Rähni tn 4 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

Tallinna Linnavalitsus 28.11.2007 korraldus number 2034

Redaktsiooni kehtivus 28.11.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. november 2007 nr 2034-k

 

 

Rähni tn 4 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 4, lg 5, § 15 lg 1, lg 2, § 191, § 36 lg 1, Maakorraldusseaduse § 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56, 561, 562, 567, 568, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 28. detsembri 1998 otsusest nr 10427, millega loeti Rähni tn 4 ehitiste ja krundi suhtes õigustatud subjektiks XXXX XXXX16/17 mõttelises osas ning 10. mai 1999 otsusest nr 10747, millega muudeti XXXXXXXX mõttelise osa suuruseks 12/14 mõttelist osa, Tallinna notar Aivar Mesikäpa asendaja Eva-Ly Linnase 2. juunil 2005 tõestatud ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri nr 4341, millega XXXXXXXX loovutas maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, XXXX XXXX 8. novembri 2007 avaldusest, Osaühingu M.K. Konsultatsioonid koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 227-2042 ning maa tagastamise toimiku nr 4542 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas (endine kinnistu nr 4688 pindalaga 1001 m²), millest 213 m² tagastatakse nõudeõigusest suuremas ulatuses, alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Rähni tn 4;

1.2 pindala: 1071 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa järgmisele isikule:

XXXXXXXX, isikukood: XXXXXXXXXXX, elukoht: XXXXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101019075 elamu ning ehitisregistri koodidega 101019076 ja 101019077 kuurid) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 9. novembril 2007).

4. Kinnitada Rähni tn 4 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 9. novembri 2007 akt nr 270.

5. Määrata Kristiine linnaosas, Rähni tn 4, endisel kinnistul nr 4688 nõudeõiguse osast (858 m²) suurema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 15 975 (viisteist tuhat üheksasada seitsekümmend viis) krooni. Võlg tasuda rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis SEB Ühispank, viitenumber 11112.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

7. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvele 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

8. Lugeda endise kinnistu nr 4688 maa tagastatuks.

9. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

9.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

9.2 taluda Asjaõigusseaduse § 1581 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

10. Senine maakasutusõigus lõpeb alates käesoleva korralduse jõustumisest.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 28. novembri 2007

korraldusega nr 2034-k

AKT nr 270

 

Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise akt

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse p 2.1.12.2 alusel.

2. Tagastatava maa asukoht

Harju maakond

Tallinn

Rähni tn 4

3

 

(maakond)

(linn)

(aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 28. detsembri 1998 otsusega nr 10427 ja 10. mai 1999 otsusega nr 10747 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 1001 m² ja tunnistatud õigustatud subjektiks alljärgnev isik:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

XXXXXXXX

12/14
mõttelises osas

858 m² (S)
pindala

4. Käesoleva akti punktis 3.1 näidatud vara mõttelise osa, suurusega 858 m2 on üle võtnud ehitise mõttelise osa müügilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 2. juunist 2005, notari ametitoimingute raamatu registri nr 4341, alusel järgmine isik:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

4.1

XXXXXXXX

12/14

858 m²

(S)
pindala

5. Käesoleva akti punktis 4.1 nimetatud isik on esitanud Tallinna Maa-ametile 8. novembril 2007 avalduse nõudeõiguse osast S=858 m² suurema pindalaga S4=1071 m² õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

6. Võla arvestuslik suurus K3, kui maa oli kaasomandis ja kõigi kaasomandi osade kohta ei ole õigustatud subjekte, 10 725 krooni, ja selle maa pindala S2= 143 m2.

7.  Maa pindala (S3=S4-S), mille võrra õigustatud subjektile tagastatud maa on suurem kui tema nõudeõiguse osa, on 213 m².

8. Nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest riigile tasutava võla (V) suurus, mis arvutatakse valemi järgi

V=

(K1 K2 K3)·S3

 

 

S1 S2

 

V=15 975 (viisteist tuhat üheksasada seitsekümmend viis) krooni

 

(summa sõnadega)