Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 29.05.2003 nr 35
Akt viitab
 
Tlv k 21.06.2004 nr 1376
 
Tvk m 11.01.2001 nr 3
Aktile viitab
 
Tvk o 18.09.2008 nr 183
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tatari tn 23//25 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 05.12.2007 korraldus number 2125
Redaktsiooni kehtivus:05.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. detsember 2007 nr 2125-k

 

 

Tatari tn 23 // 25 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10 ja § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2004 korraldusega nr 1376-k:

 

 

1. Võtta vastu Tatari tn 23 // 25 kinnistu detailplaneering, Arhitektibüroo Pilter ja Taras OÜ töö nr T-05-0308, milles on kavandatud liita Kesklinnas 0,4 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvad Tatari tn 23 // 25 ja Tatari tn 23a kinnistud, on määratud tekkivale krundile 55% ulatuses ärimaa ja 45% ulatuses elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus 2‑6‑korruselise eluruumidega ärihoone ehitamiseks.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär