Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Projekti "Tallinna tramm" trammiliinide Lasnamäe – Vabaduse väljak ja Lennujaam – Balti jaam trasside kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2007 otsus number 289
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

29. november 2007 nr 289

 

 

 

 

Projekti “Tallinna tramm“ trammiliinide Lasnamäe – Vabaduse väljak ja Lennujaam – Balti jaam trasside kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2005 otsusega nr 218 “Projektis “Tallinna tramm“ osalemine ja projekti teostatavus-tasuvusuuringu läbiviimine ning taotluse koostamine projektile toetuse saamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist“,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada projekti “Tallinna tramm“ trammiliin Lasnamäe – Vabaduse väljak trass konsortsiumi SYSTRA – Sweco Projekt AS – OÜ Hendrikson & Ko poolt välja töötatud baasvariandi 2G ja trammiliin Lennujaam – Balti jaam trass baasvariandi Tartu – T alusel vastavalt lisale.

2. Tallinna Transpordiametil esitada 3 kuu jooksul peale trassi valiku kinnitamist Tallinna Linnavolikogus ning transpordi infrastruktuuri investeeringute kava kinnitamist Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumis Tallinna Linnavalitsuse istungile informatsioon projekti “Tallinna tramm“ teostatavusuuringu kohta. Informatsioonis esitada projekti elluviimise täpne ajakava ning üksikasjalikud arvestused finantseerimisvajaduse kohta linnaeelarvest aastate lõikes kogu projekti teostamise perioodi vältel. Arvestuste tegemisel lähtuda Tallinna Linnavolikogu poolt kinnitatud trassi valikust. Samas näidata nii investeeringutega kaasnevad kulutused (s.o infrastruktuuri rajamine ning seadmete ja veeremite hankimine) kui ka uute trammiliinide ekspluatatsioonikulud.

3. Tallinna Linnavalitsusel koostada 2008. aasta märtsiks lihtsustatud variant uue Lasnamäe suunalise trammiliini rajamiseks.

4. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks konsortsiumile SYSTRA – Sweco Projekt AS – OÜ Hendrikson & Ko ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007
otsuse nr 289
LISA

 

Projekti “Tallinna tramm“ esimese etapi (2007‑2013) trammiliinid Lasnamäe – Vabaduse väljak baasvariant 2G ja
Lennujaam–Balti jaam baasvariant Tartu–T

 

 

 

Projekti “Tallinna tramm“ esimese etapi (2007‑2013) trammiliinid Lasnamäe – Vabaduse väljak baasvariant 2G ja Lennujaam – Balti jaam baasvariant Tartu – T

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees