Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lagedi tee 8A kinnistu aadressi muutmine ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2007 korraldus number 2166
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. detsember 2007 nr 2166-k

 

 

Lagedi tee 8A kinnistu aadressi muutmine ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Maakatastriseaduse § 18 lg 2, Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused, Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2007 määruse nr 184 „Aadressandmete süsteemi kehtestamine“ § 6 lg 3 p 2 ning § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 7. veebruari 2007 määruse nr 16 “Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“ § 1 p 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1676-k kehtestatud Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringuga Lasnamäe linnaosas ning tulenevalt OÜ Piccolo Pizza 26. novembri 2007 avaldusest:

 

 

1.        Muuta kinnistu Lagedi tee 8A (kinnistusregistri registriosa nr 1720101, katastritunnus 78403:313:0360, maakasutuse sihtotstarve – sihtotstarbeta maa) aadress ning määrata sihtotstarbed vastavalt Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringule Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1     uued aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1        Tooma tn 13, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 6 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.2        Tooma tn 15, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 7 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%.

2.        Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Maa‑ameti Tallinna katastribüroole, Põhja-Eesti Päästekeskusele ja OÜ-le Piccolo Pizza.

3.        Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär