Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks

Tallinna Linnavolikogu 29.11.2007 otsus number 287

Redaktsiooni kehtivus 29.11.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

29. november 2007 nr 287

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatudTallinna põhimäärus“ § 40 alusel,

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 punkti 3 muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel esitada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007
otsuse nr 287
LISA

 

Püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 punkti 3 muutmise seaduse eelnõu

 

 

 

Püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) püsiasustusega väikesaared (edaspidi väikesaared) – Abruka, Aegna, Kihnu, Kessulaid, Kõinastu, Manija, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi ja Vormsi;“

 

 

 

 

Ene Ergma

Riigikogu esimees

Tallinn, 2007. a.

 

 

Seletuskiri püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 punkti 3 muutmise seaduse eelnõu juurde

 

 

 

1.    Seaduse eesmärk

Seaduse eemärgiks on täiendada püsiasustusega väikesaarte nimistut Aegna saarega, mis aitaks kaasa saare tervikliku ja tasakaalustatud arengu jätkumisele.

Aegna saar on osa Tallinna linna haldusterritooriumist. Saare seosed Tallinnaga ulatuvad 13. sajandisse. Kahjuks kahandas II Maailmasõda saarekogukonna suurust oluliselt. Lähiminevikus algas intensiivne saare külastamine tallinlaste poolt 1961. aastal. Saarega pidasid ühendust 5 laeva. Argipäevil viibis saarel ligi 000 ja nädalavahetustel kuni 5000 inimest. Täna on saarel 10 püsielanikku.

Viimase nelja suve jooksul on Tallinna Linnavalitsus korraldanud linnaeelarvest doteeritavat reisijate vedu laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn. On alustatud uurimis- ja ettevalmistamistöödega püsiühenduse pidamiseks saarega. Püsiühenduse loomist ootavad 32, sealhulgas 27 eravalduses oleva kinnistu omanikku, keda saaks kaasata saare turismiobjektide ja maastike miljööväärtuse tõstmise protsessis. Kahtlemata suurendaks püsiühendus ka saare püsielanikkonda, mis tähendaks püsiasustusega väikesaarte seaduse mõtte elluviimist – soodustaks elujõulise püsiasustuse taastamist ning sellega saare jätkusuutlikkuse tagamist.

“Tallinna arengukava 2006‑2021“ näeb ette saare arendamise lähtekohad. Aegna saarel heakorrastatakse rannaala, rajatakse rannapark ja väikelaevade külalissadam, korrastatakse saare infrastruktuur, sh teede, veevarustuse, kanalisatsiooni ja välisvalgustuse väljaehitamine.

Aegna saare kompleksse programmi elluviimine ei puuduta ainult tallinlasi ja nende puhkeolusid, vaid pakub võimalusi ka Eesti mandriosa elanikele väikesaare külastamiseks. Tallinna lahe akvatooriumis asuv saar võiks olla esimeseks peatuspaigaks väikelaevadel Eestisse saabuvatele mereturistidele.

2.    Eelnõu sisu võrdlev analüüs

1. jaanuaril 2008 jõustuva püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 punktiga 3 on kehtestatud püsiasustusega väikesaarte loetelu, kuhu kuuluvad Abruka, Kihnu, Kessulaid, Manija, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi ja Vormsi.

Samas on püsiasustusega väikesaarte loetelust välja jäänud Aegna saar, kuigi saarel on 10 püsielanikku ja saare pindala arvestades on tegemist väikesaarega. Et tagada Aegnal püsiasustuse säilimine, saare elulaadi omapära ja kultuuri järjepidevus, väikesaarele iseloomulik maastikuilme ja looduskeskkond ja selle kaitsmine, tuleks saarel elavatele püsielanikele võimaldada esmatähtsate avalike teenuste (korrakaitse- ja päästeteenistused, joogivesi, post- ja elektronside, elektrivarustus, transpordiühendus, alus- ja põhiharidus) kättesaadavus. 

Seega püsiasustusega väikesaarte seaduse mõtte ja sätte kohaselt on tegemist püsiasustusega väikesaarega. Nimetatud seadusemuudatus annaks saare kinnistuomanikele selge signaali, et nii kohaliku omavalitsuse kui ka riigi eesmärk on ka Aegna saare haldamisel püsiasustuse taastamine, säilitamine ja arengusuutlikkuse toetamine.

3.    Eelnõu terminoloogia

Eelnõu kasutab kehtivas õiguses kasutatavaid mõisteid.

4.    Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas rahvusvaheliste lepingute ja Euroopa Liidu õiguse põhimõtetega.

5.    Seaduse mõjud

Muudatuse vastuvõtmise korral käsitletaks Aegna saart kui püsiasustusega väikesaart, kuna  saarel on püsielanikud ja seega on tegemist püsiasustusega väikesaarega.

6.    Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused

Seaduse rakendamine ei nõua täiendavaid kulutusi.

7.    Seaduse jõustumine

Seadus jõustub üldises korras.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees