Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine

Tallinna Linnavolikogu 29.11.2007 määrus number 42
jõustumine 03.12.2007
Kehtetuks tunnistamine 09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus 03.12.2007 - 09.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

29. november 2007 nr 42

 

 

Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna  ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2,
konkurentsiseaduse § 17 lõike 1 ja ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 3 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korras tehakse järgmised muudatused:

1) Punkti 5 täiendatakse alapunktidega 5.1 ja 5.2 järgmises sõnastuses:

“5.1 Käesoleva korra punktis 3 nimetatud ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni teenuse hind kujundada selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

5.1.1 tootmiskulude katmine;

5.1.2 kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;

5.1.3 keskkonnakaitse tingimuste täitmine;

5.1.4 põhjendatud tulukus;

5.1.5 ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise kavale vee-ettevõtja põhitegevuspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999.

5.2 Linnavalitsusel töötada välja käesoleva korra alapunktis 5.1.5 nimetatud vee-ettevõtja põhitegevuspiirkonna elanikkonnale ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamisest tingitud vee hinnatõusu hüvitamise kord.”.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel esitada ühe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest elanikkonnale vee hinnatõusu hüvitamise kord Tallinna Linnavolikogule.

§ 3.  Määrus jõustub 3. detsembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees