsiooni (v.a informatsiooni, mis vastavalt õigusaktidele ei kuulu aval­damisele ja milles sisalduvad andmed on konfidentsiaalsed õigusaktidest tulenevalt) ja doku­mentatsiooni (sh raamatupidamis- ja finantsdokumendid);

2.2.8.   informeerima Ministeeriumi viivitamatult Lepingu täitmist takistavast asjaolust ja selle mõjust kohustuse täitmisele;

2.2.9.   tagastama Ministeeriumile Lepingu lõppedes või ühepoolsel lõpetamisel Eraldisest kasu­tamata jäänud osa, samuti tagastama Eraldise osa, mille sihipärane kasutamine ei ole doku­­mentaalselt tõestatud neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates Ministeeriumilt vastava­sisu­lise kirjaliku nõude saamisest;

2.2.10. hankima Projekti elluviimiseks vajalikud vahendid (omafinantseerimine/ ja või kaas­finant­seerimine) ulatuses, mida ei kata Ministeeriumi osalus (Eraldis) juhul kui taotluse esi­ta­misel on omafinantseerimine ja/või kaasfinantseerimine ette nähtud ning esitama Minis­tee­riumile seda tõendava dokumentatsiooni.

2.3. Eraldise saaja kasutab Lepingust tulenevaid õigusi ja täidab lepingust tulenevaid kohustusi Pirita Linnaosa Valitsuse kaudu (Merivälja tee 24, tel 645 7600, faks 645 7609, e-post pirita@tallinnlv.ee).

 

3.         Ministeeriumi õigused ja kohustused

3.1.      Ministeeriumil on õigus:

3.1.1.   kontrollida jooksvalt Lepingu täitmise käiku;

3.1.2.   kontrollida Eraldise sihipärast kasutamist ja teostada täisauditit Lepingu täitmise suhtes;

3.1.3.   teha ettepanekuid Lepingut puudutavatesse pressiavaldustesse ja sõnavõttudesse.

3.2.      Ministeerium kohustub:

3.2.1.   kandma Eraldise  Eraldise saajale Lepingu 4. peatükis sätestatud tingimustel ja korras.

 

4.         Finantseerimine

4.1.      Ministeerium kannab Eraldise 55 200.- (viiskümmend viis tuhat kakssada) krooni Eraldise saaja Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arveldusarvele 10220067105019 viitenumber 5280050050050228 aktsiaselts SEB Eesti Ühispank 15 (viieteistkümne) tööpäeva möödumisel arvates Lepingu sõlmimisest.

 

5.         Vastutus lepingu rikkumisel ja vääramatu jõud

5.1.      Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest Võlaõigus­seadu­ses sätestatud alustel ning Pooltel on õigus kasutada Võlaõigusseaduses  sätestatud õigus­kaitsevahendeid.

5.2.      Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Lepingus mõistetakse vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte asu­koha­järgses haldusüksuses, mis oluliselt takistab Lepingu täitmist ning samuti muid Le­pingus loetlemata asjaolusid, mida mõlemad Pooled kirjalikus vormis aktsepteerivad väära­­matu jõuna. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

 

6.         Lepingu lõpetamise tingimused ja kord

6.1.      Ministeeriumil on õigus Lepingust taganeda, kui Eraldise saaja oluliselt rikub Lepingut. Oluliseks Lepingu rikkumiseks käesolevas Lepingus loetakse muuhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevaid asjaolusid:

6.1.1.   Eraldise saaja on taotluse esitamisel Ministeeriumile ja/ või Hasartmängumaksu Nõu­kogule esitanud valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on olnud otsuse tegemisel määrava tähtsusega; või esitab võltsitud dokumente või valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet Lepingu täitmise käigus või

6.1.2.   Eraldist või osa sellest ei kasutata sihipäraselt ja Lepinguga sätestatud tingimustel ja korras või

6.1.3.   Eraldise saaja ei esita õigeaegselt või ei esita üldse Lepingu täitmise aruandeid ja/ või Minis­teeriumi või Riigikontrolli nõudmisel Eraldise sihtotstarbelist kasutamist tõendavaid kuludokumente või

6.1.4.   Eraldise saaja ei esita viivitamatult Lepingu punktis 2.2.7. sätestatud informatsiooni ja doku­mentatsiooni või

6.1.5.   Eraldise saaja ei hoia korras Lepinguga seotud dokumentatsiooni, mistõttu ei ole Minis­teeriumil võimalik veenduda, et Eraldist on kasutatud Lepinguga sätestatud tingimustel ja korras.

6.2.      Eraldise saajal on kohustus tagastada Ministeeriumi nõudel kogu Eraldis või osa sellest ka juhul kui Eraldise mittesihipärane kasutamine või valeandmete või muu oluliselt eksitava teabe või võltsitud dokumentide esitamine saab Ministeeriumile teatavaks alles pärast Lepingu täitmist.

 

7.         Lepingu muutmine

7.1.      Lepingu tingimusi võib muuta Poolte kirjaliku kokkuleppega. Kokkuleppe saavutamiseks esitab huvitatud Pool teisele Poolele kirjaliku taotluse Lepingu tingimuste muutmiseks. Teine Pool peab kümne (10) päeva jooksul arvates taotluse saamisest teatama huvitatud Poolele kirjalikult oma seisukoha.

7.2.      Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja kirjutatakse alla mõlema Poole poolt.

7.3.      Ministeerium võib Lepingu tingimusi ühepoolselt muuta juhul kui see tuleneb Eesti Vaba­riigi õigusaktidest.

 

8.         Vaidluste lahendamise kord

8.1.            Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad Pooled vastava küsimuse seadus­järgsest regulatsioonist.

8.2.            Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitte­saavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus.

 

9.         Teadete edastamine

9.1.      Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teisele Poolele tema Lepingus märgitud aadressil. Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Poolt.

9.2.      Poolte vahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja- arvatud juhtudel kui sellised teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

9.3.      Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üleantuks kui teade on üleantud allkirja vastu või saadetud tähitud postiga ja postitamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.

9.4.      Poole iga nõue teisele Poolele, millega teatatakse Lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis.

9.5.      Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi või e-posti kaudu.

 

10.       Lõppsätted

 

10.1.        Eraldise saajal ei ole õigust loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolman­datele isikutele ilma Ministeeriumi vastavasisulise kirjaliku nõusolekuta.

10.2.        Leping jõustub allakirjutamise momendist ning kehtib kuni Poolte poolt oma Lepingust tule­nevate kohustuste täieliku ja kohase täitmiseni või Lepingu lõpetamiseni Lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

10.3.        Leping on koostatud eesti keeles kolmes eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks Lepingu eksemplar ning üks Lepingu eksemplar edastatakse Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2002 määruse nr 140 § 4 lõike 3 kohaselt Rahandus­minis­teeriumile.

 

11.       Poolte kontaktisikud:

11.1.    Ministeeriumi esindajaks Lepingu täitmisel, samuti Lepingu täitmise aruannete kont­rollimisel ning vajadusel kuludokumentide esitamise nõudmisel on Kersti Pung (tel 626 9221, e-post: kersti.pung@sm.ee).

11.2     Eraldise saaja esindajaks Lepingu täitmisel ning Ministeeriumile Lepingu täitmisega

seon­duva informatsiooni andmisel on Helen Veebel (tel: 64 57624).

 

12.       Lepingu lisad

12.1     Lepingu lahutamatuks osaks on alljärgnev lisa:

12.1.1. Lisa 1 -  Projekt (taotlus).

 

13.       Poolte allkirjad

 

Ministeerium:                                                                Eraldise saaja:

Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium                         Tallinna linn

Registrikood 70001952                                              Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Gonsiori tn 29, 15027 Tallinn                                     tel 640 4141, faks 640 4327

Tel 626 9301, faks 699 9520                                       aktsiaselts SEB Eesti Ühispank

Eesti Ühispank a/a 10220027689012                           a/a 10220067105019

Rahandusministeerium                                                Tallinna Linnakantselei finantsteenistus

Viitenumber 1200003097                                            Viitenumber 5280050050050228

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär