Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2007 määrus number 39
Jõustumine:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2020 - ... [RT IV, 29.10.2019, 11]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 17.10.2019 nr 20 [RT IV, 29.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]
Tvk m 02.12.2010 nr 58, jõustumine 01.01.2011

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

29. november 2007 nr 39

 

 

Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2, § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 23 lõike 1 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 punkti 5 ja § 39 lg 1 punkti 4 alusel.

 

 

     

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus reguleerib Tallinna linna eelarvest Tallinna endistele linnapeadele (edaspidi toetuse saaja) igakuise rahalise toetuse (edaspidi toetus) maksmise tingimusi ja korda.

§ 2. Toetuse suurus

Toetuse saajale makstav toetus on 1000 eurot kuus.

[RT IV, 29.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

§ 3. Toetuse maksmise tingimused

Toetust makstakse toetuse saajale, kes on jõudnud vanaduspensioni ikka ja ei oma kehtivat töö- või teenistussuhet.

§ 4. Toetuse taotlemine

(1) Toetuse saaja esitab toetuse saamiseks linnasekretärile kirjaliku taotluse.

(2) Taotlusele lisab toetuse saaja omakäelise kinnituse, et ta vastab määruse § 3 toodud nõuetele ning kohustub tööle või teenistusse asumisel esitama linnasekretärile viivitamatult sellekohase kirjaliku teatise.

§ 5. Toetuse maksmine

(1) Toetuse maksmist alustatakse toetuse saaja poolt esitatud taotluse vastuvõtmise kuupäevale järgnevast kalendrikuust.

(2) Toetust makstakse igakuiselt jooksva kalendrikuu eest toetuse saaja poolt kirjalikus taotluses märgitud pangakontole.

(3) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui toetuse saaja asub tööle või teenistusse. Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse saaja poolt linnasekretärile esitatud vastava kirjaliku teatise alusel tööle või teenistusse asumisele järgnevast kalendrikuust.

(4) Toetuse saaja surma korral lõpetatakse toetuse maksmine surmapäevale järgnevast kalendrikuust.

(5) Toetuse saajal on õigus toetusest loobuda. Toetuse maksmine lõpetatakse linnasekretärile esitatud kirjaliku teatise esitamisele järgnevast kalendrikuust, kui teatises ei ole märgitud teist kuupäeva.

(6) Toetuse maksmist korraldab Tallinna Linnakantselei.

§ 6. Rakendussätted

Tallinna Linnavolikogu otsuste alusel igakuist toetust saavatele Tallinna endistele linnapeadele jätkatakse määruse jõustumisel toetuse maksmist § 2 toodud määras ilma täiendava kirjaliku taotluseta.

§ 7. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees