Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
03.12.2007-09.11.2012

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2007 määrus number 42
Jõustumine:03.12.2007
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:03.12.2007 - 09.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

29. november 2007 nr 42

 

 

Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna  ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2,
konkurentsiseaduse § 17 lõike 1 ja ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 3 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korras tehakse järgmised muudatused:

1) Punkti 5 täiendatakse alapunktidega 5.1 ja 5.2 järgmises sõnastuses:

“5.1 Käesoleva korra punktis 3 nimetatud ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni teenuse hind kujundada selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

5.1.1 tootmiskulude katmine;

5.1.2 kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;

5.1.3 keskkonnakaitse tingimuste täitmine;

5.1.4 põhjendatud tulukus;

5.1.5 ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise kavale vee-ettevõtja põhitegevuspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999.

5.2 Linnavalitsusel töötada välja käesoleva korra alapunktis 5.1.5 nimetatud vee-ettevõtja põhitegevuspiirkonna elanikkonnale ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamisest tingitud vee hinnatõusu hüvitamise kord.”.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel esitada ühe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest elanikkonnale vee hinnatõusu hüvitamise kord Tallinna Linnavolikogule.

§ 3.  Määrus jõustub 3. detsembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees