Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Endise "Otti II nr.2" maa osaline kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 28.11.2007 korraldus number 2037
Redaktsiooni kehtivus:28.11.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. november 2007 nr 2037-k

 

Endise “Otti II nr. 2“ maa osaline
kompensatsiooni määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 2 p 1, § 13, § 15 lg 1, Maa hindamise seaduse § 9 lg 1,
lg 3, lg 5, lg 6, lg 8, § 11 lg 1, § 12 lg 1, Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lg 11, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra punktidega 33, 34, 37 ja 371 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna
linnakomisjoni 25. aprilli 1994 otsusest nr 2740 ja 10. septembri 2001 otsusest nr 12213, Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2006 korraldusest nr 960-k, 17. oktoobri 2007 korraldusest nr 1780-k ja 17. oktoobri 2007 korraldusega nr 1780-k kinnitatud aktist nr 2581 ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 616 materjalidest:

 

 

1. Tallinna Linnavalitsuse 17. oktoobri 2007 korraldusega nr 1780-k kinnitatud aktis nr 2581 on määratud Haabersti linnaosas ja Mustamäe linnaosas, endisel Harjumaal, Harku vallas, Habersti mõisast eraldatud talukoht “Otti II nr. 2“ endisel kinnistul nr 20 asuva 171521 m2 (üldpindala 173900 m2) suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuseks 1 162 381 (üks miljon ükssada kuuskümmend kaks tuhat kolmsada kaheksakümmend üks) krooni.

2. Määrata punktis 1 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX Kuusalu vald, Harju maakond, 1/6 mõttelises osas, summas 193 730 (ükssada üheksakümmend kolm tuhat seitsesada kolmkümmend) krooni.

3. Punktis 3 nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium kolmes võrdses osas:

2008. aasta neljandas kvartalis 64 577 krooni;

2009. aasta neljandas kvartalis 64 577 krooni;

2010. aasta neljandas kvartalis 64 576 krooni.

5. Õigustatud subjekt on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates vara kompenseerimise otsuse vastuvõtmisest, esitama Tallinna Maa-ametile vormikohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui õigustatud subjekt ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel esitada avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama Tallinna Maa-ametile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui esitatud põhjused loetakse mõjuvateks, pikendatakse kompensatsiooni vastuvõtmise tähtaega. Kui leitakse, et kompensatsiooni tähtajaks vastuvõtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, jäetakse tähtaja pikendamise taotlus rahuldamata, teavitades sellest taotlejat.

Kui õigustatud subjekt kuue kuu jooksul, arvates kompensatsiooni määramise korralduse vastuvõtmisest või eelnimetatud pikendatud tähtajaks ei esita avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks pangakontole, tunnistab Tallinna Linnavalitsus kompensatsiooni määramise korralduse kehtetuks ja lõpetab kompenseerimismenetluse.

6. Endise kinnistu nr 20 maa tagastamise ja kompenseerimise taotlus 114347 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

7. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär