Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 29.11.2007 määrus number 38
Jõustumine:06.12.2007
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

29. november 2007 nr 38

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse asjaõigusseaduse § 241 lõike 5, § 249 lõike 11, täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 ja maareformi seaduse § 25 lõike 4 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 65 lõikega 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud linnavara valitsemise korraga punktidega 19 kuni 23.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruses nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi 1 täiendatakse teise lausega: “Käesolevas korras mõistetakse mõiste hoonestusõigus all ka korterihoonestusõigust ulatuses, mis ei ole vastuolus korterihoonestusõiguse olemusega.“.

(2) Paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Hoonestusõiguse seadmise lubatavus

(1) Kinnistule võib seada hoonestusõiguse kui:

1) kinnistu või selle osa ei ole vajalik avalikuks kasutamiseks või linna valitsemiseks ning kinnistule on kavandatud püstitada maaga püsivalt ühendatud ehitis või rekonstrueerida ja/või laiendada kinnistul asuvat ehitist;

2) kinnistule on vajalik püstitada avalikuks kasutamiseks või linna valitsemiseks vajalik ehitis või kinnistul asuvat avalikuks kasutamiseks või linna valitsemiseks vajalikku ehitist on vajalik rekonstrueerida ja/või laiendada.

(2) Hoonestusõiguse seadmise võib otsustada ka kinnistusraamatusse kandmata katastriüksusele ja hoonestusõiguse võib seada ka kinnistu jagamise ning kinnistute ühendamise tulemusel tekkiva(te)le kinnistu(te)le.“.

(3) Paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Kinnistule hoonestusõiguse seadmise tähtajaga üle 50 aasta ja otsustuskorras ning kui kinnistul asub hoone, mis antakse hoonestusõiguse seadmisega hoonestaja omandisse, otsustab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi nimetatud linnavolikogu).“.

(4) Paragrahvi 5 täiendatakse ja lisatakse pärast sõnu “korraldajaks on“ sõnad “linnavolikogu või“.

(5) Paragrahvi 6 lõike 1 teist lauset muudetakse ja asendatakse sõnad: “linnavalitsuse poolt määratud ametiasutusele (edaspidi nimetatud ametiasutus)“ sõnadega “linnavalitsusele, kes edastab taotluse vastavale ametiasutusele (edaspidi nimetatud ametiasutus) menetlemiseks.

(6) Paragrahvi 7 muudetakse järgmistelt:

1) lõiget 1 muudetakse ja esimeses lauses asendatakse sõnad “olenevalt hoonestusõiguse tähtajast“ sõnadega “vastavalt käesolevale korrale,“;

2) lõike 1 punkti 1 täiendatakse ja lisatakse esimeses lauses pärast sõna “aadress“ sõna “olemasolul“ ning lisatakse teine lause järgmises sõnastuses: “Kinnistu jagamise või kinnistute ühendamise tulemusel tekkiva(te) kinnistu(te) ligikaudne (ligikaudsed) pindala(d) ja olemasolul katastritunnus(ed), kui hoonestusõigus  seatakse kinnistu jagamise ning kinnistute ühendamise tulemusel tekkiva(te)le kinnistu(te)le.“;

3) lõike 1 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“6) eelläbirääkimistega pakkumise korral pakkumise tingimused;“;

4) lõiget 1 täiendatakse uue punktiga 61 järgmises sõnastuses:

“61) avaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korral pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja pakkumise võitja väljaselgitamise alused;“;

5) lõiget 1 täiendatakse uue punktiga 6² järgmises sõnastuses:

“6²) avaliku enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korral vajadusel osavõtutasu, pakkumise tagatis ja infopaketi maksumus;“;

6) lõike 1 punkti 7 täiendatakse ja lisatakse pärast sõnu “suurus või“ sõna “vajadusel“;

7) lõike 1 punkti 8 täiendatakse ja lisatakse esimeseks sõnaks “vajadusel“;

8) lõike 1 punktis 23 jäetakse välja sõna “muude“;

9) lõike 1 punkt 26 tunnistatakse kehtetuks;

10) lõiget 1 täiendatakse uue punktiga 291 järgmises sõnastuses:

“291) Maareformi seaduse § 25 lõikes 4 nimetatud maa hoonestusõigusega koormamisest laekunud rahast (hoonestusõiguse seadmise tasust ja hoonestusõiguse aastatasust) riigieelarvesse kantavast osast (65 protsenti) mahaarvatava osa – Tallinna linna poolt hoonestusõigusega koormatud maa parendamiseks, sealhulgas detailplaneeringu koostamiseks, tehtud põhjendatud kulude suurus;“;

11) lõiget 2 täiendatakse ja lisatakse teise lause lõppu sõnad “või kui hoonestusõigus seatakse kinnistu jagamise või kinnistute ühendamise tulemusel tekkiva(te)le kinnistu(te)le, tuleb plaanil või skeemil näidata millis(t)ele kinnistu jagamisel tekkiva(te)le kinnistu(te) osa(de)le või millistele ühendatavatele kinnistutele hoonestusõigus seatakse.“;

12) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

“(3) Vajadusel võib linnavolikogu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud linnavolikogu otsuses volitada linnavalitsust muutma kinnistu hoonestusõigusega koormamise tingimusi ja kinnitama eelläbirääkimistega pakkumise tulemusi. Linnavolikogu otsuses tuleb märkida, milliseid konkreetseid tingimusi võib linnavalitsus vajadusel muuta.“.

(7) Paragrahvi 9 lõike 1 punkti 2 esimest lauset täiendatakse ja lisatakse pärast sõnu “läbiviimise tingimused“ sõnad “andmed ja dokumendid,“.

(8) Paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks.

(9) Paragrahvi 11 muudetakse järgmiselt:

1) pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “Avaliku enampakkumise teade, infopakett ja küsimuste esitamine“;

2) lõike 2 punkti 7 muudetakse ja asendatakse sõnad “ning suulise enampakkumise puhul ka osavõtutasu suurus“ sõnadega “ja osavõtutasu suurus ning infopaketi maksumus“;

3) lõiget 3 täiendatakse järgmiselt:

“Küsimused hoonestusõiguse ja enampakkumise tingimuste kohta tuleb esitada kirjalikult posti, faksi või elektronkirja teel. Kui enampakkumise kohta väljastatakse infopakett, on selle väljavõtmine kohustuslik ning küsimusi hoonestusõiguse ja enampakkumise tingimuste kohta võivad esitada ainult infopaketi välja võtnud pakkujad. Infopaketi välja võtmata jätnud pakkuja esitatud pakkumist ei arvestata ja tagastatakse avamatult pakkujale.“.

(10) Korda täiendatakse paragrahviga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Pakkuja kvalifitseerimise tingimused ja pakkumise tegemine

(1) Pakkuja peab vastama nõutud tingimustele, kui tingimused on käesoleva korra § 7 nimetatud linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega määratud. Pakkuja, kes nõutud tingimustele ei vasta, esitatud pakkumist ei arvestata.

(2) Pakkuja peab tegema pakkumise vastavalt kas hoonestusõiguse aastatasu või hoonestusõiguse seadmise tasu kohta ning esitama kõik nõutud dokumendid nõuetele vastavalt.“.

(11) Korda täiendatakse paragrahviga 11² järgmises sõnastuses:

§ 11². Pakkumisest loobumine

Kinnistu omanik võib igal ajal enne pakkumiste avamise kuupäeva enampakkumisest loobuda või avaliku enampakkumise teatavaks tehtud tingimusi muuta. Loobumine või tingimuste muutmine otsustatakse linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega vastavalt sellele, millega olid määratud hoonestusõiguse tingimused, arvestades käesoleva korra § 7 lõikes 3 sätestatud erisust, ning tehakse teatavaks samal viisil kui avalik enampakkumine.“.

(12) Paragrahvi 13 muudetakse järgmiselt:

1) lõike 1 esimest lauset muudetakse ja asendatakse sõnad “dokumentide ärakirjad, mis tõendavad enampakkumisest osavõtu tasu ja tagatisraha tasumist või nõutud pangagarantiide olemasolu“ sõnadega “kõik nõutud dokumendid“;

2) lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Isikuid, kes ei vasta kvalifitseerimise tingimustele või kes või kelle seaduslik esindaja ei nõustu andma allkirja või ei ole tasunud tähtaegselt osavõtutasu või tagatisraha või esitanud nõutud pangagarantiid või ei ole esitanud muid nõutud dokumente, enampakkumisele ei lubata.“;

3) lõike 3 esimest lauset täiendatakse ja lisatakse pärast sõnu “lõikes 1“ sõnad “ja lõikes 2“.

(13) Paragrahvi 16 lõiget 2 muudetakse ja asendatakse esimeses lauses sõnad “enampakkumise lisatingimused (kui need olid kehtestatud)“ sõnadega “muud hoonestusõiguse tingimused“.

(14) Paragrahvi 17 muudetakse järgmiselt:

1) lõiget 1 muudetakse ja esimeses lauses asendatakse sõnad “enampakkumisel osaleja“ sõnaga “pakkuja“;

2) lõike 1 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) dokument tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta, kui nende tasumine oli nõutud;“;

3) lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

“6) pakkuja kvalifitseerimiseks nõutud dokumendid;“;

4) lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

“7) muud nõutud dokumendid;“;

5) lõiget 2 muudetakse ja esimeses lauses jäetakse välja sõnad: “ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga“.

(15) Paragrahvi 18 muudetakse järgmiselt:

1) lõiget 2 muudetakse ja lisatakse esimeses lauses pärast sõnu “teates märgitud“ sõnad “kuupäeval ja“ ning teises lauses pärast sõna “tähtajaks“ sõnad “käesoleva korra § 11 nimetatud teates märgitud kohta“;

2) lõike 4 esimest lauset muudetakse ja lisatakse pärast sõnu “pakkumist või“ sõnad “ühtegi pakkujat ei kvalifitseerita või“;

(16) Paragrahvi 20 muudetakse ja asendatakse sõnad “ja võitjast“ sõnadega “(pakkumised teinud isikute nimed ning pakkumissummad)“.

(17) Paragrahvi 22 muudetakse järgmiselt:

1) lõike 1 esimest lauset muudetakse ja täiendatakse ning asendatakse sõna “Kümne“ sõnaga “Viieteistkümne“ ning lisatakse pärast sõna “käskkirja“ sõnad “pakkujate kvalifitseerimise ning“;

2) lõiget 2 täiendatakse uue punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“11) otsust pakkujate kvalifitseerimise kohta;“.

(18) Paragrahvi 23 lõiget 5 täiendatakse järgmiselt: “10 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste mittekinnitamisest arvates“ ning lause “Kui enampakkumise korraldaja ei tagasta tagatisraha või osavõtutasu tähtajaks, maksab ta pakkujale viivist 0,1% päevas tema poolt makstud tagatisraha või osavõtutasu summast.“.

(19) Paragrahvi 24 muudetakse järgmiselt:

1) lõike 2 esimest lauset muudetakse ja asendatakse sõnad “pärast enampakkumise toimumist“ sõnadega “enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates.“;

2) paragrahvi täiendatakse uue lõikega 3 järgmises sõnastuses:

“(3) Enampakkumisest loobumise korral vastavalt käesoleva korra §‑le 11² tagastab pakkumise korraldaja pakkujatele nende makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumisest loobumise otsustamist. Kui enampakkumise korraldaja ei tagasta tagatisraha tähtajaks, maksab ta pakkujale viivist 0,1% päevas tema poolt makstud tagatisraha summast.“.

(20) Paragrahvi 26 muudetakse järgmiselt:

1) olemasolev tekst loetakse lõikeks 1;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

“(2) Ametiasutus määrab eelläbirääkimistega pakkumisel osalemiseks esitatavad andmed ja dokumendid ning pakkumise läbiviimise tingimused, mis ei ole määratud käesoleva korra §‑s 7 nimetatud linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega.“;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

“(3) Komisjon võib igal eelläbirääkimistega pakkumise menetluse etapil küsida pakkujalt pakkumise kohta selgitusi.“.

(21) Paragrahvi 27 muudetakse ja lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna “lisatingimused“ sõnaga “tingimused“ ning lõikes 2 asendatakse sõna “lisatingimustele“ sõnaga “tingimustele“.

(22) Korda täiendatakse paragrahviga 271 järgmises sõnastuses:

§ 271. Eelläbirääkimistega pakkumise tagatisraha ja osavõtutasu

(1) Eelläbirääkimistega pakkumise tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii ja osavõtutasu ning infopaketi maksumus ja nende maksmise tähtajad määratakse vajadusel käesoleva korra §‑s 7 nimetatud linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega.

(2) Tagatisraha tasaarvestamine ja tagastamine toimub vastavalt käesoleva korra §‑le 24, kusjuures teistele pakkujatele, kelle esitatud pakkumine ei osutunud parimaks, tagastab pakkumise korraldaja nende makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt kümne tööpäeva jooksul käesoleva korra §‑s 31 nimetatud linnavolikogu otsuse või linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest arvates.“.

(23) Paragrahvi 28 muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi pealkirja lisatakse järgmised sõnad: “, infopakett, küsimuste esitamine ja pakkumisest loobumine“;

2) paragrahvi olemasolev tekst loetakse lõikeks 1 ja asendatakse sõna “lisatingimused“ sõnaga “tingimused“;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

“(2) Infopaketi väljavõtmine on kohustuslik. Infopaketi väljastamine ning küsimuste esitamine hoonestusõiguse tingimuste ja pakkumiste tingimuste kohta toimub vastavalt käesoleva korra § 11 lõikele 3. Kinnistu omanik võib igal ajal enne lõplike pakkumiste avamise kuupäeva eelläbirääkimistega pakkumisest loobuda või eelläbirääkimistega teatavaks tehtud tingimusi muuta käesoleva korra § 11² kohaselt. Eelläbirääkimistega pakkumisest loobumisest või tingimuste muutmisest teavitatakse kirjalikult pakkujaid, kui pakkumisest loobutakse või tingimusi muudetakse pärast esialgsete pakkumiste avamist.“

(24) Paragrahvi 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 29 Pakkumise tegemine ja pakkuja kvalifitseerimine

(1) Pakkuja peab tegema pakkumise kõigi pakkumise tingimuste kohta ning esitama kõik nõutud dokumendid nõuetele vastavalt. 

(2) Pakkuja kvalifitseerimine toimub vastavalt käesoleva korra § 111 lõikele  1.“.

(25) Paragrahvi 30 muudetakse järgmiselt:

1) lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras ja pitseeritakse. Käesoleva korra §‑s 26 nimetatud komisjon avab eelläbirääkimistega pakkumisele esitatud ümbrikud eelläbirääkimistega pakkumise teates märgitud kuupäeval ja kellaajal. Pakkumisi, mis ei ole tähtajaks käesoleva korra § 28 lõikes 1 nimetatud teates märgitud kohta laekunud, ei avata ning tagastatakse pakkujale. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni esimees, liikmed ja protokollija.“;

2) lõiget 4 muudetakse ja täiendatakse ning lisatakse esimeses lauses pärast sõnu “pakkumise teinud“ sõna “kvalifitseeritud“ ja teises lauses asendatakse sõnad “kõigi lisatingimuste kohta“ sõnadega “muude nõutud tingimuste kohta ning esitab kõik nõutud dokumendid“.

(26) Paragrahvi 31 muudetakse järgmiselt:

1) lõiget 1 muudetakse ja esimeses lauses asendatakse sõnad “nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda“ sõnadega “kehtestatud pakkumise tingimusi“ ning teises lauses asendatakse sõna “tähtajast“ sõnadega “otsustajast, arvestades käesoleva korra § 7 lõikes 3 sätestatud erisust,“;

2) paragrahvi täiendatakse uue lõikega 3 järgmises sõnastuses:

“(3) Sobivate pakkumiste puudumisel või kui eelläbirääkimistega pakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist või ühtegi lõplikku pakkumist või kui ühtegi pakkujat ei kvalifitseerita või kui ühtegi pakkumist ei arvestata või kui ükski pakkumine ei ole sobiv, loeb komisjon pakkumised nurjunuks.“.

(27) Paragrahvi 32 lõiget 1 muudetakse ja jäetakse välja teine lause.

(28) Paragrahvi 34 lõiget 2 muudetakse ja lisatakse pärast sõnu “pakkumisel on“ sõnad “hoonestusõiguse seadmise“.

(29) Paragrahvi 36 lõiget 4 täiendatakse järgmiselt:

Alates maareformi seaduse muutmise seaduse jõustumisest 27. novembril 2005, Tallinna linna munitsipaalomandisse antud, välja arvatud maareformi seaduse § 28 lõike 1 punktis 1 nimetatud maa, hoonestusõigusega koormamisest laekunud rahast – hoonestusõiguse seadmise tasust ja hoonestusõiguse aastatasust arvestab ametiasutus maha hoonestusõigusega koormatud maa parendamiseks, sealhulgas detailplaneeringu koostamiseks Tallinna linna poolt tehtud põhjendatud kulud. Ametiasutus kannab ülejäänud summast 65 protsenti 3 kuu jooksul laekumise päevale järgnevast päevast arvates üle riigieelarvesse kooskõlas riigieelarve seaduse § 32 lõike 1 alusel kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjaga.“.

(30) Paragrahvi 38 muudetakse ja jäetakse teises lauses välja sõnad: “linnavalitsuse korralduse või“.

(31) Paragrahvi 45 lõiget 2 täiendatakse järgmiselt: “Elamumaa sihtotstarbega kinnistut koormava hoonestusõiguse võõrandamise nõusoleku andmise otsustab linnavalitsus.“.

(32) Paragrahvi 46 lõiget 2 muudetakse ja jäetakse välja tekstis sõnad “või sellest loobumise“.

(33) Paragrahvi 51 täiendatakse ja lisatakse pärast sõna “kohustub“ sõnad “hoonestusõiguse tasu ja“.

(34) Paragrahv 52 tunnistatakse kehtetuks.

(35) Korda täiendatakse uue paragrahviga 521 järgmises sõnastuses:

§ 521. Hoonestusõiguse korterihoonestusõigusteks jagamine

Hoonestusõiguse korterihoonestusõigusteks jagamise nõusoleku andmise otsustab linnavalitsus korraldusega. Nõusoleku andmisel tuleb otsustada hoonestusõiguse tasu maksmise tagamiseks hoonestusõigusele seatud reaalkoormatise jagamine tekkivate korterihoonestusõiguste vahel.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 6. detsembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees