Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel sõlmitud sihtotstarbelise toetuse muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 05.12.2007 korraldus number 2135
Redaktsiooni kehtivus:05.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. detsember 2007 nr 2135-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel sõlmitud sihtotstarbelise toetuse lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2, Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007 määruse nr 32 „Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve“ lisaga 5:

 

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel 28. märtsil 2007 sõlmitud sihtotstarbelise toetuse lepingu muutmise lepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingu muutmise lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 5. detsembri 2007

korralduse nr 2135-k

LISA

 

Sihtotstarbelise toetuse lepingu muutmise lepingu projekt

 

Tallinnas .... detsembril 2007

 

 

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7,15199 Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse 5. detsembri 2007 korralduse nr ...-k alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli

ja

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak, registrikoodiga 90008436, asukohaga Narva mnt 95, 10127 Tallinn, mida esindab juhatuse liige Riho Rõõmus (edaspidi nimetatud Eraldise saaja), keda edaspidi nimetatakse ka eraldi Pool ja koos Pooled,

 

leppisid kokku alljärgnevas:

 

1.      Muuta  Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak vahel 28 märtsil 2007 sõlmitud sihtotstarbelise toetuse lepingu punkti 2.1  ja sõnastada järgmiselt:

„2.1 Leping on sõlmitud Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 75 “Tallinna linna 2007. aasta eelarve“ lisas 5 Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak toetuseks ettenähtud 1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) krooni ja 1. novembri 2007 määruse nr 32 „Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve“ lisas 5 Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak toetuseks ettenähtud 500 000 (viissada tuhat) krooni (edaspidi Eraldis) sihtotstarbeliseks kasutamiseks.“

2.      Täiendada sihtotstarbelise toetuse lepingu punkti 2.2  alapunktiga 2.2.4 ja sõnastada järgmiselt:

„2.2.4 põhikirjaliste eesmärkide kvaliteetne täitmine.“

3.      Asendada sihtotstarbelise toetuse lepingu punktis 3.1 sõna „neljas“ sõnaga „viies“.

4.  Täiendada sihtotstarbelise toetuse lepingu punkti 3.1 alapunktiga 3.1.5 ja sõnastada järgmiselt:

„3.1.5 500 000 (viissada tuhat) krooni 7. detsembril 2007.“

 

5.  Käesolev sihtotstarbelise toetuse lepingu muutmise leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist  jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.

 

 

Poolte allkirjad:

 

Tallinna linn                                                                Sihtasutus Tallinna Lauluväljak

 

 

 

 

________________                                                    __________________

Jaanus Mutli                                                                  Riho Rõõmus

Abilinnapea                                                                   Juhataja

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär