Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2007 määrus number 104
Jõustumine:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

  12. detsember 2007 nr 104

 

 

 

 

 

Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna
 põhimääruse  § 52 lõike 7 ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2007 istungi protokolli nr 40 päevakorrapunktiga 26.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 2003 määrusega nr 64 kinnitatud Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1.1  esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus (edaspidi keskus) on Tallinna linna hoolekandeasutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on avahoolduse kompleksteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine Kesklinna piirkonna eakatele, puuetega inimestele, lastega peredele ja teistele abivajajatele.“;

2) punkti 1.5 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Keskusel on oma alaeelarve ning Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat.“;

3) punktis 2.1.3 asendatakse sõna „huvialategevuste“ sõnaga „huvitegevuste“;

4) punkti 2.1.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2.1.5 isikliku hügieeni ja pesupesemisega seotud teenuste osutamine, iluteenuste ja vajadusel muude teenuste osutamise korraldamine;“;

5) punkti 2.1.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2.1.7 koduteenuste osutamine Kesklinna piirkonna eakatele, puuetega inimestele, lastega peredele ja teistele abivajajatele. Koduteenuste osutamise kvaliteedi üle teostab järelevalvet linnaosa valitsus.“;

6) punkti 2.1.13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2.1.13 innovaatilise tegevuse toetamine ja koostöö arendamine sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutuste, mittetulundusühingute ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii kodu- kui välismaal. Keskus on praktikabaasiks kõrgkoolide üliõpilastele.“;

7) punkt 3.3.2 tunnistatakse kehtetuks;

8) punktis 3.5 asendatakse sõna „eelarve“ sõnaga „ alaeelarve“;

9) punkt 3.7.1 tunnistatakse kehtetuks;

10) punkti 3.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3.8 Keskuse raamatupidamist ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras tsentraliseeritult linnaosa valitsuse poolt.“;

11) punktid 3.9 ja 4.3.4 tunnistatakse kehtetuks;

12) punkti 4.3.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4.3.7 omab õigust volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama keskust kohtus riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;“;

13) punktid 4.3.8 ja 4.3.12 tunnistatakse kehtetuks;

14) punkti 4.3.13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ 4.3.13 korraldab keskusele saabunud kirjade, teabenõuete, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;“;

15) punkt 4.3.14 tunnistatakse kehtetuks;

16) põhimäärust täiendatakse punktiga 4.4 järgmises sõnastuses:

„4.4 Keskuse juhatajat asendab juhataja asetäitja või linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär