Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
J.V.Jannseni tn 11/Voolu tn 30 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 21.11.2007 korraldus number 1982
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2007 - 16.04.2008

KEHTETU:

Tlv k 16.04.2008 nr 653

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. november 2007 nr 1982-k

 

 

J. V. Jannseni tn 11 / Voolu tn 30 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹ lg 1 p 1 ja p 3, lg 2 ja lg 4, § 36 lg 1, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktidega 56¹ ja 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 29. märtsi 1999 otsusest nr 10618, millega on Tallinnas, Jannseni tänav 11 / Voolu tänav 30, endisel kinnistul nr 805N asunud krundi suurusega 2367 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX, kes loovutas maa tagastamise nõudeõiguse oma lastele XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Sirje Ormani asendaja Mari-Liis Lipu 7. augustil 2007 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, notari ametitoimingute raamatu registri number 5127, millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX, Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ 11. septembril 2007 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr TK-1058-2 ja maa tagastamise toimiku nr 8387 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: J. V. Jannseni tn 11 / Voolu tn 30;

1.2 pindala: 2342 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 805N pindalaga 2367 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, Tallinn – 2/3
mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX, Tallinn – 1/3
mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101002028 elamu ja ehitisregistri koodiga 101002029 kuur) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 24. oktoobril 2007. Krundil paikneb veel üks kuur, mis on püstitatud õigusliku aluseta.

4. Lugeda endise kinnistu nr 805N maa tagastatuks.

5. Punktis 2.2 nimetatud isikule tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

Punktis 2.1 nimetatud isikul on õigus maa tagastamisele riigi kulul 1/3 mõttelise osa maa tagastamise nõudeõiguse osas, mille ta omandas oma emalt. Ülejäänud 1/3 mõttelise osa maa tagastamise nõudeõigusest omandas ta oma vennalt ning selles osas on ta kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 66 (kuuskümmend kuus) krooni ja 70 (seitsekümmend) senti Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorraldusse tuleb märkida viitenumber 5238050050050225 ja selgitusse, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda Asjaõigusseaduse § 158¹ ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

6.3 tagada J. V. Jannseni tn 11 / Voolu tn 30 asuvale Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Senine maakasutusõigus lõppeb käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär