Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2061-k "Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse

Tallinna Linnavalitsus 05.12.2007 korraldus number 2133

Redaktsiooni kehtivus 05.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. detsember 2007 nr 2133-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2061-k “Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiseks“ muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldust nr 2061-k „Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiseks“ järgmiselt:

1.1 muuta punktiga 2 moodustatud linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1.2   arvata komisjoni koosseisust välja Endrik Mänd;

1.1.3 kinnitada komisjoni liikmeks Urmas Kaldaru – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna linnadisainer;

1.2  muuta punkti 6 ja sõnastada alljärgnevalt:

“6. Komisjonil viia  7. detsembriks läbi arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise konkurss “Põhjala valguspärl“ ning esitada konkursi tulemuste kokkuvõte linnavalitsusele hiljemalt 31. detsembriks.“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1.1.2 ja 1.1.3 nimetatud isikutele, Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär